Norovirusenterit

 • Definition:Magtarminfektion orsakad av norovirus.
 • Förekomst:Den vanligaste orsaken till icke bakteriella gastroenteritutbrott i hög- och medelinkomstländer.
 • Symtom:Akut insättande illamående, kräkningar, magsmärtor och vattnig diarré. Många har också influensaliknande symtom som trötthet, huvudvärk och muskel- och ledvärk.
 • Kliniska fynd:Få kliniska fynd utöver feber och eventuellt tecken till dehydrering.
 • Diagnostik:Ofta inte nödvändigt med provtagning, men avföringsprov med påvisning av virus med PCR kan göras om indicerat, till exempel vid ansamling av fall.
 • Behandling:De flesta behöver ingen behandling, tillståndet läker spontant.

Basfakta

Definition

 • Magtarminfektion orsakad av norovirus.
 • Smittar både fekal-oralt och genom droppsmitta, ofta utbrott.
 • Livsmedelsassocierad smitta:
  • Kan förekomma året runt
 • Vårdrelaterad smitta:
  • Förekommer framför allt under vintermånaderna och benämns ofta vinterkräksjukan

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Anmälningsplikt

Anmälan av utbrott

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.