Rökavvänjning

Tio nyckelpunkter för rökavvänjning1

 • I. Beroende av tobak är en kronisk sjukdom som ofta kräver upprepade interventioner och många försök att sluta. Men det finns effektiv behandling som signifikant ökar andelen icke-rökare på lång sikt.
 • II. Det är av stor betydelse att hälso- och sjukvårdspersonal och vårdinrättningar konsekvent registrerar och dokumenterar användning av tobak och erbjuder behandling till alla som de kommer i kontakt med.
 • III. Behandling av tobaksberoende har visat sig vara effektivt hos ett brett spektrum av patientgrupper. Hälso- och sjukvårdspersonal bör uppmuntra alla som är villiga att göra ett försök att sluta och använda rådgivning och läkemedel som är dokumenterat effektiva.
 • IV. Enkel intervention för tobaksberoende kan ge resultat, men Socialstyrelsen rekommenderar kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som röker dagligen, unga <18 år som har ett tobaksbruk och till gravida som röker2 , se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om tobak.
 • V. Individuell rådgivning, gruppbehandling och telefonrådgivning är alla effektiva, och effekten ökar med intensiteten. Två komponenter i rådgivning är speciellt effektiva och bör ingå som inslag i samband med rökstopp:
  1. Praktisk rådgivning (se nedan)
  2. Socialt stöd som en del av behandlingen (se nedan)
 • VI. Det finns flera läkemedel som är effektiva vid behandling av beroende och läkaren bör uppmuntra alla som vill sluta att använda läkemedel. Undantag är dock när läkemedel är medicinskt kontraindicerade, eller i situationer där dokumentationen på effekt är otillräcklig: det gäller graviditet, hos rökare som röker mindre än tio cigaretter dagligen, vid snusning och hos ungdomar.

  I Sverige är nikotinläkemedel som plåster, tuggummi, tabletter, sprej med flera förstahandsläkemedel.

  1. Nikotintugggummi
  2. Nikotinplåster
  3. Nikotininhalator
  4. Nikotinsugtablett
  5. Bupropion
  6. Vareniklin
 • Läkare bör också överväga vissa kombinationer av dessa läkemedel som har visat sig vara effektiva.
 • VII. Rådgivning och läkemedelsbehandling är båda dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för tobaksberoende. Men kombinationer av rådgivning och läkemedel är mer effektiva än de enskilda åtgärderna ensamma. Därför rekommenderas vårdpersonal att uppmuntra alla som vill sluta med tobak att använda både rådgivning och läkemedelsbehandling.
 • VIII. Telefonlinje för rökstopp är effektivt i olika populationer och når många. Både läkare och hälso- och sjukvården bör därför säkerställa att patienter har tillgång till Sluta-Röka-Linjen, och uppmuntra dem att använda den.
 • IX. Om en tobaksbrukare i ögonblicket inte vill sluta, bör vårdpersonalen försöka med motiverande åtgärder.
 • X. Behandling av tobaksberoende är effektivt för att förbättra hälsan och mycket kostnadseffektivt jämfört med interventioner för andra kroniska tillstånd. Att se till att vårdpersonal uppmuntras till ett sådant arbete ökar effektiviteten.

Femstegsmodell för intervention om tobaksberoende1

Icke-medikamentella interventioner

Läkemedelsbehandling

Annan behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.