Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2)

Medibas fritt tillgängliga artikel om covid-19.
 • Definition:Respiratorisk sjukdom orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. 
 • Förekomst:Startade i Kina. Klassas som en pandemi. Världskarta uppdaterad förekomst WHO.
 • Symtom:Ofta feber, sjukdomskänsla, hosta och eventuellt andningssvårigheter. Muskelvärk, halsont och snuva är andra symtom. Asymtomatiska fall förekommer.
 • Kliniska fynd:Brett spektrum, inga fynd till kraftig andningspåverkan kan ses. Feber och hosta kan ses. 
 • Diagnostik:Görs i samråd med infektionsläkare/smittskyddsläkare. PCR kan detektera viruset.
 • Behandling:Det finns i nuläget ingen evidens för effekt av specifik läkemedelsbehandling, men flera kliniska studier pågår. Stödjande behandling.

Se även våra texter Covid-19: frågor och svar och Covid-19: länksamling. Vi försöker hålla denna artikel uppdaterad, men för senaste siffror med mera rekommenderas Folkhälsomyndighetens information och rapporter på WHO:s hemsida

Basfakta

Bakgrund

 • Covid-19:
  • Respiratorisk sjukdom som kan ge förkylning till allvarlig andningssvikt
  • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2, som är namnet på den nyast upptäckta varianten av coronavirus (upptäcktes 2019)

Epidemiologi

 • Covid-19 klassas som en pandemi och finns i stora delar av världen, se världskarta uppdaterad förekomst WHO.
 • Barn och vuxna verkar smittas i samma omfattning, men barn uppvisar sällan symtom. 
 • Verkar vara vanligare bland män.

Etiologi och patogenes

Smittvägar

 • SARS-CoV-2 har påvisats i provmaterial från övre- och nedre luftvägar, blod- och faecesprover.
 • I nuläget bedöms den huvudsakliga spridningen ske från luftvägarna:
  • Dropp- och kontaktsmitta verkar vara de drivande faktorerna
  • Indirekt smitta sker också
  • Aerosolgenererande procedurer och ingrepp kan innebära ökad smittrisk

Inkubationstid

 • Inkubationstiden för covid-19 verkar variera mellan 1–14 dagar, vanligen 5 dagar.
 • Även oidentifierade fall kan smitta, men verkar vara ungefär hälften så smittsamma (55 %) som identifierade fall.
 • Folkhälsomyndigheten bedömer att symtomfria personer inte anses vara smittsamma.

Immunitet

 • Tidigare erfarenheter gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att man troligtvis blir immun åtminstone för smitta under samma säsong.

ICD-10

 • U07.1 COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019]

Definition

 • Covid-19:1
  • Respiratorisk sjukdom som kan ge förkylning till allvarlig andningssvikt
  • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2, som är namnet på den nyast upptäckta varianten (upptäcktes 2019)
  • Står för Corona virus disease 2019

Förekomst

 • Startade som en ackumulering av fall med pneumoni i den kinesiska staden Wuhan i december 2019:2
  • Vissa fall hade dessförinnan noterats på den lokala fiskmarknaden, antingen bland personer som handlat eller arbetat där
 • Den 1:a januari 2020 identifierade kinesiska myndigheter viruset som ett nytt Coronavirus, som liksom sars tillhör beta-coronavirusgruppen.
 • Covid-19 klassas som en pandemi och finns i stora delar av världen, se världskarta uppdaterad förekomst WHO.
 • Barn: 
  • En kinesisk sammanställning med 44 672 fall såg att 2 % var i åldern 0-19 år:3
   • 0,9 % var under 10 år vid tidpunkt för diagnos
  • En italiensk sammanställning med 22 512 fall såg att 1,2 % var barn:3
   • Inga dödsfall hade noterats hos individer under 30 år egentligen
  • En amerikansk sammanställning med 4  226 fall noterade 5 % barn:3
  • Endast 1 % av alla fall var barn som lades in
 • Kön:
  • Något vanligare bland män4-5
 • Det basala reproduktionstalet R0:
  • R0 innebär det genomsnittligt antal nya fall som genereras av en infekterad individ i en population där alla är mottagliga:
   • Talet räknas fram främst efter tre paramterar:6
    • Durationen av smittsamhet efter att en individ blivit infekterad
    • Sannolikheten att infektionen smittar vid kontakt mellan en mottaglig individ och en smittsam individ eller vektor
    • Kontaktfrekvensen, tillsammans med andra parametrar som tillsammans beskriver transmission
  • Beräknas vara 2–2,5 i Kina7-8
  • Åtgärder mot pandemins spridning tar sikte på att minska det effektiva reproduktionstalet RE så mycket som möjligt
  • Om RE blir mindre än 1 kommer pandemin dö ut

Etiologi och patogenes

Coronavirus

 • Coronavirus som grupp upptäcktes i mitten av 1960-talet.
 • Coronavirus delas in i fyra subgrupper, alfa, beta, delta och gamma:1
  • Virus som orsakar sjukdom hos människa tillhör alfa- och betagrupperna
  • SARS-CoV-2 hör, tillsammans med SARS-CoV och MERS-CoV, till gruppen beta-coronavirus
 • Virusegenskaper:1
  • Stora, RNA-positiva virus med hölje
  • Det finns spikar av glykoprotein på utsidan av molekylen som troligtvis är viktiga för att kunna binda till värdens celler
  • Den stora reservoaren är troligtvis fladdermöss
 • Smittvägar och inkubationstid:
  • Coronavirus smittvägar är generellt inte särskilt välstuderade förutom vid just sars
  • Man har sett att viruset kan infektera flera olika djurarter, både fåglar och däggdjur
 • Allvarlighetsgrad:
  • Vissa virus från familjen beräknas orsaka vanliga förkylningar, varje person drabbas i snitt 3–4 gånger i livet
  • En del virussorter har potential att bli allvarliga och dödliga
  • Virusen verkar ha en större risk att leda till infektioner i de nedre luftvägarna jämfört med influensavirus

