Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2)

Medibas fritt tillgängliga artikel om covid-19.

Senast reviderad:Sammanfattning

Definition:

Sjukdom orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. 

Förekomst:

Startade i Kina i slutet av 2019. Klassas som en pandemi. Världskarta uppdaterad förekomst finns hos WHO .

Symtom:

Brett spann, allt från asymtomatiska personer till livshotande symtom. Förkylningssymtom är vanligt förekommande i form av torrhosta, trötthet, feber. I vissa fall andningssvårigheter, muskelvärk, GI-symtom. Bortfall av lukt och smak.

Kliniska fynd:

Brett spektrum, inga fynd till allvarlig andningspåverkan kan ses. Feber och hosta. 

Diagnostik:

PCR kan detektera viruset. Främst nasopharynxprov, svalgprov eller kombinerat.

Behandling:

Majoriteten kan egenvårda hemma med symtomlindring. En andel blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård med syrgas. Ingen bevisat effektiv läkemedelsbehandling finns än, även om vissa behandlingar tycks förkorta förloppet.

Se även våra texter Långvariga symtom vid covid-19/post covid-19,  Fördjupningstext om vaccin vid covid-19 och Covid-19: länksamling. Vi försöker hålla denna artikel uppdaterad, men för senaste siffror med mera rekommenderas Folkhälsomyndighetens information  och rapporter på WHO:s hemsida 

Basfakta

Definition

 • Covid-19: 
  • Sjukdom med brett spektrum som kan ge förkylning till allvarlig andningssvikt
  • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2, som är namnet på den nyast upptäckta varianten av coronavirus (upptäcktes 2019)
  • Står för Corona virus disease 2019

Förekomst

 • Startade som en ackumulering av fall med pneumoni i den kinesiska staden Wuhan i december 2019: 
  • Vissa fall hade dessförinnan noterats på den lokala fiskmarknaden, antingen bland personer som handlat eller arbetat där
  • Den 1:a januari 2020 identifierade kinesiska myndigheter viruset som ett nytt Coronavirus, som liksom sars tillhör beta-coronavirusgruppen
 • Covid-19 klassas som en pandemi och finns i stora delar av världen, se världskarta uppdaterad förekomst WHO .
 • Kön:
  • I svensk statistik finns det fler bekräftade fall hos kvinnor: 
   • Cirka 55 % kvinnor jämfört 45 % män av de PCR-positiva 
  • Dock är det fler män som behöver IVA-vård: 
   • I Sverige är det runt 30 % kvinnor på covid-IVA jämfört 70 % män
   • Olika IVA-rapporter i Europa visar på 70 % eller fler som är män 
 • Barn: 
  • I Sverige ses runt 0,8 % av alla bekräftade fall hos barn under 20 år: 
   • Dock svårbedömt vad det står för då barn inte provtas i samma utsträckning
  • Globalt:
   • En kinesisk sammanställning med 44 672 fall såg att 2 % var i åldern 0-19 år: 
    • 0,9 % var under 10 år vid tidpunkt för diagnos
   • En italiensk sammanställning med 22 512 fall såg att 1,2 % var barn 
   • En sammanställning med 4 226 fall i USA noterades 5 % barn: 
    • Endast 1 % av alla fall var barn som lades in 
 • Incidens i Sverige: 
  • Bland personer födda i Sverige har incidensen setts vara 189 per 100 000 personer
  • I Sverige har man sett att individer som har andra födelseländer än Sverige har smittats i större utsträckning
  • Incidensen bland utomlandsfödda:
   • I en rapport från Folkhälsomyndigheten var incidensen högst bland de födda i Turkiet med 753 per 100 000 personer, följt av Etiopien med 742 per 100 000 personer
 • Median- och medelålder: 
  • Medianålder för smitta i Sverige under mars-april i Sverige såg ut att vara 59 år
  • Under hösten 2020 har den största andelen smittade funnits i åldergrupperna 18–29 år 
  • Demografisk fördelning i Sverige: 
   • En rapport från våren 2020 visade att personer födda i Afghanistan hade den lägsta medianålder för smitta på 39 år
   • Högst medianålder sågs hos individer födda i Tyskland på 82 år
 • Det basala reproduktionstalet R0:

  • R0 innebär det genomsnittligt antal nya fall som genereras av en infekterad individ i en population där alla är mottagliga:
   • Talet räknas fram främst efter tre parametrar: 
    • Durationen av smittsamhet efter att en individ blivit infekterad
    • Sannolikheten att infektionen smittar vid kontakt mellan en mottaglig individ och en smittsam individ eller vektor
    • Kontaktfrekvensen, tillsammans med andra parametrar som tillsammans beskriver transmission
  • Åtgärder mot pandemins spridning tar sikte på att minska det effektiva reproduktionstalet RE så mycket som möjligt

