Hiv och aids

Sammanfattning

 • Definition:Kronisk infektion förorsakad av humant immunbristvirus, som kan överföras vid sexuell kontakt, via blod, blodprodukter, vävnads- och organtransplantation och från mor till barn perinatalt. Aids är en hiv-infektion som har gett allvarliga kliniska tecken på immunsvikt. 
 • Förekomst:Under 2017 diagnostiserades 434 personer i Sverige med hiv (varav 63 % män). Cirka 37 miljoner människor lever med hiv-infektion i världen. 
 • Symtom:Akut hiv-infektion ger övergående symtom hos cirka 50 %, oftast 2–4 veckor efter smitta: feber, halsfluss, cervikal lymfadenit och eventuellt makulopapulöst exantem. Vissa patienter utvecklar en persisterande lymfkörtelsvullnad. Vid hiv uppstår symtom som talar för immunbrist. 
 • Kliniska fynd:Latensfasen kan sträcka sig över 10–30 år eller mer, men är oftast mellan 7–12 år. Sedan följer kliniska tecken på cellulär immunbrist.
 • Diagnostik:Vanligaste metoden för diagnostik är påvisande av antikroppar mot hiv. Kan dock vara falskt positivt och måste därför bekräftas. I akutskedet kan det mycket specifika p24-antigenet ibland påvisas. 
 • Behandling:Antiviral behandling, psykisk och social intervention och uppföljning samt behandling av komorbida tillstånd. PEP (postexpositionsprofylax) kan vara aktuell hos personer som varit i kontakt med hiv-smittat material och PrEP (preexpositionsprofylax) kan övervägas hos framför allt män som har sex med män med hög risk för hiv-smitta. 

Basfakta

Definition

 • Hiv:
  • Kronisk infektion förorsakad av humant immunbristvirus (hiv, human immunodeficiency virus)
 • Aids:
  • Acquired immune deficiency syndrome, definieras av WHO som en hiv-infektion som har gett allvarliga kliniska tecken på en cellulär immunbrist som cancer, infektioner eller andra allvarliga kliniska tecken där det inte föreligger andra kända orsaker till en sådan brist (defekt)
  • I USA och vissa andra länder omfattar aids-definitionen också patienter som har CD4-celler (T-hjälpceller) under 0,2 x 109/L utan att samtidigt ha kliniska manifestationer på cellulär immunbrist
 • Aids-definierade tillstånd:
  • Opportunistiska infektioner
  • Vissa maligna sjukdomar
  • Andra allvarliga kliniska manifestationer som antas orsaka långt gången hiv-infektion, men där patogenesen är osäker
 • Paradigmskifte:
  • Efter introduktionen av antiretroviral behandling under 1996 har det skett en markant reduktion av antal sjuka och döda av hiv-infektion i västvärlden1-2
  • Hiv-infektion uppfattas numera som en kronisk infektion med överlevnad mätt i decennier3
  • Förekomsten av pulmonella, kardiella, gastrointestinala och renala sjukdomar, som inte är direkt relaterade till underliggande hiv-infektion, har ökat bland personer som lever med hiv4-6

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Utbildning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.