SARS-CoV-2

 • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2:
  • Samma grupp av virus som SARS-CoV och MERS-CoV 
 • Två virusvarianter?9
  • I en liten studie identifierades två varianter, en L- och en S-typ
  • Forskarna som har publicerat artikeln tror att den mer aggressiva L-typen har utvecklats från S-typen, som är den mildare typen
  • Även om det förmodligen var S-varianten som först infekterade djur till människor, verkar det som att det är L-varianten som utlöste utbrottet i Wuhan
  • S-varianten har nu blivit den mest förekommande varianten
 • Patofysiologi:10
  • Begränsad kunskap, vissa slutsatser dras från sars och mers
  • Infekterar via ACE-2 receptorn
  • Använder sig av RNA-beroende RNA-polymeras för att förökas
 • Smittvägar:
  • Droppsmitta versus luftburet:
   • I nuläget bedöms den huvudsakliga spridningen ske från luftvägarna11
   • SARS-CoV-2 är en droppsmitta:
    • Vissa respiratoriska virus kan spridas vidare i luften via små droppar i storlek <5μm12
    • Hittills finns inga evidens för att SARS-CoV-2 är en sådan smitta enligt WHO12
    • Dropparna har risk att smitta när man har mindre än en meters avstånd12
   • SARS-CoV-2 är inte en luftburen smitta:
    • Vissa patogener är inte regelrätt luftburna men kan transportera sig i luften på större avstånd än en meter:13
     • SARS CoV, Bordetella pertussis, influensavirus, adenovirus, rhinovirus, Mycoplasma pneumoniae, grupp A streptokocker och Neisseria meningitidis
    • Huruvida droppar kan transporteras vidare i luften beror på flera faktorer, främst tre:13
     • Den omgivande luften
     • Den utandade luften
     • "Utsöndrade" droppar
    • Enligt WHO finns inga evidens just nu på att SARS-CoV-2 skulle tillhöra gruppen som är luftburna eller kan transportera droppar ett längre avstånd12
    • Vid aerosolgenererande ingrepp kan dock dropparna bli luftburna
    • Aerosolgenererande procedurer och ingrepp kan därför innebära ökad smittrisk
    • Följande är exempel på procedurer som kan generera aerosol:
      • Endotrakeal intubering och extubering
      • Trakeotomi
      • Trakeostomivård
      • Icke-invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling)
      • Hjärt-lung-räddning
      • Handventilering
      • Provtagning från nedre luftvägar
      • Bronkoskopi
  • SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2 liknar varandra avseende stabilitet i aerosol och på olika ytor:14
   • SARS-CoV-2 fanns kvar i aerosoler minst 3 timmar (enligt ett experiment som varade i 3 timmar), men minskade under denna tid i infektionstiter14
  • SARS-CoV-2 har påvisats i provmaterial från övre- och nedre luftvägar, blod- och faecesprover:11
   • Det är ännu osäkert om viruset kan återfinnas i andra kroppsvätskor såsom bröstmjölk, urin, sädesvätska11
   • En kinesisk rapport med 96 patienter visade virusutsöndring i faeces upp till 5 veckor efter symtomfrihet15
  • Gravida:16
   • I fåtal fall har amnionvätska och bröstmjölk testats, utan tecken på smitta
   • Oklart om förlossningssätt påverkar smittorisk
  • Indirekt kontaktsmitta, via ytor och föremål, är en möjlig smittväg:17-18
   • SARS-CoV-2 fanns kvar på ytor i minst 72 timmar (enligt ett experiment som varade i 72 timmar), men virustitern minskade betydligt under denna tid:14
   • SARS-CoV-2 var mer stabilt på på ytor av plast och rostfritt stål än på koppar och kartong
  • Forskning på andra coronavirus visar att viruset kan överleva flera dagar på ytor:
   • Forskning på andra coronavirus visar att viruset kan överleva flera dagar på ytor
   • Enligt en artikel som analyserat 22 studier gällande andra virus i Corona-familjen kan dessa virus överleva och infektera från ytor upp till 9 dagar19
   • Dock är temperaturen och luftfuktigheten oftast kontrollerad i dessa studier och därför svåra att översätta till förhållanden i normal miljö
  • SARS-CoV-2 kan överleva i minst 17 dagar?20
   • På ett av kryssningsfartygen detekterades virus på olika ytor upp till 17 dagar efter att skeppet tömts
   • Detta var dock innan desinficering
   • Osäkert hur pass infekterbart mängderna var
  • Luftfuktighet:
   • Coronavirus som grupp verkar vara känsligt för uttorkning, mängden viabelt virus minskar på ytor om luftfuktigheten sjunker19
   • Temperatur i rummet:
   • Coronavirus som grupp verkar överleva på ytor längre i kyligare temperaturer19
  • Desinficering:
   • Medel med 0,1% NaClO eller 62–71% etanol verkar mest effektivt mot Corona-virus som grupp5
  • Symtomfria personer:
   • Folkhälsomyndigheten bedömer att symtomfria personer inte anses vara smittsamma21
  • Smitta från husdjur sker troligtvis ej:
   • En del oro har funnits kring om viruset kan smitta från husdjur till människa och vice versa. WHO har rapporterat att någon sådan transmission inte verkar förekomma
 • "Viral load", mängd utsöndrat virus:
  • Mängden virus verkar nå en topp första veckan av sjukdomen, men det har varit få patienter med i studierna som visar detta (runt 20 stycken)22
  • Allvarligt sjuka utsöndrar mer virus:22
   • 76 patienter, blandad milda och allvarliga fall i Kina visade detta
 • Virusets genom:
  • SARS-CoV-2 är en ny typ av coronavirus man inte sett hos människa tidigare23
  • Ännu oklart vilket djur som varit källan eller exakt hur det börjat spridas, men stärkande bevis finns för att viruset kommer från fladdermöss24
 • Immunitet:
  • Osäkert
  • Tidigare erfarenheter gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att man troligtvis blir immun åtminstone för smitta under samma säsong17
 • Pollenpåverkan?
  • En teori har presenterats i Läkartidningen:25
   • Man ser i statistiken att i länder med fler avlidna har också pollenhalterna varit högre
   • Förklaringsmodellen skulle vara att pollen, oavsett om mottagaren är allergisk eller ej, har immunmodulerande ämnen som skapar ett sämre försvar av näsepitelet
  • Medibasredaktionen har inte kunnat hitta några evidens för teorin vid datum 2020-03-31

Förslag på stadieindelning av sjukdom26

 • Stadie I (mild sjukdom):
  • Inokulation av viruset tidig sjukdom
  • Milda ospecifika symtom
  • Hos de som endast får stadie 1 av sjukdomen är prognosen oerhört god
  • Om man ser effekt av antivirala läkemedel är det detta stadie av sjukdomen som egentligen är rätt tillfälle att behandla vid enligt författarna till förslaget
 • Stadie II (moderat sjukdom):
  • IIa med lungpåverkan
  • IIb med lungpåverkan och hypoxi
  • Viral replikation och inflammation av lungvävnaden
  • Vid IIa bör kortikosteroider undvikas, men kan bli aktuellt vid IIb enligt författarna till förslaget
  • Patienter med detta stadie bör läggas in för observation
 • Stadie III (svår sjukdom)
  • Generell inflammation utöver lungvävnaden
  • I detta stadie skulle behandling med immunoglobuliner kunna vara aktuellt enligt författarna till förslaget 
  • Dålig prognos 

Predisponerande faktorer

 • Vanligaste komorbiditeten enligt de studier som finns:
  • Hypertoni (23,7 %4 och 30 %27)
  • Diabetes (16,24 och 22 %28)
  • Kranskärlsjukdom (5,8 %4)  
  • Cerebrovaskulär sjukdom (22 %28och 2,3 %4)
 • I en kinesisk studie med 187 personer hade en tredjedel kardiovaskulär sjukdom (definierat som hypertoni, hjärtsvikt och/eller kardiovaskulär sjukdom).
 • Enligt Infektionsläkarföreningen verkar övervikt vara en riskfaktor.29
 • Predisponerande för ett allvarligt förlopp:
  • Hög ålder17
  • Rökning30

ICD-10

 • U07.1 COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019]

Diagnos

Anamnes

 • Feber, hosta och trötthet har rapporterats som de vanligaste symtomen.
 • Även mer diffusa influensa-liknande symptom som muskelvärk, halsont och snuva har beskrivits i det tidiga sjukdomsskedet.
 • GI-symtom är vanligare än man trott i början av förloppet.
 • Sjukdomen kan vara allt från mild till allvarlig med pneumoni, ARDS, sepsis.
 • Asymtomatiska fall förekommer.

Kliniska fynd

 • Sannolikt finns det många personer som saknar kliniska fynd.
 • Feber:
  • Saknas hos vissa
 • Milda luftvägssymtom:
  • Hosta, lättare dyspné
 • Allmäntillstånd:
  • Sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd
 • Pneumoni:
  • Mild och svår pneumoni kan ses
  • Nedsatt saturation
  • Ofta hörs avvikande lungljud vid auskultation
 • ARDS, sepsis, septisk chock:
  • Lågt blodtryck
  • Påverkat allmäntillstånd

Utredning av covid-19

Misstänkta fall

 • Provtagning ska endast ske hos utvalda grupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
  • Patienter i behov av inneliggande vård på sjukhus:
   • Den kliniska bilden: Akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak med behov av inneliggande vård på sjukhus
  • Personal i sjukvård och äldreomsorg baserat på vad som är mest ändamålsenligt utifrån aktuella resursbehov:
   • Akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom
  • Kontaktuppgift till Folkhälsomyndigheten för diskussion angående provtagningsindikationer och analys: Klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB) 010-205 24 00 – tonval 2

Påvisning av virus

 • PCR-diagnostik av viruset
 • Diagnos av coronavirus kan också ske genom virusisolering i cellodling
 • Provtagning bör ske från luftvägarna hos den misstänkt smittade (nasofarynxprov, svalgprov, sputum eller aspirat/sköljvätska från nedre luftvägarna) och personal som utför provtagningen ska vara försedd med skyddsutrustning

Skyddsutrustning

 • Vid risk för dropp- och kontaktsmitta:
  • Skyddsglasögon eller visir används för att skydda ögon-, mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk
  • Vätskeavvisande munskydd (IIR) rekommenderas i kombination med visir eller skyddsglasögon vårdtagarnära arbete
  • I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm. Vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde
  • Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor
 • Vid aerosolbildande ingrepp:
  • Andningsskydd FFP2, FFP3, PAP3 eller motsvarande som är tillpassat, det vill säga utprovat för användaren så att det sluter tätt

Misstanke om sjukdomen

 • Vid telefonsamtal/digitalt besök eller motsvarande med patient där misstanke väcks:
  • I första hand rådgivning om egenvård
  • Rekommendera ny kontakt vid försämring
  • Informera patienten om att stanna hemma 48 timmar efter symtomfrihet
  • Om vårdbehov verkar föreligga ska kontakt med läkare på mottagande sjukhus ske för vidare handläggning
 • I de fall en patient söker en vårdinrättning och misstanke om covid-19 finns:
  • Instruera om hosetikett
  • Förse patienten om möjligt med kirurgiskt munskydd
  • Hänvisa till enskilt rum utan att passera väntrum/andra allmänna utrymmen
  • Vid kvarstående misstanke gäller lokala rutiner för provtagning och handläggning
 • Patient med behov av inneliggande vård:
  • Isoleras:
   • I första hand i enpatientrum med luftsluss
   • I andra hand i enpatientrum med förrum
   • I tredje hand i enpatientrum med stängd dörr
  • Patienter med bekfräftad covid-19 kan samvårdas i gemensamma rum (såvida ingen annan indikation med smitta föreligger som gör att enkelrum är tillämpligt)
 • Bilddiagnostik

 • Lungröntgen och DT-undersökning visar typisk bild som vid viral pneumoni.