Etiologi och patogenes

Coronavirus

 • Coronavirus som grupp upptäcktes i mitten av 1960-talet.
 • Coronavirus delas in i fyra subgrupper:
  • Alfa, beta, delta och gamma: 
   • Virus som orsakar sjukdom hos människa tillhör alfa- och betagrupperna
   • SARS-CoV-2 hör, tillsammans med SARS-CoV och MERS-CoV, till gruppen beta-coronavirus
   • De fyra tidigare kända coronavirusen som orsakar förkylning benämns 229E, NL63, OC43 och HKU1 
 • Virusegenskaper: 
  • Stora, rna-positiva virus med hölje
  • Det finns spikar av glykoprotein på utsidan av molekylen som troligtvis är viktiga för att kunna binda till värdens celler
  • Den stora reservoaren är troligtvis fladdermöss
 • Smittvägar och inkubationstid:
  • Coronavirus smittvägar är generellt inte särskilt välstuderade förutom just sars
  • Man har sett att viruset kan infektera flera olika djurarter, både fåglar och däggdjur
 • Allvarlighetsgrad:
  • Vissa virus från familjen beräknas orsaka vanliga förkylningar, varje person drabbas i snitt 3–4 gånger i livet
  • En del virussorter har potential att bli allvarliga och dödliga
  • Virusen verkar ha en större risk att leda till infektioner i de nedre luftvägarna jämfört med influensavirus
 • Reinfektioner:
 • En nederländsk studie har följt 10 män under 35 år för att studera coronavirus, reinfektioner och immunitet (OBS pre-print studie, något vi inte brukar ta med i texter men denna studie är ett undantag från vår regel): 

  • Studiepersonerna medverkade mellan 1985 och 2020, med uppehåll mellan 1997 och 2003
  • Man definierade en reinfekton som stegring av antikroppar med faktor 1,4 mellan två besök
  • Man såg med denna metod 132 reinfektioner under studietiden, och mediantiden mellan två infektioner var 32 månader
  • Det fanns exempel på reinfektioner redan mellan 6 och 9 månader, men majoriteten dröjde minst 12 månader
  • Studieunderlaget är begränsat, men hos dessa 10 individer sågs en säsongsbundenhet med lägre smittrisk mellan maj och augusti
  • Man såg använder tendenser till korsreaktivitet mellan olika coronavirus, inklusive SARS-CoV-2 via T-celler

SARS-CoV-2

 • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2:
  • Samma grupp av virus som SARS-CoV och MERS-CoV 
 • Patofysiologi: 
  • Begränsad kunskap, vissa slutsatser dras från sars och mers
 • Infekterar via ACE-2 receptorn: 

  • ACE-2 ingår i en utvidgad del av renin-angiotensin-aldosteronsystemet, RAAS, men dess exakta roll är inte känd
  • RAAS är aktiverat vid hjärt-kärlsjukdom, därav att man ger RAAS-blockad i form av ACE-hämmare och angiotensin 1-receptorblockerare (ARB)
  • ACE-2 receptorn verkar ha en skyddande effekt, då nedreglering av receptorn stör balansen med angiotensin II  
  • Både ACE och ACE-2 verkar ha en roll i patogenesen vid ARDS, där brist på ACE-2 anses vara negativt
 • Använder sig av RNA-beroende RNA-polymeras för att förökas
 • Viruset har bara en RNA-sträng,  till skillnad från exempelvis influensa-familjen:
  • Detta gör viruset mer stabilt och inte lika benäget att mutera
 • Smittvägar:
  • Droppsmitta versus luftburet:
   • I nuläget bedöms den huvudsakliga spridningen ske från luftvägarna 
 • SARS-CoV-2 är en droppsmitta:

  • Vissa respiratoriska virus kan spridas vidare i luften via små droppar i storlek <5 μm 
  • Hittills finns inga evidens för att SARS-CoV-2 är en sådan smitta enligt WHO 
  • Dropparna har risk att smitta när man har mindre än en meters avstånd 
 • SARS-CoV-2 är troligtvis inte en luftburen smitta:

  • Vissa patogener är inte regelrätt luftburna men kan transportera sig i luften på större avstånd än en meter: 
   • SARS-CoV, Bordetella pertussis, influensavirus, adenovirus, rhinovirus, Mycoplasma pneumoniae, grupp A streptokocker och Neisseria meningitidis är exempel
  • Huruvida droppar kan transporteras vidare i luften beror på flera faktorer, främst tre: 
   • Den omgivande luften
   • Den utandade luften
   • "Utsöndrade" droppar
  • Enligt WHO finns inga evidens just nu på att SARS-CoV-2 skulle tillhöra gruppen som är luftburna eller kan transportera droppar ett längre avstånd 
  • Vid aerosolgenererande ingrepp kan dock dropparna bli luftburna
  • Aerosolgenererande procedurer och ingrepp kan därför innebära ökad smittrisk
  • Följande är exempel på procedurer som kan generera aerosol:

   • Endotrakeal intubering och extubering
   • Trakeotomi
   • Trakeostomivård
   • Icke-invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling)
   • Hjärt-lung-räddning
   • Handventilering
   • Provtagning från nedre luftvägar
   • Bronkoskopi
 • SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2 liknar varandra avseende stabilitet i aerosol och på olika ytor: 
  • SARS-CoV-2 fanns kvar i aerosoler minst 3 timmar (enligt ett experiment som varade i 3 timmar), men minskade under denna tid i infektionstiter 
 • Indirekt kontaktsmitta, via ytor och föremål, är en möjlig smittväg: 

