Övervikt

 • Definition:Övervikt definieras som BMI >25, fetma grad I som BMI >30, fetma grad II som BMI >35 och fetma grad III (extrem fetma) som BMI >40.
 • Förekomst:Självrapporterad data insamlad under 2014 visar att 14 % av personer >15 år i Sverige har BMI >30, motsvarande definitionen för fetma.
 • Symtom:Övervikt samt eventuella tilläggssymtom som sömnsvårigheter, dyspepsi och minskad livskvalitet.
 • Kliniska fynd:Övervikt samt eventuella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som hypertoni, hyperlipidemi och diabetes typ 2.
 • Diagnostik:TSH samt njur- och leverfunktionsprover. Blodfetter och HbA1c för bedömning av risk för hjärt-kärlsjukdom. 
 • Behandling:Koständring ökad fysisk aktivitet och i undantagsfall läkemedelsbehandling. Kirurgi kan vara aktuellt vid fetma av grad III, eller vid grad II om tilläggssymtom finns.

Basfakta

Definition

 • Kroppsmasseindex definieras genom BMI (BMI = vikt/längd2) enligt WHO:1
  • BMI ≤18,5 definieras som undervikt1
  • BMI 18,5–24,9 definieras som normalvikt
  • BMI ≥25,0 definieras som övervikt
  • BMI ≥30,0 definieras som fetma grad I
  • BMI ≥35,0 definieras som fetma grad II
  • BMI ≥40,0 definieras som fetma grad III
  • Enligt WHO är ökande grad av fetma förknippat med ökande sjukdomsrisk.
  • En svaghet vid användning av BMI är att stor muskelmassa ger ökade BMI-värden (använd midjemått som komplement). En annan svaghet är att BMI är bra sjukdomsmarkör vid populationsstudier, det vill säga på folkgrupper, men inte på individer. Sjukdomspanoramat vid samma BMI kan variera kraftigt hos olika individer
 • Midjemått – ökat midjemått associeras med en ökad risk främst för hjärt-kärlsjukdom och typ 2 diabetes:
  • Midjemått ≥88 cm hos kvinnor definieras som ökat
  • Midjemått ≥102 cm hos män definieras som ökat
 • Hos barn används så kallad iso-BMI – se BMI-kalkylator och dokumentet Övervikt hos barn.

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.