Diagnoskriterier

 • PCR-diagnostik av viruset.

Differentialdiagnoser

Anamnes

 • Inkubationstid:
  • Inkubationstiden för covid-19 verkar variera mellan 1–14 dagar, vanligen 5 dagar31
  • Även oidentifierade fall kan smitta, men verkar vara ungefär hälften så smittsamma (55 %) som identifierade fall7
 • Vanligaste symtomen:
  • Framförallt rapporteras symtom som feber och hosta17
  • Andra vanliga symtom som rapporterats: Andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk17
 • Asymtomatiska fall:
  • Bland 112 konstaterade fall på ett kryssningsfartyg var 73 % asymtomatiska32
 • GI-symtom:
  • Enligt en kinesisk studie är det vanligare än man trott, runt 50 % har GI-symtom33
  • Enligt samma studie söker dessa patienter senare i förloppet då de ej misstänkt covid-1933
 • Förlorat luktsinne?:
  • Patienter med nytillkommen anosmia (luktsinnesbortfall) har haft en ÖLI nyligen i 20–30 % av fallen34
  • Spontan återkomst av luktsinnet ses hos 35–67 % av patienterna34
  • Hittills finns ingen regelrätt vetenskap publicerad gällande ansomia och covid-19, men anekdotiskt återberättande av en första tysk analys finns:35
   • Verkar vara ett sent symtom för covid-19 smittade
   • Plötslig debut
   • Total förlust av luktsinne, inte bara nedsatt, verkar dominera
 • Gravida:
  • Den lilla data som finns visar jämförbara symtom med icke-gravida16
 • Barn:
  • I en kinesisk studie med 2 143 fall verkade symtomen vara mildare hos barn än vuxna:36
   • Dessutom var 90 % av barnen asymtomatiska
 • Förekomst av symtom enligt olika studier:
  • Baserat på 55 924 laboratoriekonstaterade fall i Kina ses typiska symtom som första siffra i nedanstående lista. Siffran representerar andel av patienterna som uppgav symtomet37
  • Siffran bredvid står för 112 symtomatiska fall på ett kryssningsfartyg:32
   • Feber 87,9 %, 10 %
   • Torrhosta/hosta 67,7 %, 19 %
   • Trötthet 38,1 %, 10 %
   • Ökad sputumproduktion 33,4 %
   • Dyspné: 18,6 %, 4 %
   • Halsont 13,9 %, 3 %
   • Huvudvärk 13,6 %, 4 %
   • Muskel- och ledvärk 14,8 %
   • Frossa 11,4 %
   • Illamående och kräkningar 5,0 %
   • Snuva 4,8 %, 4 %
   • Diarré 3,7 %, 3 %
   • Hemoptysis 0,9 %
   • Konjunktival injektion 0,8 %
 • Svårighetsgrad av symtom:
  • Enligt italienska data på 22 512 bekräftade fall hade:5
   • 6,7 % inga symtom
   • 10,6 % ospecifika symtom
   • 6,7 % få symtom
   • 46,1 % milda symtom
   • 24,9 % svåra symtom
   • 5,0 % kritiskt tillstånd
 • Symtom hos de som avlidit:
  • Italiensk studie på 3 200 avlidna:38
   • Feber 76 %
   • Dyspné 73 %
   • Hosta 40 %
   • Diarré 8 %
   • Hemoptys 1 %

Kliniska fynd

 • Sannolikt finns det många personer som saknar kliniska fynd. 
 • Feber:
  • Saknas hos vissa
 • Milda luftvägssymtom:
  • Hosta, lättare dyspné
 • Dyspné:39
  • Hos särskilt äldre patienter verkar tyst hypoxi inträffa, utan föregående dyspné
 • Allmäntillstånd:
  • Sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd
 • Pneumoni:
  • Mild och svår pneumoni kan ses
  • Nedsatt saturation 
  • Ofta hörs avvikande lungljud vid auskultation
 • ARDS, sepsis, septisk chock:
  • Lågt blodtryck
  • Påverkat allmäntillstånd

Fynd vid distanskonsultation i primärvården

 • Med rådande läge görs många bedömningar per telefon eller videosamtal.
 • Ska man välja telefon eller video?
  • Vid generell rådgivning kan telefon rekommenderas
  • Även vid milda fall som söker mer av administrativa skäl kan rekommenderas telefon
  • Patienter med komorbiditeter, är sjukare eller som är väldigt oroliga så är video troligtvis mer passande
  • Även patienter med nedsatt hörsel kan föredra video

Kompletterande undersökningar

Misstanke om sjukdomen

 • För regionala tillämpningar, var god se länksamlingen för att finna en direktlänk till din region.
 • Vid telefonsamtal/digitalt besök eller motsvarande med patient där misstanke väcks:18
  • I första hand rådgivning om egenvård
  • Rekommendera ny kontakt vid försämring
  • Informera patienten om att stanna hemma 48 timmar efter symtomfrihet
  • Om vårdbehov verkar föreligga ska kontakt med läkare på mottagande sjukhus ske för vidare handläggning
 • I de fall en patient söker en vårdinrättning och misstanke om covid-19 finns:18
  • Instruera om hosetikett
  • Förse patienten om möjligt med kirurgiskt munskydd
  • Hänvisa till enskilt rum utan att passera väntrum/andra allmänna utrymmen
  • Vid kvarstående misstanke gäller lokala rutiner för provtagning och handläggning
 • Patient med behov av inneliggande vård:18
  • Isoleras:
   • I första hand i enpatientrum med luftsluss
   • I andra hand i enpatientrum med förrum
   • I tredje hand i enpatientrum med stängd dörr
  • Patienter med bekfräftad covid-19 kan samvårdas i gemensamma rum (såvida ingen annan indikation med smitta föreligger som gör att enkelrum är tillämpligt)
 • Vg se "När remittera?" för mer information kring hur misstänkt sjuka patienter ska omhändertas.
 • Misstänkta fall:
  • Provtagning ska endast ske hos utvalda grupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer:40
  • Patienter i behov av inneliggande vård på sjukhus:
   • Den kliniska bilden: 
    • Akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak med behov av inneliggande vård på sjukhus
  • Personal i sjukvård och äldreomsorg baserat på vad som är mest ändamålsenligt utifrån aktuella resursbehov:
   • Akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom
  • Kontaktuppgift till Folkhälsomyndigheten för diskussion angående provtagningsindikationer och analys: Klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB) 010-205 24 00 – tonval 2
 • Provtagningsteknik:
  • Den som provtar ska ha adekvat skyddsutrustning
  • Provet tas från nasofarynx, bakre svalgvägg eller gemensamt prov från bägge lokaler18
 • Påvisning av virus:
  • PCR-diagnostik av viruset
  • Diagnos av coronavirus kan också ske genom virusisolering i cellodling

Skyddsutrustning18

 • Folkhälsomyndigheten:
  • Vid risk för dropp- och kontaktsmitta:
   • Skyddsglasögon eller visir används för att skydda ögon-, mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk
   • Vätskeavvisande munskydd (IIR) rekommenderas i kombination med visir eller skyddsglasögon vårdtagarnära arbete
   • I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm. Vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde
   • Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor
  • Vid aerosolbildande ingrepp:
   • Andningsskydd FFP2, FFP3, PAP3 eller motsvarande som är tillpassat, det vill säga utprovat för användaren så att det sluter tätt
 • Skyddsmaskers effektivitet:41
  • En Cochrane-rapport har visat att användning av mask, även kirurgisk, ihop med handtvätt minskar risken för spridning av respiratoriska virus
  • Endera, såsom maskanvändning utan handtvätt och viceversa, verkade inte vara effektivt
  • Mer kvalitativ forskning behövs på området
 • WHO rekommenderar skydd för dropp- och kontaktsmitta när man arbetar med covidpatienter, och skydd mot luftburen smitta när man utför aerosolbildande moment.