  • En sammanvägande studie visade att viruset kan aktiveras enkelt med smittskyddsåtgrder såsom handtvätt och desinficerande medel 
  • En studie testade om det fanns viabelt virus efter 28 dagar, och på alla icke-porösa material som var med i studien: 
   • Glas, plast, rostfritt stål, sedlar testades
   • Bomull däremot visade sig vara ett material där viabelt virus försvann snabbt
  • SARS-CoV-2 fanns kvar på ytor i minst 72 timmar (enligt ett experiment som varade i 72 timmar), men virustitern minskade betydligt under denna tid: 
   • SARS-CoV-2 var mer stabilt på ytor av plast och rostfritt stål än på koppar och kartong
  • Studie på virusets möjlighet att vara viabelt på olika ytor har genomförts: 
   • På tunnare papper som näsdukar och skrivpapper verkade viabelt virus finnas kvar mellan 30 minuter till 3 timmar
   • Följande material undersöktes:
    • Trä <2 dygn
    • Tyg <2 dygn
    • Glas <4 dagar
    • Sedlar <4 dagar
    • Metall <7 dagar
    • Plast <7 dagar
    • Ansiktsmask <7 dagar
 • SARS-CoV-2 har påvisats i provmaterial från övre- och nedre luftvägar samt blod- och faecesprover: 
  • Det är ännu osäkert om viruset kan återfinnas i andra kroppsvätskor såsom bröstmjölk, urin, sädesvätska  
  • Virusutsöndring i faeces verkar finnas hos en stor andel patienter och kvarstå en längre tid:
 • Gravida:
 • Vertikal smitta verkar osannolikt enligt en systematisk analys: 

  • 50 studier inkluderades
  • En negligerbar andel på <0,01% av de nyfödda bar på viruset
 • En studie från USA undersökte förekomsten av smitta mellan gravid mamma och nyfött barn, och såg endast 2 % där barnen fått smitta: 

  • 101 mammor med barn undersöktes
  • Alla mammor var positiva
  • Endast 2 barn var positiva efter förlossning
  • Efter 2 veckor undersöktes 51 av barnen igen, alla var välmående
  • Alla barn ammades och hade hud-hud kontakt med sina mödrar
 • I ett fåtal fall har amnionvätska och bröstmjölk testats, utan tecken på smitta 
 • Oklart om förlossningssätt påverkar smittorisk 
 • Forskning på andra coronavirus visar att viruset kan överleva flera dagar på ytor:

  • Forskning på andra coronavirus visar att viruset kan överleva flera dagar på ytor
  • Enligt en artikel som analyserat 22 studier gällande andra virus i Corona-familjen kan dessa virus överleva och infektera från ytor upp till 9 dagar 
  • Dock är temperaturen och luftfuktigheten oftast kontrollerad i dessa studier och därför svåra att översätta till förhållanden i normal miljö
 • SARS-CoV-2 kan överleva i minst 17 dagar? 

  • I början av pandemin skedde lokala covid-utbrott på kryssningsfartyg som sedan undersöktes
  • Där detekterades virus på olika ytor upp till 17 dagar efter att skeppet tömts
  • Detta var dock innan desinficering
  • Osäkert hur pass infekterbara mängderna var
 • Luftfuktighet:
  • Coronavirus som grupp verkar vara känsligt för uttorkning, mängden viabelt virus minskar på ytor om luftfuktigheten sjunker 
 • Temperatur i rummet:
  • Coronavirus som grupp verkar överleva på ytor längre i kyligare temperaturer 
 • Desinficering:
  • Medel med 0,1 % NaClO eller 62–71 % etanol verkar mest effektivt mot Corona-virus som grupp 
 • Två virusvarianter? 
  • En teori som haft starkt fäste i början av pandemin
  • Studien som påstod detta är troligtvis alldeles för liten för att teorin ska kunna bekräftas
 • Teorin kom från en kinesisk studie:

  • I en liten studie identifierades två varianter, en L- och en S-typ
  • Forskarna som har publicerat artikeln tror att den mer aggressiva L-typen har utvecklats från S-typen, som är den mildare typen
  • Även om det förmodligen var S-varianten som först infekterade djur till människor, verkar det som att det är L-varianten som utlöste utbrottet i Wuhan
  • S-varianten har nu blivit den mest förekommande varianten
 • "Viral load" samt mängd utsöndrat virus i olika delar av förloppet:
  • Mängden virus verkar nå en topp första veckan av sjukdomen, men det har varit få patienter med i studierna som visar detta (runt 20 stycken) 
 • Vissa verkar ha en längre tid med virusutsöndring:

  • I en retrospektiv studie med 113 patienter verkade manligt kön, sen inläggning på sjukhus och mekanisk ventilation bidra till längre tid med virusutsöndring 
  • Fallrapport finns där man kan påvisa virus med RT-PCR 60 dagar efter symtomdebut 
  • Finns även en fallrapport med 70 dagar långt sjukdomsförlopp som inte var avslutat när publikationen skrevs 
  • I samma fallrapport beskrivs anekdotisk om flertalet inlagda i Wuhan i april 2020, som smittades i början av utbrottet men fortsatt har besvärande symtom 
 • Virusutsöndring hos barn:
  • En studie med 110 barn visade att barn med symtomatisk infektion, feber, pneumoni, lymfocyter hade längre tid med virusutsöndring 
  • Det finns viss evidens för att barn 10–19 år har en hög risk att föra vidare smittan 
 • Allvarligt sjuka utsöndrar mer virus?
  • 76 patienter, blandat milda och allvarliga fall i Kina visade detta 
  • 94 patienter i en annan kinesisk studie visade inte ett sådant samband 
  • Hos inlagda patienter verkar högre ålder samt känsla av trånghet i/runt bröstet vara kopplade till längre tid innan virusutsöndringen avslutas 
 • Smittsamhet innan symtom alternativt asymtomatisk smitta:
 • En studie med 94 patienter i Kina såg en stor andel presymtomatisk smitta: 

  • Man följde virusutsöndring från symtom upp till 32 dagar efter symtomdebut
  • Man estimerade, på basen av framräknad inkubationstid, att maximal mängd utsöndring är 0 till 2 dagar innan symtomdebut
  • På så sätt framräknades att 44 % har smittat presymtomatiskt 
 • En mindre studie med 9 patienter med milda symtom visade också det: 

