Gå direkt till huvudinnehållet

Punkterad lunga med övertryck – (ventilpneumothorax)

Publicerad:


Vad är ventilpneumothorax?

En punkterad lunga (pneumothorax) är ett akut tillstånd. Detta innebär att luft kommer in mellan bröstväggen och lungan – emellan lungsäckens två blad (pleura). Ibland fortsätter luften att pysa in här, och när trycket i denna lufthåla ökar kläms den skadade lungan ihop mer och mer. På fackspråk omtalas detta tillstånd som tensionspneumothorax, övertryckspneumothorax eller ventilpneumothorax. Den lungskadade personen med ventilpneumothorax kommer att uppleva ökad andfåddhet. Det är ett livshotande tillstånd som kräver snar behandling.

Det är oklart hur vanligt detta tillstånd är. I USA uppges att vid större olyckor misstänks mellan 10–30 % av patienterna som kommer in akut att ha tillståndet, men långt från alla visar sig faktiskt ha det.

Orsak

Lungorna omges av lungsäcken, pleura. Den består av två hinnor, den som klär lungans yta (viscerala pleura) och den som klär insidan av bröstväggen (parietala pleura). Normalt ligger de två hinnorna tätt mot varandra. Det finns ett undertryck utanför lungorna vilket möjliggör att de kan fyllas med luft vid inandningen.

Ventilpneumothorax beror nästan alltid på en skada i viscerala pleura där defekten verkar som en envägsventil. I vissa fall kan en sådan ventilmekanism uppstå genom en skada i bröstväggen och parietala pleuran så att luft sugs in utifrån. Luft strömmar in i mellanrummet mellan de två lunghinnorna (pleurahålan) när den skadade andas in, men luften kommer inte ut vid utandning. Den skadade lungan kollapsar och det ökade trycket i denna halva av brösthålan leder till en förskjutning av organen som befinner sig i mitten av brösthålan, samt luftröret. Detta kommer i sin tur att klämma ihop även den andra lungan och någon av de stora blodådrorna (framför allt vena cava superior och aorta). Resultatet blir minskad återströmning av blod till hjärtat, mindre volymer blod ut från hjärtat, chockutveckling (blodtrycket sjunker och cirkulationen av blod och syre minskar) och död om vederbörande inte snart kommer under behandling.

Ventilpneumothorax beror ofta på att något trängt genom bröstväggen, till exempel ett knivstick eller en trubbig skada mot bröstväggen med därpå följande brutna revben som kan sticka hål på lungsäcken. Tillståndet kan också uppstå i förbindelse med behandling i respirator av en patient som får så kallad övertrycksventilering, det vill säga att luften pressas ned i luftvägarna med övertryck.

Vilka är symtomen?

Den skadade saknar ofta tecken tills dess lungorna och cirkulationen börjar svikta. Vanliga symtom är bröstsmärtor, snabb och djup andning (hyperventilation) och ångest. Successivt sjunkande medvetenhet.

En liknande, allvarlig situation uppstår utan att lungan är punkterad när blod kommer in mellan bröstväggen och lungorna. Detta är ett tillstånd som kallas hemothorax. Hemothorax kan också ses i kombination med pneumothorax. Symtomen kan vara nästan identiska med dem man ser vid pneumothorax, men i det här fallet kommer det ofta att vara en allvarlig blodförlust som förvärrar tillståndet ytterligare. Man kommer alltså både att uppleva att lungorna inte klarar att ta in tillräckligt med luft, men också en inre blödning som orsakar en allvarlig blodförlust (varje sida av brösthålan kan rymma så mycket som 30–40 % av en persons blod). Orsaken till hemothorax är nästan alltid olyckor och större slag/skador mot bröstet, men även mindre skador mot bröstregionen kan utlösa betydande hemothorax.

Diagnos

Bakgrunden är som regel en allvarlig olycka där den skadade utvecklar ökade andningssvårigheter. Ambulans- och sjukvårdspersonal kommer att kunna påvisa tecken som utstående blodådror på halsen, blåfärgade läppar och slemhinnor, snabb puls, förändringar hos lungorna och frånvaro av andningsljud på den ena sidan av bröstkorgen. Sena tecken är sänkt blodtryck och sänkt medvetandegrad.

Mätning av blodgaser kommer att kunna visa låg syrgasmätning, ökad mängd koldioxid och lägre pH i blodet (acidos). Röntgen av lungorna bekräftar diagnosen, men ska som regel inte genomföras innan patienten fått vård, eftersom tillståndet kräver omedelbar behandling. Istället tas röntgenbilder efter att patientens tillstånd har stabiliserats något.

Behandling

Första hjälpen är att omedelbart sticka en tjock kanyl genom bröstväggen (i andra interkostalrummet i medioklavikulärlinjen eller femte interkostalrummet i främre axillärlinjen). På så vis släpps luften i pleurahålan ut och trycket mot lungorna minskar. Så snart som möjligt placeras ett dränage i pleurahålan som gör att luft och eventuellt blod kan tappas ut snabbare och mer fullständigt. Patienten får samtidigt 100 % syre genom andningsmask.

Prognos

Prognosen är god vid snabbt insatt behandling och utan andra komplicerande skador.

 

Vill du veta mer?