Andra undersökningar

 • Provtagning:
  • Leuko- och lymfocytopeni:
   • Leukopeni sågs hos 33,7 % patienter när de lades in i en studie med 1 099 patienter i Kina4
   • Lymfocytopeni sågs hos 83 % av de som lades in i samma studie4
  • Trombocytopeni42
  • LDH42
   • Förhöjt
  • CRP:
   • 61 % har CRP ≥ 10 mg/L43
   • Hos många personer är CRP förhöjt, och man har sett att CRP-höjning var relaterad till allvarlighetsgraden4
   • I Kina har CRP använts vid utredning av covid-19, men det något oklart vilket värde det har44-45
  • D-dimer:
   • D-dimer på >1 μg/L verkar korrelera med större risk för av covid-19 enligt en studie46
   • Detta överensstämmer med vad man sett vid exempelvis sepsis
  • ASAT/ALAT:
   • 21 % har förhöjda leverensymer enligt en italiensk studie43
  • Kreatinin:
   • Förhöjt hos 14 %43
  • Andra akutfasproteiner, såsom ferritin och prokalcitonin, kan vara förhöjda
  • Troponin T:47
   • Enligt en kinesisk studie med 187 inlagda patienter sågs förhöjda nivåer hos 29 %
   • Av alla 187 patienter hade 35 % underliggande kardiovaskulär sjukdom, och hos dessa hade 55 % förhöjda troponin T-nivåer
   • Myokardieskada relaterades till högre mortalitet i covid-19 enligt studien
  • PCR:
   • Sensitiviteten verkar vara <80 %39
 • Andra prover (differentialdiagnos):
  • Influensa
  • Kikhosta
  • Klamydia
  • Mykoplasma
  • Legionella
 • Bilddiagnostik:
  • Lungröntgen och DT thorax inte är rekommenderade för diagnostik av Covid-19 enligt Svensk Förening för Medicinsk Radiologi:48
   • "För att i största möjliga mån undvika transporter till och sanering av röntgenavdelningar rekommenderas att avvakta provsvar på Covid-19-misstänkta patienter innan de genomgår undersökning på röntgenavdelning. Vid akuta livshotande frågeställningar som inte kan hanteras på annat sätt ska undersökning inte fördröjas."
  • Lungröntgenbild ser ut som en klassisk viral pneumoni med diffusa basala infiltrat49
  • DT-undersökning visar typisk bild som vid viral pneumoni:
   • Undersökningen har hög sensitivitet för covid-1950
   • Hos 86 % av de med allvarlig sjukdom sågs förändringar på DT4
   • På ett kryssningsfartyg hade 80 % av de symtomatiska fallen DT-förändringar32
   • Subkliniska fynd är vanligt förekommande med förändringar bland asymtomatiska fall32
   • Såkallad "ground glass"- bild ses hos både vuxna och barn med DT-fynd vid covid-193
  • För artiklar och bilder om bilddiagnostiska fynd hänvisas till RSNAJournals med särskilt fokus på covid-19 och RSNA Coronavirus cases

När remittera?

 • Handläggningen och beslut om remittering görs i samråd med infektionsläkare/smittskyddsläkare:
  • Alla fall måste inte läggas in, utan milda fall kan egenbehandla i hemmet
  • Sjukdomen klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig, det vill säga smittskyddsåtgärder som karantän kan tas
 • Alla misstänkta fall ska anmälas via SmiNet:
  • Detta är Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 19/3-2020
  • Lokala anpassningar verkar ske i olika regioner

Behandling

Behandling av covid-19

Remittering

 • Handläggningen och beslut om remittering görs i samråd med infektionsläkare/smittskyddsläkare:
  • Alla fall måste inte läggas in, utan milda fall kan egenbehandla i hemmet
 • Sjukdomen klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig, det vill säga smittskyddsåtgärder som karantän kan tas:
  • Alla misstänkta fall ska anmälas via SmiNet

Läkemedelsbehandling

 • I nuläget finns ingen läkemedelsbehandling med tillräcklig evidens för covid-19:
  • Flera kliniska studier pågår på ett antal preparat, bland annat remdesivir, klorokin/hydroklorokin, lopinavir-ritonavir (läkemedel mot HIV) och tocilizumab
  • Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för läkemedlet remdesivir
  • Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) har tagit fram ett dokument med information om möjliga behandlingsmetoder
 • Undvika ACE-hämmare och ARB?
  • Det finns hypoteser kring att ACE-hämmare kan skapa ett allvarligare förlopp:
   • Man har sett att patienter med hypertoni har högre dödlighet vid covid-19
  • Teorin består i att covid-19 binder till ACE2-receptorer, vilka uppregleras i sitt uttryck vid behandling med ACE-hämmare och ARB
  • Det finns ingen evidens hos människa som stödjer detta:
   • Djurstudier har snarare visat positiva lungprotektiva effekter av behandlingen, men även den evidensen är svag
  • European Society of Cardiology och European Medicines Agency, EMA rekommenderar att medicineringen bör fortsätta hos dessa patienter
 • Undvika NSAID?
  • Läkemedelsverket 2020-03-18:
   • "Vi har i nuläget inte kännedom om några vetenskapliga data som talar för att febernedsättande och smärtlindrande läkemedel (innehållande till exempel ibuprofen, naproxen och paracetamol) skulle vara ogynnsamt för sjukdomsförloppet vid covid-19 eller andra virusinfektioner"

Svårt sjuka patienter på sjukhus

 • De individer som får en svårare form kan behöva intensivvård.
 • Då ges understödjande behandling såsom syrgas, vätska med mera.

Förebyggande åtgärder

 • Vid kontakt med patienter med misstänkt infektion ska adekvat användning av skyddsutrustning ske.
 • Smittspårning och eventuell isolering av exponerade personer är en förebyggande åtgärd för att motverka spridning.
 • Arbete:
  • De som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre ska inte gå till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion
  • Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom
  • Just nu är besök på äldreboenden förbjudna
  • Om man har eller kan ha smittats av covid-19 kan man ha rätt till smittbärarpenning och reseersättning (Försäkringskassan)
 • Hälsokontroller av inresande?
  • Rekommenderas inte i nuläget
 • Vaccinering?
  • Inget kommersiellt vaccin finns tillgängligt mot coronavirus
 • Allmän prevention:
  • Undvika kontakt med sjuka personer
  • Undvika att röra ansikte/ögon med händer
  • Undvika att ta i hand i onödan
  • Frekvent handtvätt med tvål och/eller handsprit
  • Undvika områden med hög förekomst av covid-19
 • Misstänkta fall ska anmälas i SmiNet (smittskyddsportalen).

Behandlingsmål

 • Det finns ingen effektiv behandling, men målet är att förhindra fortsatt spridning av infektionssjukdomarna till fler individer.

Behandlingen i korthet

Läkemedelsbehandling

Mot covid-19

 • I nuläget finns ingen läkemedelsbehandling med tillräcklig evidens för covid-19 då inga randomerade studier hunnit genomföras:51-52
  • Flera kliniska studier pågår på ett antal preparat, bland annat remdesivir, klorokin/hydroklorokin, lopinavir-ritonavir (läkemedel mot HIV) och tocilizumab
  • Man kan baserat på andra virala sjukdomar anta att antiviral behandling egentligen måste sättas in tidigt i förloppet:52
   • Vid svår covid-19 med ARDS beror skadan oftast på en cytokinstorm
   • Denna mekanism är kroppsegen och därmed torde inte antivirala läkemedel kunna påverka just denna del
  • Klorokinfosfat:
   • Både malaria- och reumatismpreparat
   • En systematisk review, baserad på kinesiska studier, konkluderar att det finns goda prekliniska resultat53
   • Baserat på tidigare behandlingsindikationer med preparatet anses biverkningarna/skadorna vara få53
  • Remdesivir:
   • Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för läkemedlet remdesivir54
   • I djurstudier hade läkemedlet effekt på sars och mers55
   • Har inte haft effekt vid ebola10
   • Troligtvis lindringa biverkningar10
   • Flera studier i Sveriges planeras (skrivet 23:e mars)
  • Favipiravir:52
   • Utvecklat som ett influensaläkemedel
   • Enligt kinesiska medier effektivt mot covid-19
   • Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) i Sverige inväntar publicerade studieresultat
  • Lopinavir-ritonavir:
   • Verkar inte ge effekt utöver normalbehandling vid allvarliga fall av covid-1952,56
  • IL-6-hämmare:10
   • Vanligtvis reumatiskt läkemedel
   • Studier med detta läkemedel har startats
   • Tänk verkningsmekanism är hantering av den immunologiska repsonsen som framförallt drabbar 
   • lungorna vid covid-19
  • Konvalescent plasma:57
   • Under sars, mers och ebola har detta använts som behandlingsmetod hos kritiskt sjuka
   • Innebär plasmadonation från tillfrisknade individer
  • Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) har tagit fram ett dokument med information om möjliga behandlingsmetoder
  • Enligt Infektionsläkarföreningen verkar hydroxyklorikin mest lovande, men bra studier saknas än29

Övrig läkemedelsbehandling

 • För läkemedelsbehandling på sjukhus hänvisas till WHO:s dokument samt UpToDates information om Covid-19
 • Kortison vid konstaterad covid-19:
  • En sammanställande studie:58
   • Studier gjorda på sars och mers-patienter visar sammantaget sämre resultat för patienter behandlade med kortikosteroider
   • Inte heller lunginfektioner hos patienter med influensa eller RSV verkar ha god effekt
   • Det finns dock många statistiska osäkerheter i dessa typer av studier
  • Denna sammanställning har ifrågasatts av en kinesisk expertgrupp:59
   • Menar att datan man refererar till som konkluderar att man inte bör använda kortikosteroider inte är helt korrekt bedömd
   • Utlåtandet från denna grupp är att datan visar positiva indikationer för korta cykler med låg till moderat dos
  • Sammanfattningsvis finns det inget tydligt svar än
 • Antibiotika:60
  • Sekundär bakteriell pålagring vid viral pneumoni har visat sig vara ett problem vid tidigare pandemier
  • Särskilt vid sars-utbrottet rapporterades detta som en stor fara för äldre patienter
  • En brittisk sammanställning förordar därför antibiotikabehandling vid covid-19 orsakade pneumonier hos äldre 