  • Man provtog från svalg, sputum och faeces
  • Vid tidpunkt för första symtom var virusload (mätt i RNA) i halsen på nedåtgående hos samtliga 9 patienter
  • Författarna drog slutsatsen att man därmed kan tänka sig att toppen för smitta är före symtomdebut
 • En taiwanesisk studie med 100 patienter tydde på möjlig presymtomatisk smittsamhet: 

  • De första bekräftade fallen i Taiwan följdes och deras sociala kontakter kartlades
  • Vid sammanpoolad data kunde man se att smittsamheten verkar vara som högst samma dag som symtomen började eller strax innan
 • Läs mer om asymtomatisk smitta här
 • Allvarliga covid-19 infektioner och patogenesen bakom:
  • Man har ännu inte den fullständiga bilden av de bakomliggande mekanismerna vid allvarlig covid-19
  • Cytokinstorm, starkt inflammatoriskt svar och utvecklande av ARDS verkar vara de huvudsakliga faktorerna
 • Lägre antal totalt av T-celler?

  • En studie med 522 patienter påvisade att det totala antalet T-celler i form av CD4+ och CD8+ är minskat hos covi d-19 patienter 
  • Särskilt sågs detta hos den grupp med allvarligt sjuka inlagda på intensivavdelning: 
   • Minskade mängder total mängd T-celler, CD4+ samt CD8+ under 800, 300, or 400/μL korrelerade negativt med överlevnad, det vill säga patienterna dog i större andel
 • Felriktade antikroppar och specifika genetiska mutationer verkar kunna skapa allvarligare sjukdom: 

  • Hos unga och tidigare friska patienter som fått allvarlig covid-19 så verkade runt var tredje sakna typ 1-interferoner
  • En annan studie fick liknande resultat, alla med mild covid-19 i studien hade ett koordinerat interferon-mönster medan individer med allvarlig covid-19 saknade detta (22 patienter i studien) 
  • Avsaknaden av dessa interferoner verkade bero på antingen autoantikroppar eller defekt gen som medförde nedsatt produktion 
  • Man har sett en högre titer av antikroppar och en lägre viral load hos allvarligt sjuka patienter: 
   • Studien stärkte tidigare teorier då man även i denna studie såg att en del av antikropparna blockerar kroppsegna celler som annars hade producerat interferoner
  • 95 % som sågs ha denna avsaknad var män
  • Runt 4 % i en frisk befolkning tros ha autoantikroppar
 • Hyaluronan-gel täcker alveoli hos svårt sjuka: 

  • Vanligt inslag vid inflammation och ARDS
  • En svensk studie påvisade att det gäller svårt sjuka covid-19 patienter genom obduktion på tre avlidna patienter
 • Immunitet och reinfektion:
  • Evidensläget är ännu osäkert kring detta
  • Tidigare erfarenheter gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att man troligtvis blir immun åtminstone för smitta under samma säsong 
  • En svensk studie bedömer att även milda infektioner verkar producera ett bra T-cellssvar: 
   • Man såg exempelvis att anhöriga som bott tillsammans med personer som haft covid-19, men där de andra i hushållet inte blivit sjuka, ändå uppvisade T-cellssvar
   • Dock svårvärderat resultat då man jämfört med frysta blodprover från blodgivare
   • Vad som är ett signifikant T-cellssvar är också svårvärderat
   • Därutöver är exponerade anhöriga inte PCR-testade och således går det inte att veta vilka som varit positiva
  • Reinfektioner:
   • Enstaka fall av reinfektion har bekräftats, där definitionen har varit infektion med konstaterat olika genom av SARS-CoV-2
   • I Sverige finns konstaterade fall samt många fall under utredning
   • Liknande fall har rapporterats i litteraturen, bland annat i USA 
 • En studie med 36 personer som har haft covid-19 visade att minnes-T-celler känner igen flera proteindelar av SARS-CoV-2:

  • Man kunde också visa att 23 personer som hade SARS i 2003 har reaktiva minnes-T-celler från med god korsreaktivitet mot SARS-CoV-2
  • Forskarna i denna studie drar slutsatsen att infektion med beta-coronavirus, och därmed SARS-CoV-2, ger en långvarig och divers immunitet mot flera coronavirus
 • Blodgrupp och dess påverkan:
  • Blodgrupp O verkar vara förknippat med lägre risk för smitta: 
 • En dansk studie har visat detta samband: 

  • 38 % av Danmarks befolkning ingår i studien med hjälp av PCR-prover
  • Individer med blodgrupp O verkar ha 13 % lägre risk att smittas 
 • En annan studie visar att blodgrupp A och AB är förknippat med större risk för både infektion och allvarlig sjukdom 
 • Neurologisk påverkan:

  • En svensk studie fann att SARS-CoV-2 inte beter sig likt virala CNS -infektioner, och därför kunde man inte förklara patogenesen bakom neurologiska symtom på samma sätt: 
   • Ryggmärgsvätska provtogs och analyserades hos 6 patienter med moderat till svår covid-19 med neurologiska symtom
   • Man fann inte invasivitet av hjärnan
  • Ytterligare en svensk studie såg en högre nivå av vissa neurologiska proteiner hos patienter med covid-19 och neurologiska symtom : 
   • Studien innefattade 19 patienter med mild till svår covid, där alla hade neurologiska symtom av varierande karaktär  
   • Man provtog ryggmärgsvätska och såg förhöjda nivåer av NfL, GFAp och total tau. Ju högre nivå, ju svårare symtom
  • Det verkar totalt vara få med positiv SARS-CoV-2 i cerebrospinalvätskan: 
   • En review rapporterade att 1,28 % av alla som genomgick LP av covid-patienterna hade viruset i lumbalvätskan 
   • Dock visade det sig att en del av dessa hade virus i hjärnvävnaden vid obduktion 
  • SARS-CoV rapporterades kunna infektera hjärnstammen. Teorier finns därför att SARS-CoV-2 också skulle kunna göra det: 
   • Det delvis skulle förklara en del av andningssvikten hos de mest kritiskt sjuka patienterna
 • Pollens påverkan?

