Premedicinering

Vill du veta mer?

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Testa Medibas för professionen i 30 dagar utan kostnad.

Vad är premedicinering?

Premedicinering betecknar läkemedel som ges före en operation (pre = före), jämte den läkarkontakt som leder fram till att denna medicinering bestäms. Det kan handla om två typer av behandling: Fasta mediciner för någon form av kroniskt tillstånd, och/eller läkemedel som ordineras av narkosläkaren före den aktuella operationen (premedicinering). Premedicinering har vanligtvis som syfte att verka lugnande och smärtstillande.

Fasta mediciner

Piller1

I synnerhet äldre personer behandlas ofta för flera sjukdomar samtidigt, och den fasta medicinlistan kan omfatta en rad läkemedel. Kännedom om patientens fasta medicinering är viktigt eftersom sjukdomen som patienten behandlas för kan behöva fortsatt behandling under operationen. Uppehåll i behandlingen kan vara ogynnsamt och kan till exempel medföra ökad belastning på hjärta och blodkärl. Dessutom kan de fasta medicinerna samverka med de läkemedel som används under narkos/bedövning och kan påverka deras effekter (orsaka interaktioner).

Särskilt viktiga läkemedel är preparat mot hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, sjukdomar i nervsystemet, ämnesomsättningssjukdomar och infektioner. Sådana läkemedel, och de sjukdomar som de används mot, kan påverka kroppens livsviktiga funktioner och kan interagera med de bedövningsmedel som används. De allra flesta interaktioner är ofarliga.

Viktiga interaktioner kan uppstå med lugnande läkemedel, sömnmedel, blodtrycksläkemedel och antibiotika.

Uppehåll eller justeringar i medicinering

Narkosläkaren som pratar med patienten före operationen bedömer behovet av ytterligare läkemedel och i allmänhet ska all fast medicinering fortsätta om det är möjligt. Dosreducering av den fasta medicineringen är särskilt aktuell för insulin vid diabetes, och för blodförtunnande läkemedel före kirurgi. Dosökning bör ske hos patienter som använder kortikosteroider ("kortison") regelbundet för att undvika cirkulationskollaps på grund av akut binjurebarksvikt. Detta avgörs av narkosläkaren i samarbete med kirurgen.

Premedicinering

Ett viktigt syfte med premedicinering är att dämpa ångest och oro. Om möjligt bör premedicineringen skräddarsys efter den enskilda patienten. Man måste ta hänsyn till vilket ingrepp som ska utföras, eventuella andra sjukdomar, ålder och kön, liksom den planerade anestesin. Särskild försiktighet måste iakttas vid premedicinering av spädbarn, äldre, gravida och patienter med neuromuskulära sjukdomar.

Förutom lugnande medel är det vanligt att ge smärtstillande preparat som tillägg.

Hos barn är det vanligt att smörja bedövande salva på planerat stickställe för intravenös nål. Salvan ska smörjas på minst en timme före stick.

Vill du veta mer?


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.