Läkemedelsbehandling i samband med covid-19

 • Kortison:
  • Hos patienter med exempelvis reumatiska sjukdomar:
   • När detta skrivs 2020-02-19, finns ingen specifik data för reumatologiska patienter som drabbas av covid-19
  • Svensk Reumatologisk Förening skriver 2020-03-18:61
   • "Vi rekommenderar dig att inte stoppa eller minska din anti-reumatiska behandling om du inte har infektionstecken. Du kan också fortsätta som vanligt (dvs med lägsta möjliga dos) med din smärtstillande behandling som ofta är paracetamol eller NSAID-preparat"
  • Rekommendationerna är baserade på EULAR och Folkhälsomyndigheten
  • Amerikanska motsvarigheten har samma hållning62
 • ACE-hämmare och ARB:
  • Det har funnits hypoteser kring att ACE-hämmare kan skapa ett allvarligare förlopp:63
   • Man har sett att patienter med hypertoni har högre dödlighet vid covid-19
   • Teorin består i att covid-19 binder till ACE2-receptorer, vilka uppregleras i sitt uttryck vid behandling med ACE-hämmare och ARB
  • Det finns ingen evidens hos människa som stödjer detta:63
   • Djurstudier har snarare visat positiva lungprotektiva effekter av behandlingen, men även den evidensen är svag
  • Då pandemin är pågående är evidensen generellt bristande
  • European Society of Cardiology (ESC) och European Medicines Agency (EMA) rekommenderar att medicineringen bör fortsätta hos dessa patienter63-64
 • NSAID: 
  • Det finns ingen bakomliggande evidens för att inte använda NSAID just vid covid-19 men den bakomliggande teorin är samma som vid ACE-hämmare och ARB:
   • Teorin består bland annat i att covid-19 binder till ACE2-receptorer, vilka uppregleras i sitt uttryck vid behandling med ACE-hämmare och ARB
   • Även dess inflammationsdämpande effekt har påpekats kunna vara en riskfaktor
  • Frankrikes hälsominister har rekommenderat att man tillsvidare ej använder NSAID, likaså finns det lokala sådana rekommendationer i exempelvis Storbrittanien och Schweiz
  • Sammanfattningsvis finns det ingen avrådan eller underliggande evidens som pekar mot avrådan:
  • Läkemedelsverket 2020-03-18:65
   • "Vi har i nuläget inte kännedom om några vetenskapliga data som talar för att febernedsättande och smärtlindrande läkemedel (innehållande till exempel ibuprofen, naproxen och paracetamol) skulle vara ogynnsamt för sjukdomsförloppet vid covid-19 eller andra virusinfektioner"
  • European Medicines Agency, EMA 2020-03-18:66
   • Det finns ingen evidens som tyder på förvärrning av covid-19 vid intag av ibuprofen
   • EMA följer saken noga
  • WHO uppger att det inte finns tillräcklig data för en avrådan 2020-03-18
   • Rekommendationen är alltså inte att använda ibuprofen, utan att det inte finns en aktiv avrådan67

Egenbehandling

Annan behandling

 • Hos svårt sjuka:
  • Nödvändig stödjande vård som administrering av syrgas, vätskor, antibiotika mot misstänkta andra patogener med mera
  • Intubering:29
   • Bör enligt Infektionsläkarförening ske tidigt i ett allvarligt förlopp för att undvika att patienterna kraschar
   • Rekommenderas om Optiflow eller NIV inte fungerar
   • Osäkert om NIV ens borde genomföras
  • NIV:10
   • Har utvärderats vid sars, mers och influensa
   • Studierna är små men sammantaget visar de en liknande bild
   • En stor andel blir inte hjälpta, utan hypoxiska och måste intuberas
   • Vid tidig/lätt försämring kan NIV ha en plats
 • Intensivvård?
  • Socialstyrelsen har författat ett dokument "Prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden":59
   • Restriktivitet kring att påbörja intensivvård, endast patienter som har stor sannolikhet till fortsatt överlevnad bör läggas in på IVA
   • Frågan om biologisk ålder blir än mer central:
    • Antal vitalfunktioner/organsystem som sviktar
    • Graden av svikt i vardera system
    • Grad av samsjukllighet
    • Hög kronologisk ålder spelar in i bedömning av förmågan att leva vidare efter intensivvård
   • Följande prioritetsordning förordas därför enligt Socialstyrelsen:
Skärmavbild 2020-03-27 kl_ 11_16_18.png

Förebyggande åtgärder

 • Vid kontakt med patienter med misstänkt infektion ska adekvat användning av skyddsutrustning ske. 
 • Smittspårning och eventuell isolering av exponerade personer är en förebyggande åtgärd för att motverka spridning.
 • Arbete:68
  • De som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre ska inte gå till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion
  • Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom
  • Om man har eller kan ha smittats av covid-19 kan man ha rätt till smittbärarpenning och reseersättning (Försäkringskassan)
 • Rökstopp:30
  • En mindre studie med 78 kinesiska patientfall visade klart allvarligare förlopp hos rökare
 • Hälsokontroller av inresande?
  • Rekommenderas inte i nuläget
 • Vaccinering?
  • Inget kommersiellt vaccin finns tillgängligt mot coronavirus
 • Allmän prevention:
  • Undvika kontakt med sjuka personer
  • Undvika att röra ansikte/ögon med händer
  • Undvika att ta i hand i onödan
  • Frekvent handtvätt med tvål och/eller handsprit
  • Undvika områden med hög förekomst av covid-19
 • Misstänkta fall ska anmälas i SmiNet (smittskyddsportalen).
 • Se även Cochrane Library - Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures.

Övrigt

Försäkringsmedicinsk bedömning

 • Folkhälsomyndighetens information:18
  • Karensdagen i samband med sjukfrånvaro är borttagen
  • Sjukskrivning är lämpligt under den akuta sjukdomsperioden samt ytterligare två dygns symptomfrihet
  • Läkarintyg behövs först efter 14 dagars sjukfrånvaro, det vill säga tidigast dag 22
 • Mer information finns hos Försäkringskassan.

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Sekundär bakteriell infektion av luftvägarna.
 • Svår pneumoni.
 • Sepsis och chock.
 • Andningssvikt.
 • Fosterskador?
  • En studie med 9 kvinnor som var sjuka med covid-19 i tredje trimestern (Wuhan/Kina) visade inga tecken på fosterpåverkan
 • Död.

Prognos

Förlopp

 • Lindrigt sjuka beräknas vara friska efter 2 veckor, allvarligt sjuka mellan 3 och 6 veckor.
 • Enlig kinesiska data förlöper sjukdomen med ett milt förlopp hos 80 %. Runt 20 % får ett allvarligt eller kritiskt förlopp:
  • 13,8 % får en svår infektion med dyspné, andningsfrekvens ≥30/min, SaO2 ≤93 % och/eller lunginfiltrat i >50 % av lungfälten
  • 6,1 % blir kritiskt sjuka (lungsvikt, septisk chock, multiorgansvikt)
 • Enligt italienska data på 22 512 bekräftade fall hade:
  • 6,7 % inga symtom
  • 10,6 % ospecifika symtom
  • 6,7 % få symtom
  • 46,1 % milda symtom
  • 24,9 % svåra symtom
  • 5,0 % kritiskt tillstånd

Dödlighet

 • Dödligheten varierar mellan olika länder och är bland annat beroende av antal testade för covid-19.
 • Enligt WHO-data den 1:a mars, där antal smittade och dödsfall bland smittade 2 veckor efter diagnos beräknades en dödlighet på runt 5 %.
 • En beräkning på italienska data med 22 512 bekräftade fall visade en dödlighet på 7,2 %:
  • 0–9 år: 0 %
  • 10–19 år: 0 %
  • 20–29 år: 0 %
  • 30–39 år: 0,3 %
  • 40–49 år: 0,4 %
  • 50–59 år: 1,0 %
  • 60–69 år: 3,5 %
  • 70–79 år: 12,5 %
  • 80–89 år: 19,7 %
  • ≥ 90 år: 22,7 %
 • En studie från Kina inkluderande 1099 sjukhusfall påvisade en dödlighet på 1,4 %
 • En studie från Kina med 44 672 bekräftade fall av covid-19 visade följande dödlighetssiffror (observera att det totala antalet sjuka inte är känt vilket kan försvåra tolkningen):
  • Totalt: 2,3 %
  • 0–9 år: 0 %
  • 10–19 år: 0,2 %
  • 20–29 år: 0,2 %
  • 30–39 år: 0,2 %
  • 40–49 år: 0,4 %
  • 50–59 år: 1,3 %
  • 60–69 år: 3,6 %
  • 70–79 år: 8,0 %
  • ≥ 80 år: 14,8 %
  • Män: 2,8 %
  • Kvinnor: 1,7 %
 • Samma studie hittade förekomst av följande samsjuklighet hos de som dog:
  • Hypertoni 6 %
  • Diabetes mellitus 7,3 %
  • Kardiovaskulär sjukdom 10,5 %
  • Kroniska luftvägssjukdomar 6,3 %
  • Cancer (varje form) 5,6 %
  • Ingen samsjuklighet: 0,9 %
  • Hos personer med ett allvarligt förlopp såg man en dödlighet på 13,4 %
 • Aktuella rapporter om antal fall och dödsfall finns på WHO:s hemsida.