  • En teori har presenterats i Läkartidningen: 
   • Man ser i statistiken att i länder med fler avlidna har också pollenhalterna varit högre
   • Förklaringsmodellen skulle vara att pollen, oavsett om mottagaren är allergisk eller ej, har immunmodulerande ämnen som skapar ett sämre försvar av näsepitelet 
  • En studie har nu publicerats på ämnet: 
   • Man ser att länder med hög pollenhalt haft fler infekterade individer
   • Man har i studien korrigerat för olika faktorer, och kopplingen kvarstår
   • Pollen ska, enligt stuien, oavsett om man är allergisk eller ej, dämpa interferonsvaret vilket skulle förklara varför fler blir infekterade i länder med höga halter

Mutationer

 • Finns flertalet muterade varianter av SARS-CoV-2:
  • B.1.1.7, den brittiska varianten, dominerar i Sverige:
   • Verkar vara mer smittsam än tidigare varianter av viruset
   • R-värdet framräknades till 55% högre i Danmark, 59% högre i USA och 74% högre i Schweiz    

Predisponerande faktorer

 • Socialstyrelsen uppdaterar löpande sin lista med riskgrupper, vilketdefinieras som personer med ökad risk för ett allvarligt förlopp av covid-19: 
  • Cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling (undantaget hormonell adjuvant behandling)
  • Hjärt-kärlsjukdom, till exempel svår hjärtsvikt
  • Hypertoni
  • Diabetes med komplikationer i minst ett organsystem
  • Kraftigt nedsatt njurfunktion
  • Kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling eller steatos
  • Diagnosen fetma (med BMI 40 eller mer)
  • Neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan
   på andningsfunktionen
  • Binjurebarkssvikt
  • Genomgången transplantation med pågående immunmodulerande behandling
  • Immunbristtillstånd
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet
  • Graviditet från graviditetsvecka 20
  • Downs syndrom (trisomi 21)
  • Schizofreni eller bipolär sjukdom
  • Stroke (cerebrovaskulär sjukdom)
  • Ovanligt hälsotillstånd där den enskildas tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19
 • En svensk studie som inkluderar samtliga 87 069 fall av covid-19 i Sverige fram till september 2020: 
  • Hög utbildningsnivå sågs ha samband med större risk för insjuknande i covid-19, men lägre risk för sjukhuskrävande vård
  • Större disponibel inkomst var associerat med högre risk att insjukna
  • Institutionsboende har ökad risk att insjukna samt ökad risk för sjukvård exkluderande IVA
  • Diabetes och Downs syndrom var starkast associerade med IVA-behov
  • Hypertoni, immunsjukdomar, astma, influensa och pneumoni var också mest kopplade till IVA-behov
  • Cancersjukdom i sig innebär inte ökad risk, men faktorer kopplat till cancer såsom kortisonbehandling och bruk av opiater gav en högre risk
  • Kardiovaskulär sjukdom ger något högre risk för sjukhusvård, men mindre risk för IVA-vård
  • Antitrombotiska läkemedel, protonpumpshämmare, kortikosteroider samt opiater gav alla ökad risk för både sjukhusvård och IVA-vård, även när man korrigerat för andra faktorer 
 • Enligt Socialstyrelsen predisponerar följande för insjuknande i covid-19: 
  • Hög ålder >70 år (och troligtvis gradvis stigandes innan 70 års ålder, men det har inte kunnat urskiljas i studier)
  • Cancersjukdom med eller utan pågående behandling, inklusive lymfom och leukemi:
   • Särskilt cytostatikabehandling och omfattande strålbehandling
  • Immunbristsjukdomar, sjukdomar eller resttillstånd efter sjukdomar som allvarligt påverkar viss organfunktion, ryggmärgsskada med behov av kontinuerligt andningsstöd
 • Vanligaste komorbiditeten vid inläggning:
  • Hypertoni (56,6 % , 23,7 %  och 30 % )
  • Övervikt (41,7 % )
  • Diabetes (33 % , 16,2  och 22 % )
  • Kranskärlsjukdom (5,8 % )  
  • Cerebrovaskulär sjukdom (22 % och 2,3 % )
 • Androgen alopeci? 

  • Enligt en amerikansk studie på spansk data var androgen alopeci överrepresenterat bland inlagda på sjukhus med covid-19:
   • 175 patienter inkluderades i studien
   • Av männen hade 79 % androgen alopeci , jämfört med siffror på 31–53 % angivna i normalpopulation
   • Bland kvinnor vad förekomsten 42 %, vilket ligger nära siffran som brukar anges för normalpopulation
 • Användning av PPI? 

