Influensa

 • Definition:Akut luftvägsinfektion som orsakas av influensavirus A eller B, huvudsakligen aerosol smitta.
 • Förekomst:Säsongsepidemier, incidens varierar från år till år.
 • Symtom:Hastigt insjuknande, hög feber, frossa, muskelsmärtor, irritation i näsa och svalg, hosta, eventuellt kräkningar, särskilt hos barn.
 • Kliniska fynd:Feber, rodnad i svalget och nedsatt allmäntillstånd.
 • Diagnostik:Typisk klinisk bild under epidemier, eventuellt CRP. Endast i särskilda fall provtagning för influensa.
 • Behandling:Förebyggande behandling med vaccin årligen till riskgrupper inklusive alla >65 år. Antiviral behandling (neuraminidashämmare) har begränsad effekt, men kan ges till patienter som tillhör riskgrupper och som inte bedöms vara tillräckligt skyddade genom vaccination, antingen som postexpositionsprofylax eller vid symtom.

Basfakta

Definition

 • Influensa är en luftvägsinfektion som orsakas av influensavirus A eller B.1
 • Inte alla som smittas får klinisk sjukdom:
  • Studier tyder på att tre av fyra som smittas är utan symtom2
 • Influensaliknande sjukdom beror på influensavirus endast i undantagsfall.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.