Nephropathia epidemica

  • Definition:Zoonos som sprids via smågnagare och som ibland förorsakar hemorragisk feber med njurpåverkan.
  • Förekomst:Cirka 100 till 500 fall årligen i Sverige.
  • Symtom:Till en början influensaliknande symtom. Efter några dagar försämring med tecken på njurpåverkan.
  • Kliniska fynd:Nedsatt allmäntillstånd, feber, blödningar, eventuellt lågt blodtryck.
  • Diagnostik:Serologi med påvisning av IgM och IgG antikroppar.
  • Behandling:Tillståndet går över spontant och prognosen är god. I sällsynta fall kan dialys bli aktuellt. 

Basfakta

Definition

  • Virusutlöst hemorragisk feber med njurpåverkan.
  • Sjukdomen är en zoonos som sprids via smågnagare.
  • Kallas även sorkfeber eller Hantavirus-sjukdom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.