  • Man har sett en association mellan användning av PPI och risk för covid-19, med en fyrfaldig riskökning om PPI tas två gånger om dagen
  • Fler studier behövs för att bedöma kausaliteten
 • Olika yrken i en svensk kontext: 
  • Folkhälsomyndigheten har gjort en rapport som visar fördelningen mellan olika yrkesgrupper
  • Den högsta relativa risken för smitta sågs hos "taxiförare m.fl." följt av följt av yrkesgrupperna "pizzabagare m.fl." och "buss- och spårvagnsförare"
  • Flest antal fall sågs i yrkesgruppen städare
  • Ingen ökad relativ risk sågs för sjukvårdspersonal, däremot sågs en ökad risk för gruppen "Översättare, tolkar och lingvister m.fl." som kan tänkas verka en del i sjukvården
  • Inte heller sågs en ökad risk för skolpersonal
 • Riskgrupper för ett allvarligt förlopp anges under rubriken Prognos.

ICD-10

 • U07.1 Covid-19, virus påvisat
 • U07.2 Covid-19, virus ej påvisat
 • Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Finns ingen konsensus kring detta. 
 • Föreslagna definitioner enligt Svenska Infektionsläkarföreningen: 
  • Mild covid-19:
   • Lindrig infektion utan allmänpåverkan eller syrgasbehov
  • Måttlig covid-19:
   • Infektion med måttlig allmänpåverkan och/eller med syrgasbehov i vila
  • Svår covid-19:
   • Infektion med uttalad allmänpåverkan och/eller stort syrgasbehov (>10 liter O2/min eller högflödessyrgasbehandling)
  • Kritisk covid-19:
   • Infektion med uttalad allmänpåverkan och behov av respiratorbehandling eller högflödessyrgasbehandling på IVA

Differentialdiagnoser

Anamnes

 • Inkubationstid:
  • Inkubationstiden för covid-19 verkar variera mellan 1–14 dagar, vanligen 5 dagar 
 • Vanligaste symtomen:
 • Framförallt rapporteras symtom som feber och hosta: 

  • En amerikansk rapport från New York rapporterade att av 5 700 patienter som lades in med covid-19 hade 30,7 % feber (vilket var det vanligaste symtomet i studien) 
 • Andra vanliga symtom som rapporterats är andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk: 

  • I rapporten med 5 700 inlagda patienter från New York behövde 27,8 % syrgas redan vid inläggning 
  • 17,3 % hade en AF på högre än 24/minut  
 • Expertgrupp i Stockholm kategoriserar lätta influensasymtom som den vanligaste manifestationen: 

  • "Typisk bild är feber, torrhosta, trötthet. I varierande grad förekommer aptitförlust, snuva, halsont, muskelvärk och huvudvärk. Andra symtom som kan förekomma ensamma eller tillsammans med ovanstående: buksmärtor, diarré, bröstsmärtor (icke-ansträngningsutlösta), förlust av lukt/smaksinne"
 • Dock är evidensen fortsatt för skral för att kunna urskilja covid-19 från andra infektionssjukdomar enbart anamnestiskt. 
 • Skillnad mellan yngre och äldre i symtombild?
  • Amerikanska CDC har gjort en kartläggning på 180 inlagda: 
 • Liknande symtombild oavsett ålder:

  • Feber, hosta och dyspné var vanligast
  • Diarré sågs hos 28 % hos patienter över 65 år, liknande siffror sågs i alla åldersgrupper
  • Bröstsmärta var vanligast bland 50–64 år, medan patienter över 65 hade detta symtom i betydligt lägre grad (6,8 %)
  • Det var mycket mindre vanligt med myalgi för patienter över 65 år (26 %) till skillnad för de under 65 (38,3–42,6 %)
  • I övrigt likartade symtom
 • Feber och hosta verkar dominera hos alla grupper:

  • En kinesisk studie med 56 personer: 
   • Feber, hosta och slemhosta var de vanligaste symtomen oavsett ålder
  • I en kinesisk retrospektiv studie med 60 patienter: 
   • Även denna studie såg feber och hosta som dominerande symtom
   • Även dyspné och enorm trötthet sågs
 • Asymtomatiska fall:
  • Bland 112 konstaterade fall på ett kryssningsfartyg var 73 % asymtomatiska 
  • Expertgrupp i Stockholm menar att detta ses främst hos yngre personer och barn 
  • Dock finns en mindre studie på 89 boendes på ålderdomshem som visade på stor andel (56 %) asymtomatiskt bärarskap 
 • Gastrointestinala-symtom:
  • Enligt en kinesisk studie är det vanligare än man trott, runt 50 % har gastrointestinala symtom  
  • Enligt samma studie söker dessa patienter senare i förloppet då de ej misstänkt covid-19 
 • Förlorat luktsinne, anosmi:
 • Vanligare symtom än vid exempelvis influensa: 

  • Sågs i en studie med 79 fall och 40 kontroller
  • Symtomet verkade komma plötsligt
  • Verkade ses i början av förloppet
  • Studien föreslog att detta anamnestiska tecken kan agera ledtråd
 • Finns flertalet studier som dock ej blivit granskade än som visar på att mer än hälften har detta som symtom: 