Förlopp

 • Lindrigt sjuka beräknas vara friska efter 2 veckor, allvarligt sjuka mellan 3 och 6 veckor:17
  • Mediantiden för slutenvårdsvistelse har i en studie beräknats till cirka 13 dagar4
 • Milt till allvarligt förlopp:
  • I en kinesisk studie sågs milt förlopp hos 80 %. Runt 20 % fick ett allvarligt eller kritiskt förlopp:37
   • 13,8 % fick en svår infektion med dyspné, andningsfrekvens ≥30/min, SaO2 ≤93 % och/eller lunginfiltrat i >50 % av lungfälten
   • 6,1 % blev kritiskt sjuka (lungsvikt, septisk chock, multiorgansvikt)
  • Enligt italienska data på 22 512 bekräftade fall hade:5
   • 6,7 % inga symtom
   • 10,6 % ospecifika symtom
   • 6,7 % få symtom
   • 46,1 % milda symtom
   • 24,9 % svåra symtom
   • 5,0 % kritiskt tillstånd
 • Tiden mellan symtom och inläggning:
  • Medianen runt 12 dagar4
  • Hos en italiensk studie på 3 200 döda sågs en median på 4 dagar från symtom till inläggning, 8 dagar från symtom till död38
 • Rökning:
  • Rökare löper större risk för ett allvarligt förlopp enligt en mindre kinesisk studie som inkluderade 78 personer30
 • Feber vid ankomst:
  • Feber vid ankomst predisponerar för ett allvarligare förlopp enligt en mindre kinesisk studie som inkluderade 78 personer30
 • Förhöjda troponin T-nivåer:47
  • Enligt en kinesisk studie med 187 inlagda patienter sågs förhöjda nivåer hos 29 %
  • Av alla 187 patienter hade 35 % underliggande kardiovaskulär sjukdom, och hos dessa hade 55 % förhöjda troponin T-nivåer
  • Myokardieskada relaterades till högre mortalitet i covid-19 enligt studien
 • Barn:
  • En kinesisk studie på 2 143 barn:53
   • Kritiskt tillstånd sågs endast hos 0,6 % av barnen
  • En sammanställande studie om barn har sett två dödsfall hittills:3
   • En 14-åring, en 10-månaders
   • Ingen bakgrundsinformation finns om dessa
 • Gravida: 
  • Eftersom man har sett att gravida kvinnor utvecklar ett allvarligt förlopp vid influensa, sars och mers i högre grad än icke-gravida kvinnor, finns en viss misstanke om att gravida kvinnor kan ha ökad risk för ett allvarligare förlopp vid covid-19
  • CDC anger dock att det inte finns någon evidens som talar för ökad risk att bli smittad och/eller för ett allvarligt förlopp70
  • WHO listar inte gravida som personer med ökad risk för allvarligt förlopp
 • Kön:
  • Enligt en brittisk rapport var en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män av de inlagda på IVA71

Komplikationer

 • Sekundär bakteriell infektion av luftvägarna.
 • Svår pneumoni.
 • Sepsis
 • Chock:
  • 8,7 % av patienterna som lades in på grund av covid-19 pneumoni fick chock enligt en kinesisk studie42
 • ARDS:
  • 19,6 % av patienterna som lades in på grund av covid-19 pneumoni fick ARDS enligt en kinesisk studie42
 • Arytmier:
  • 16,7 % av patienterna som lades in på grund av covid-19 pneumoni fick arytmier enligt en kinesisk studie42
 • Hjärtinfarkt:
  • 7,2 % av patienterna som lades in på grund av covid-19 pneumoni fick hjärtinfarkt enligt en kinesisk studie42
 • Myokardpåverkan av något slag:
  • Rapporterades i hälften av fallen i en mindre kinesisk studie72
 • Graviditet och foster:
  • En studie med 9 kvinnor som var sjuka med covid-19 i tredje trimestern (Wuhan/Kina) visade inga tecken på fosterpåverkan73
  • Kinesiska fallrapporter visar en viss övervikt åt prematura förlossningar om mamman är covid-19 sjuk:16
   • Dock är dessa förlossningar gjorda med sectio och indikationen har varit oklar
 • Död:
  • Främst till följd av andningssvikt/ARDS10 

Prognos

Dödlighet
 • Dödligheten varierar mellan olika länder och är bland annat beroende av antal testade för covid-19:
  • CFR, case-fatality rate (rapporterad dödlighet hos diagnostiserade fall) har varierat mellan 0,4–7,2 procent10
  • En jämförelse mellan Kinas siffror och Italiens siffror har gjorts:74
   • Ålder på populationen:
    • Dels kan man se att Italiens invånare är klart äldre (runt en fjärdedel är äldre än 65 år)
   • Är covid-19 dödsorsaken?
    • Man definierar dödsorsak av covid-19 på olika sätt, där alla som är SARS-CoV-2 positiva och avlider räknas in i statistiken i Itallen. Det är ej fallet i Kina
   • Strategi för testning:
    • Mer stringenta regler kring testning i Italien
    • Inte helt tydligt med den kinesiska statistiken
 • Enligt WHO-data den 25:e mars är mortalitetsgraden 4 %:75
  • Eftersom pandemin är pågående och testningen ser olika ut är siffrorna svårtolkade
  • Man kan dels anta att det finns ett stort mörkeltal som inte är bekräftade fall, och att det kommer tillkomma fler dödsfall
 • Prediktiva faktorer:
  • En kinesisk studie visade att förhöjt d-dimer, förhöjd SOFA-score och hög ålder predisponerade för dödlighet46
  • Myokardskada predisponerar för död:47
   • Hälften av de med förhöjda markörer avled i en studie med 416 patienter 
 • Italienska siffror:
  • En beräkning på italienska data med 22 512 bekräftade fall visade en dödlighet på 7,2 %:5
   • 0–9 år: 0 %
   • 10–19 år: 0 %
   • 20–29 år: 0 %
   • 30–39 år: 0,3 %
   • 40–49 år: 0,4 %
   • 50–59 år: 1,0 %
   • 60–69 år: 3,5 %
   • 70–79 år: 12,5 %
   • 80–89 år: 19,7 %
   • ≥ 90 år: 22,7 %
  • Statistik på avlidna (3 200 döda inkluderades i rapporten):38
   • Medianåldern var 80 år
   • Medelåldern var 78,5 år
   • Den yngsta var 31 år gammal, den äldsta 103 år
   • Män stod för två tredjedelar av fallen, kvinnor en tredjedel
   • Medianåldern för kvinnor som avled var högre än för män (82 år jämfört med 79 år)
   • 1,2 % hade ingen komorbiditet
   • 2,7 komorbiditeter var snittet för de avlidna
   • Alla dödsfall under 40 år hade svåra bakomliggande tillstånd
  • Statistik på komorbiditeter hos de 3 200 avlidna:
   • Hypertoni 73,8 %
   • Diabetes 33,9 %
   • Ischemisk hjärtsjukdom 30,1 %
   • Förmaksflimmer 22 %
   • Kronisk njursvikt 20,2 %
   • Aktiv cancer senaste 5 åren 19,5 %
   • KOL 13,7 %
   • Demens 11,9 %
   • Stroke 11,2 %
   • Kronisk leversvikt 3,2 %
 • Kinesiska siffror:
  • En studie från Kina inkluderande 1099 sjukhusfall påvisade en dödlighet på 1,4 %4
  • En studie från Kina med 44 672 bekräftade fall av covid-19 visade följande dödlighetssiffror (observera att det totala antalet sjuka inte är känt vilket kan försvåra tolkningen):76
   • Totalt: 2,3 %
   • 0–9 år: 0 %
   • 10–19 år: 0,2 %
   • 20–29 år: 0,2 %
   • 30–39 år: 0,2 %
   • 40–49 år: 0,4 %
   • 50–59 år: 1,3 %
   • 60–69 år: 3,6 %
   • 70–79 år: 8,0 %
   • ≥ 80 år: 14,8 %
   • Män: 2,8 %
   • Kvinnor: 1,7 %
  • Samma studie hittade förekomst av följande samsjuklighet hos de som dog:76
   • Hypertoni 6 % 
   • Diabetes mellitus 7,3 %
   • Kardiovaskulär sjukdom 10,5 %
   • Kroniska luftvägssjukdomar 6,3 %
   • Cancer (varje form) 5,6 %
   • Ingen samsjuklighet: 0,9 %
   • Hos personer med ett allvarligt förlopp såg man en dödlighet på 13,4 %37
 • Aktuella rapporter om antal fall och dödsfall finns på WHO:s hemsida.
Dödlighet bland patienter vårdade på intensivvårdsavdelning och i respirator
 • Washington:
  • I en liten studie från Washington state med 21 patienter (medelålder 70 år) inlagda på intensivvårdsavdelning under perioden 2020-02-20 till 2020-03-05 fick 15 patienter mekanisk ventilation. Vid uppföljning 2020-02-17 var 67 % avlidna, 24 % fortfarande kritiskt sjuka och 9,5 % hade blivit utskrivna från intensivvårdsavdelningen.77
 • Enligt Infektionsläkarföreningen är överlevnaden för patienter äver 80 år med influensa och ARDS som läggs i respirator runt 20 % efter 6 månader:29
  • Oklart hur samma patientgrupp responderar på covid-19
Sjukvårdspersonal
 • En siffra som lyfts fram är att 14,8 % av diagnostiserade patienter som är vårdpersonal har svårt eller kritiskt förlopp.10
 • WHO rapporterar på basen av kinesiska siffror:8
  • Majoriteten av vårdpersonal som blev smittad blev det i början av förloppet
  • Detta tillskrivs brist på skyddsutrustning i början när vården var under stark press
 • En mindre kinesisk studie med 30 stycken inkluderade visade allvarligare fall hos personal:78
  • Abstract finns på engelska, men artikeln är på kinesiska
  • Går inte att utröna hur gruppen för studien valdes ut
 • Till den 11:e februari uppskattades 3 019 fall av covid-19 hos sjukvårdspersonal i Kina:79
  • 1 716 fall var bekräftade med provtagning
  • 6 av dessa hade avlidit när studien författades
 • Italien:
  • Rapporterar 24 döda läkare hittills
  • Den yngsta var 57 år gammal
  • Deras bakgrunds
 • Under sars-epidemin var 21 % av de smittade fallen i Kina sjukvårdspersonal:80
  • I USA var siffran 3 %, i Kanada 43 %
Graviditet
 • Det finns endast begränsad dokumentation om covid-19 under graviditeten. 
 • Eftersom man har sett att gravida kvinnor utvecklar ett allvarligt förlopp vid influensa, sars och mers i högre grad än icke-gravida kvinnor, finns en viss misstanke om att gravida kvinnor kan ha ökad risk för ett allvarligare förlopp vid covid-19. 
 • CDC anger dock att det inte finns någon evidens som talar för ökad risk att bli smittad och/eller för ett allvarligt förlopp.70
 • WHO listar inte gravida som personer med ökad risk för allvarligt förlopp. 
 • Det är än så länge okänt om covid-19 har negativa effekter på fostret.
Immunosupprimering
 • Enligt Svenska Infektionsläkarföreningen 21:a mars 2020:29
  • Det finns inga tecken på att immunosupprimering är en riskfaktor för död

