Skallskada

Basfakta

Definition

  • Det huvudsakliga målet är att identifiera de patienter som har ökad risk för intrakraniell blödning.1
  • Ett andra mål är att minska antalet icke nödvändiga DT-undersökningar och sjukhusinläggningar.
  • Det finns skandinaviska riktlinjer för akut hantering av vuxna patienter med minimal, lätt eller medelsvår skallskada.2
  • Poäng på Glasgow Coma Scale (GCS) eller Reaction level scale (RLS) registreras omedelbart efter att fri luftväg, andning och cirkulation stabiliserats.
  • Se bedömningsalgoritmer för minimal till medelsvår skallskada för barn och vuxna.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Åtgärder

Illustrationer

Patientinformation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.