  • Samma ogranskade studier anger att symtomet uppkommer innan andra symtom
  • Dock har det funnits en ogranskad tysk studie som snarare pekar på att det kommer sent i förloppet 
 • Patienter med nytillkommen anosmi (luktsinnesbortfall) har haft en ÖLI nyligen i 20–30 % av fallen: 
  • Spontan återkomst av luktsinnet ses hos 35–67 % av patienterna i denna post-virala grupp 
 • Folkhälsomyndigheten klassar anosmi ensamt som ett sjukdomssymtom som föranleder 7 dagars isolering för att inte smitta vidare
 • Gravida:
  • En systematisk genomgång och meta-analys såg eventuellt en annan symtombild: 
   • Gravida verkar i lägre grad få feber eller myalgi vid covid-19
  • Dock verkar gravida ha färre symtom vid covid-19 pneumoni än andra patienter 
 • Barn:
  • I en kinesisk studie med 2 143 fall verkade symtomen vara mildare hos barn än vuxna: 
   • Dessutom var 90 % av barnen asymtomatiska
  • Det har inkommit rapporter om ökad frekvens av hyperinflammation hos barn/Kawasakiliknande sjukdom: 
   • Svensk barnreumatologisk förening har utarbetat ett PM gällande hyperinflammation hos barn och covid-19:
    • Hyperinflammation som komplikation till ett post-viralt förlopp är känt sedan tidigare
 • Förslag på definition från WHO finns:

  • Individ 0-19 år med feber ≥ 3dagar
  • OCH två av följande:
   1. Utslag eller bilateral icke-purulent konjunktivit eller
   mukokutan inflammation (mun, händer, fötter).
   2. Hypotension eller chock.
   3. Tecken på myokardpåverkan, perikardit, klaff- eller
   koronarkärlspåverkan.
   4. Koagulationspåverkan
   5. Akuta gastrointestinala problem (diarré, kräkningar,
   buksmärta)
  • OCH förhöjda inflammationsprover, såsom CRP, SR
  • OCH ingen annan mikrobiell orsak till inflammationen
  • OCH genomgången COVID-19 (positiv PCR eller serologi) eller klinisk misstanke om COVID-19
 • Global dokumentation:
 • I Storbritannien utreds om det är kopplat till covid-19: 

  • I Storbritannien släpptes en rapport från South Thames Retrieval Service i London
  • Sjukhuset tar vanligen emot 1–2 patienter i veckan med atypisk Kawasaki
  • Under 10 dagar togs 8 barn emot med denna symtombild
  • 4 av dessa barn, alltså 50 %, hade bekräftade covid-19 fall hos föräldrarna
  • Av de 4 barn som hade föräldrar med covid-19 var bara 1 barn positivt vid testning
  • Utöver det var ytterligare 1 barn positivt
 • En italiensk rapport: 

  • Man har observerat fler fall av Kawasaki i Bergamo, ett av de mest covid-19 drabbade områdena i Italien
  • Man såg cirka 30 gånger fler av Kawasaki-liknande fall
  • Man jämförde alla patienter som insjuknat senaste 5 åren innan covid-19 utbrottet i regionen (19 patienter) med de som diagnostiserades efter utbrottet (12 patienter)
  • Man såg att patienterna som insjuknade efter utbrottet hade antikroppar i 10 av 12 fall
  • De var också äldre och hade bland annat kardiologiska problem i högre grad
 • Tillståndet delar många likheter men skiljer sig också från Kawasaki enligt en rapport: 
  • Skiljer sig bland annat i T-cell subgrupper, IL-17A och biomarkörer
 • Co-infektion med andra respiratoriska virus:
  • En studie från New York med 5 700 inlagda patienter visade att endast 2,1 % bar på ett annat respiratoriskt virus 
 • Hudmanifestationer:
  • Många patienter verkar rapportera hudutslag de ej känner igen
  • Australiska dermatologiföreningen har publicerat en sammanställning  av olika utslag som verkar kunna uppkomma 
 • Tecken på rhabdomyolys? 
  • Det finns fallrapporter på rhabdomyolys som del i covid-19

Förekomst av symtom enligt olika studier

 • Baserat på 55 924 laboratoriumkonstaterade fall i Kina ses typiska symtom som första siffra i nedanstående lista:

  • Siffran representerar andel av patienterna som uppgav symtomet 
  • Siffran bredvid står för 112 RT-PCR-positiva fall på ett kryssningsfartyg där alla, oavsett symtom, testades: 
   • Feber 87,9 %, 10 %
   • Torrhosta/hosta 67,7 %, 19 %
   • Trötthet 38,1 %, 10 %
   • Ökad sputumproduktion 33,4 %
   • Dyspné: 18,6 %, 4 %
   • Halsont 13,9 %, 3 %
   • Huvudvärk 13,6 %, 4 %
   • Muskel- och ledvärk 14,8 %
   • Frossa 11,4 %
   • Illamående och kräkningar 5,0 %
   • Snuva 4,8 %, 4 %
   • Diarré 3,7 %, 3 %
   • Hemoptysis 0,9 %
   • Konjunktival injektion 0,8 %
 • Svårighetsgrad av symtom:

  • Enligt italienska data på 22 512 bekräftade fall hade: 
   • 6,7 % inga symtom
   • 10,6 % ospecifika symtom
   • 6,7 % få symtom
   • 46,1 % milda symtom
   • 24,9 % svåra symtom
   • 5,0 % kritiskt tillstånd
 • Symtom hos de som avlidit:

  • Italiensk studie på 3 200 avlidna: 
   • Feber 76 %
   • Dyspné 73 %
   • Hosta 40 %
   • Diarré 8 %
   • Hemoptys 1 %

Skilja mellan covid-19, förkylning, influensa och allergi anamnestiskt 

 • Norska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten har publicerat en tabell som vi reproducerat med symtomuppdelning.
 • Full säkerhet kan troligtvis endast fås med tester.
 • Egentligen finns det få studier på individer som inte varit inlagda, det vill säga symtombilden vid mildare fall är ännu ganska okänd.