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Uppdaterad information finns hos Folkhälsomyndigheten, som också brukar rapportera kring reserekommendationer i samband med infektionsepidemier. 
 • Hygien:
  • Handhygien med tvåltvätt, host- och nysetikett
  • Avstånd till sjuka med minst 1–3 meter
 • Kontakt med sjukvård:
  • Vid nyligen resa i drabbat område samt tecken på luftvägsinfektion ska kontakt med vården ske
  • I första hand, om inte påverkat allmäntillstånd, så bör kontakten ske per telefon

Skriftlig patientinformation

Källor

Referenser

 1. Paules CI, Marston HD, Fauci AS. Coronavirus Infections—More Than Just the Common Cold. JAMA 2020; Epub: Jan 23. Pmid: 31971553 PubMed
 2. Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. NEJM 2020; Epub: Jan 24. doi:10.1056/NEJMoa2001017 DOI
 3. Ludvigsson JF. Systematic review of COVID‐19 in children show milder cases and a better prognosis than adults. Acta Paediatr. Accepted Author Manuscript. 2020. doi:10.1111/apa.15270 DOI
 4. Guan W, Ni Z, Hu Y et al.Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China.N Engl J Med. 2020; (published online Feb 28.)DOI:10.1056/NEJMoa2002032 DOI
 5. Livingston E, Bucher K. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Italy. JAMA. Published online March 17, 2020. jamanetwork.com
 6. Delamater, P. L., Street, E. J., Leslie, T. F., Yang, Y., & Jacobsen, K. H. (2019). Complexity of the Basic Reproduction Number (R0). Emerging Infectious Diseases, 25(1), 1-4. https://dx.doi.org/10.3201/eid2501.171901.
 7. Li R, Pei S, Chen B, Song Y et al. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2). Science 16 Mar 2020: eabb3221 DOI: 10.1126/science.abb3221 DOI
 8. World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 16-24 February 2020. www.who.int
 9. Tang X, Wu C, Li X. On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. National Science Review 2020; nwaa036: Epub. doi:10.1093/nsr/nwaa036 DOI
 10. H Glans, A Sönnerborg, S Aleman. Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling, Medicinsk kommentar. Läkartidningen. 2020;117:F3HW lakartidningen.se
 11. Folkhälsomyndigheten Hämtad 2020-03-17. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/
 12. World Health Organization. Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations. 29 March 2020. Hämtad 2020-04-03.
 13. Xie X, Li Y, Chwang ATY, Ho PL and Seto WH. How far droplets can move in indoor environments – revisiting the Wells evaporation–falling curve. Indoor Air, 17: 211-225. 2007. doi:10.1111/j.1600-0668.2007.00469.x DOI
 14. van Doremalen N, Morris DH, Holbrook MG et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. March 17, 2020 DOI: 10.1056/NEJMc2004973 DOI
 15. Wu Y, Guo C, Tang L. Prolonged presence of SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples. The Lancet Gastroenterology and Hepatology, correspondence. March 19 2020. Hämtad 2020-03-19. DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30083-2
 16. Svenska Barnläkarföreningen, Svenska neonatalföreningen, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi. L Navér, E Nomann, K Pettersson, S Saltvedt. Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. 2020-03-20 www.barnlakarforeningen.se
 17. Folkhälsomyndigheten. Frågor och svar om covid-19. Hämtad 2020-03-18 www.folkhalsomyndigheten.se
 18. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg. Publicerad 30 mars 2020. Hämtad 2020-03-31. www.folkhalsomyndigheten.se
 19. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020;104(3):246–251. PMID: 32035997 PubMed
 20. Moriarty LF, Plucinski MM, Marston BJ, et al. Public Health Responses to COVID-19 Outbreaks on Cruise Ships — Worldwide, February–March 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:347-352. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6912e3external icon
 21. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19. Hämtad 2020-03-18 www.folkhalsomyndigheten.se
 22. Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. Y Liu,LM Yan, L Wan. The Lancet Infectious Diseases. Published: March 19, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30232-2
 23. European Centre for Disease Prevention and Control,An agency of the European Union. Novel coronavirus in China. Hämtad 2020-01-29. https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
 24. WHO, Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report – 22 Hämtad 2020-02-12 www.who.int
 25. Lie T, Dahl Å. Kan höga pollenhalter bidra till allvarligare fall av covid-19? Debattartikel Läkartidningen. 2020-03-26. Hämtad 2020-03-31. lakartidningen.se
 26. Siddiqi A, Hasan K. et al. COVID-19 Illness in Native and Immunosuppressed States: Clinical-Therapeutic Staging Proposal The Journal of Heart and Lung Transplantation, Volume 0, Issue 0 medibas.se
 27. Zhang JJ, Dong X, Cao YY et al. Clinical characteristics of 140 patients infected by SARS-CoV-2 in Wuhan, China.Allergy. 2020; (published online Feb 19.)DOI:10.1111/all.14238 DOI
 28. Yang X, Yu Y, Xu J.Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study.Lancet Respir Med. 2020; (published online Feb 24)https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30079-5 www.thelancet.com
 29. Svenska Infektionsläkarföreningen. Uppdatering om COVID-19. Videomöte, upptaget är öppet för allmänheten. 21:a mars 2020. infektion.net
 30. Liu W, Tao ZW, Lei W, et al. Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease published online ahead of print, 2020 Feb 28. Chin Med J (Engl). 2020;10.1097/CM9.0000000000000775. doi:10.1097/CM9.0000000000000775 DOI
 31. WHO. Q&A on coronaviruses (COVID-19). (Hämtad 2020-03-10). www.who.int
 32. Inui S, Fujikawa A, Jitsu M et al. Radiology: Cardiothoracic imaging. Chest CT Findings in Cases from the Cruise Ship “Diamond Princess” with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pubs.rsna.org
 33. Pan L, Mu M, Yang P et al. Clinical characteristics of COVID-19 patients with digestive symptoms in Hubei, China: a descriptive, cross-sectional, multicenter study, The American Journal of Gastroenterology. Hämtad 2020-03-25 journals.lww.com
 34. Scangas GA, Bleier BS. Anosmia: Differential Diagnosis, Evaluation, and Management. American Journal of Rhinology & Allergy, 31(1), e3–e7. (2017) doi:10.2500/ajra.2017.31.4403 DOI
 35. Lüers JC, Klußmann JP, Guntinas-Lichius O. Die Covid-19-Pandemie und das HNO-Fachgebiet: Worauf kommt es aktuell an? The Covid-19 pandemic and otolaryngology: What it comes down to? published online ahead of print, 2020 Mar 26. Laryngorhinootologie. 2020;10.1055/a-1095-2344. PMID: 32215896. PubMed
 36. Mo X, Hu Y, et al. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. Pediatrics 2020;16:16. doi: https://dx.doi.org/10.1542/peds.2020-0702
 37. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 16-24 February 2020 (Hämtad 2020-03-03). www.who.int
 38. COVID-19 Surveillance Group, Italy. Characteristics of COVID-19 patients dying in Italy Report based on available data on March 20th, 2020
 39. Emcrit: Internet Book of Critical Care (IBCC). 2020-03-02. Hämtad 2020-03-24. emcrit.org
 40. Folkhälsomyndigheten. Provtagningsstrategi för covid-19. Hämtad 2020-03-18. www.folkhalsomyndigheten.se
