Sömnlöshet

 • Definition:Sömnlöshet innebär problem med att somna eller bevara sömnen, eller vakna upp outvilad.
 • Förekomst:Vanlig problemställning i primärvården. 10 % av den vuxna befolkningen har kronisk insomni.
 • Symtom:Insomni kan uppträda sekundärt till psykiska eller medicinska tillstånd.
 • Kliniska fynd:Vissa patienter kan ha synliga tecken på sömnbrist, men oftast finns det en avsaknad av kliniska fynd.
 • Diagnostik:Blodprover kan i vissa fall vara relevant. Sömndagbok bör användas för att rikta behandlingen mot långvariga sömnproblem. 
 • Behandling:Behandlingen kan vara att ge sömnhygieniska råd, kognitiv beteendeterapi kan också hjälpa. Läkemedel i andra hand.

Basfakta

Definition

 • Sömnproblem definieras som en subjektiv upplevelse av dålig sömn.1 Insomni omfattar:
  • Problem med att somna
  • Problem att upprätthålla sömnen
  • Upplevelsen av att inte vara utvilad efter sömn
  • Sömnbesvären är persisterande trots att goda förutsättningar för sömn är skapade
  • Besvären kan inte förklaras av något annat sömnbesvär

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.