 41. Burch J, Bunt C. Can physical interventions help reduce the spread of respiratory viruses? Cochrane Clinical Answers. 2020DOI: 10.1002/cca.2965 DOI
 42. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. Published online February 7, 2020. jamanetwork.com
 43. Livingston E, Bucher K. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Italy. JAMA. Epub 17 mar 2020. doi: 10.1001/jama.2020.4344. DOI
 44. Zhang J, Zhou L, Yang Y, et al. Therapeutic and triage strategies for 2019 novel coronavirus disease in fever clinics. Lancet Respir Med. 2020;8(3):e11–e12. PMID:32061335. PubMed
 45. Jin YH, Cai L, Cheng ZS, et al. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version). Mil Med Res. 2020;7(1):4. PMID:32029004. PubMed
 46. Zhou F, Yu T, Du R. Clinical course and risk factors for mortality of adultinpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospectivecohort study. The Lancet. Published online March 9, 2020 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-31
 47. Guo T, Fan Y, Chen M, et al. Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. Published online March 27, 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.1017 DOI
 48. Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR) och Svensk Förening för Thoraxradiologi. Radiologiska rekommendationer vid Covid-19-infektion. Uppdaterad 2020-03-19, hämtad 2020-03-24 www.sfmr.se
 49. Folkhälsomyndigheten. Diagnostik av coronavirus 2019-nCoV, ett nytt virus som orsakat ett utbrott av allvarlig lunginflammation i Kina. Hämtad 2020-01-29.
 50. Ai T, Yang Z, Hou H et al. Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases. Radiology. Published Online:Feb 26 2020.
 51. McIntosh K, Hirsch MS, Bloom A. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). UpToDate, hämtad 2020-03-19. www.uptodate.com
 52. Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV), Svenska Läkaresällskapet. Behandling av COVID-19 infektion Version 2020-03-22. Hämtad 2020-03-26 www.sls.se
 53. Cortegiani A, Ingoglia G, Ippolito M, Giarratano A, Einav S. A systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19 published online ahead of print, 2020 Mar 10. J Crit Care. 2020;S0883-9441(20)30390-7. doi:10.1016/j.jcrc.2020.03.005 DOI
 54. Läkemedelsverket. Beredskapslicens beviljad med anledning av covid-19. Nyheter 2020-03-11 www.lakemedelsverket.se
 55. Sheahan TP, Sims AC, Leist SR, et al. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERS-CoV. Nat Commun. 2020;11(1):222. PubMed
 56. Cao B, Wang Y, Wen D, et al. A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19.. N Engl J Med 2020; Epub: Mar 18. pmid:32187464 PubMed
 57. Chen L, Xiong J, Bar L. Convalescent plasma as a potential therapy for COVID-19. 20(4) P398-400, april 01, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30141-9.
 58. Russell CD, Millar JE, Baillie KJ. Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung injury. 395(10223) 473-475, 2020 doi.org
 59. Shang L, Zhao J, Du R, Cao B. On the use of corticosteroids for 2019-nCoV pneumonia. 395(10225) 638-684, 2020 doi.org
 60. Heneghan C, Aronson J, Hobbs R et al. Rapidly managing pneumonia in older people during a pandemic. The Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM). Hämtad 2020-03-25 www.cebm.net
 61. Svensk Reumatologisk Förening. Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19. Hämtad 2020-03-19 svenskreumatologi.se
 62. American College of Rheumatology, Frequently Asked Questions. Hämtad 2020-03-19. www.rheumatology.org
 63. European Society of Cardiology, Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers, 13 Mar 2020 Hämtad 2020-03-17 www.escardio.org
 64. European Medicines Agency (EMA). Press release: "EMA advises continued use of medicines for hypertension, heart or kidney disease during COVID-19 pandemic" 2020-03-27. hämtad 2020-04-01. www.ema.europa.eu
 65. Inga nya rekommendationer från Läkemedelsverket angående febernedsättande läkemedel vid covid-19. Nyheter Läkemedelsverket. Hämtad 2020-03-19 www.lakemedelsverket.se
 66. European Medicines Agency EMA. EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19. Press release 18/03/2020. Hämtad 2020-03-25 www.ema.europa.eu
 67. World Health Organization, WHO. Twitter account, official. Hämtad 2020-03-19 [url]https://twitter.com/WHO/status/1240409217997189128?
 68. Folkhälsomyndigheten. Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige. 10 mars 2020 (Hämtad 2020-03-11). www.folkhalsomyndigheten.se
 69. Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19. Folkhälsomyndigheten. 2020-03-17. Hämtad 2020-03-27. www.folkhalsomyndigheten.se
 70. CDC. Pregnancy & Breastfeeding. Information about Coronavirus Disease 2019. 2020-03-17 (Hämtad 2020-03-17). www.cdc.gov
 71. Intensive Care National Audit and Research Centre. ICNARC report on COVID-19 in critical care. Case Mix Programme Database. 20 March 2020 www.icnarc.org
 72. Ruan Q, Yang K, Wang W, et al. Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, China. Intensive Care Med. Epub 3 mar 2020. doi: 10.1007/s00134-020-05991-x. DOI
 73. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30360-3 DOI
 74. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA. Published online March 23, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4683 DOI
 75. World Health Organization, WHO. Situation reports, nr 64. Hämtad 2020-03-25 www.who.int
 76. The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team . The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020. China CDC Weekly 2020; 2: 113-121. weekly.chinacdc.cn
 77. Arentz M, Yim E, Klaff L et al. Research letter: Characteristics and Outcomes of 21 Critically Ill Patients With COVID-19 in Washington State. JAMA. Published online March 19, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4326 jamanetwork.com
 78. Liu M, He P, Liu HG, et al. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2020;43(3):209–214. PMID: 32164090. PubMed
 79. Zhou P, Huang Z, Xiao Y, Huang X, Fan X-G. Protecting Chinese Healthcare Workers While Combating the 2019 Novel Coronavirus. Infection Control & Hospital Epidemiology.:1-4. doi:10.1017/ice.2020.60 DOI
 80. WHO: DEPARTMENT OF COMMUNICABLE DISEASE SURVEILLANCE AND RESPONSE. Consensus document on the epidemiology of severe acute respiratory syndrome (SARS). 2013. Hämtad 2020-03-20. www.who.int
 81. Socialstyrelsen. Prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. Mars 2020. Hämtad 2020-03-27. www.socialstyrelsen.se
 82. Qifang Bi, Yongsheng Wu, Shujiang Mei, et al. Epidemiology and Transmission of COVID-19 in Shenzhen China: Analysis of 391 cases and 1,286 of their close contacts. medRxiv 2020. ePub ahead of print and peer-review. doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.03.20028423 www.medrxiv.org
 83. Baud D, QI X, Nielson-Saines, Musser D. Real estimates of mortality following COVID-19 infection. Lancet Infect Dis 2020 Published Online March 12, 2020 www.thelancet.com
 84. Dong Y, Mo X, Hu Y et al. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. Pediatrics 2020:e20200702. doi:10.1542/peds.2020-0702 DOI
 85. Folkhälsomyndigheten. Antal fall av covid-19. Hämtad 2020-03-20 www.folkhalsomyndigheten.se

Sakkunniga

 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska institutet
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.