Symtom

Covid-19

Förkylning

Influensa

Allergi

Feber

Huvudsymtom

Sällan

 Vanligt

 Sällan

Hosta

 Huvudsymtom

 Vanligt

 Vanligt

Ibland

Dyspné

 Huvudsymtom

 Nej

 Sällan

Ibland

Huvudvärk

 Vanligt

 Ibland

 Vanligt

Ibland

Trötthet

 Vanligt

 Ibland

 Vanligt

Ibland 

Nedsatt lukt/smak

 Vanligt

 Ibland

 Ibland

Ibland

Muskelvärk

 Ibland

 Ibland

Vanligt

 Sällan

Halsont

 Ibland

 Vanligt

Vanligt

 Sällan

Rinnande eller täppt näsa

 Ibland

 Vanligt

Ibland 

 Vanligt

Nysning

 Sällan

 Vanligt

 Sällan

 Vanligt

Kliniska fynd

 • Sannolikt finns det många personer som saknar kliniska fynd. 
 • Feber:
  • Saknas hos många
 • Milda luftvägssymtom:
  • Hosta, lättare dyspné
 • Dyspné: 
  • Hos särskilt äldre patienter verkar tyst hypoxi inträffa, utan föregående dyspné
 • Allmäntillstånd:
  • Sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd
 • Pneumoni:
  • Mild till svår pneumoni kan ses
  • Nedsatt saturation 
  • Ofta hörs avvikande lungljud vid auskultation
 • ARDS, sepsis, septisk chock:
  • Lågt blodtryck
  • Påverkat allmäntillstånd
 • Gi-symtom:
  • Verkar vara tämligen vanligt, särskilt diarré och illamående

Kliniska tester på lungpåverkan 

 • Många patienter med covid-19 som faktiskt har lungpåverkan verkar ändock ha fullt normal saturation vid mätning med pulsoximeter.
 • Många kliniker gör därför ansträngningstest:

  • En del kliniker föreslår att man testar med pulsoximeter och sedan ber patienten utföra något som skapar ansträngning
  • Rationalen bakom är att om patienten tappar 3 % eller mer i syresättning vid ansträngning talar det för allvarligare sjukdom:
   • Lungbesvären vid covid-19 är mer inflammatoriskt betingad än vid regelrätta "vanliga" pneumonier
   • Man kan tänka sig att covid-19 pneumoni mer liknar PCP (pneumocystis carinii pneumonia)
   • PCP-patienter har i studier från 80-talet visat sig ha bra vilosaturation, men sjunka vid ansträngning
 • The Centre for Evidence-Based Medicine (Oxford) har gått igenom olika alternativ och föreslår två olika strategier.
 • 1-minut sittande till stående (1-minute sit-to-stand test):
  • Genomförande:
   • Patienten bör saturera sig över 96 % i vila för att testet ska genomföras
   • En godkänd pulsoximeter ska användas, alltså inte mobilappar eller dylikt
   • Patienten växlar mellan sittande och stående så många gånger den kan under en minut
 • Validering:

  • Korrelerar väl med det validerade 6-minut testet
  • Är inte validerat i kontexten covid-19
  • Rekommenderas då det inte är alltför ansträngande och man kan därför be patienten utföra detta i en hemmiljö såvida patienten har tillgång till en pulsoximeter
  • Är troligen specifikt men har inte hög sensitivitet
  • För en kliniker innebär det att sjunker patienten 3 % i saturation ska det tas som ett alarmerande tecken, gör patienten inte det ska man inte ta det som ett lugnande tecken
 • 40-stegstestet:
  • Genomförande:
   • Patienten bör saturera över 96 % i vila för att testet ska genomföras
   • En godkänd pulsoxymeter ska användas, alltså inte mobilappar eller dylikt
   • Patienten tar 40 steg på en flack sträcka
 • Validering:

  • Verkar inte vara validerat
  • Är inte validerat i kontexten covid-19
  • Rekommenderas då det inte är alltför ansträngande och man kan därför be patienten utföra detta i en hemmiljö såvida patienten har tillgång till en pulsoxymeter
  • Är troligen specifikt men har inte hög sensitivitet
  • För en kliniker innebär det att sjunker patienten 3 % i saturation ska det tas som ett alarmerande tecken, gör patienten inte det ska man inte ta det som ett lugnande tecken

Förslag på strategi vid distanskonsultation i primärvården 

 • Med rådande läge görs många bedömningar per telefon eller videosamtal.
 • Ska man välja telefon eller video?

  • Vid generell rådgivning kan telefon rekommenderas
  • Även vid milda fall som söker av mer administrativa skäl kan telefon rekommenderas
  • Vid kontakt med patienter med komorbiditeter, som är sjukare eller som är väldigt oroliga är videosamtal troligtvis mer passande
  • Även patienter med nedsatt hörsel kan föredra video
  • Vid högupplöst video och god kvalitet verkar mötet bli lika givande som ett fysiskt 
 • Eftersök riskfaktorer:
  • Antingen i journalen eller under mötet
  • Riskfaktorer av särskild vikt för dåligt utfall vid covid-19 innefattar bland annat kardiovaskulära sjukdomar, rökning och KOL
 • Bedöm nivå av besvär:
  • Bedöm först om patienten verkar lite eller mycket sjuk
  • Hur pass mobil är patienten, kan hen vara uppe och röra sig eller är hen sängliggande på grund av sjukdomen?
  • Verkar patienten stressad eller allmänpåverkad på grund av sjukdomen?
  • Är patienten för andfådd för att tala?
  • Om video används, bedöm om patienten ser sjuk ut
 • Bedöma andningsbesvär med distanskonsultation:
  • Det finns inget validerat tillvägagångssätt
  • Förslag efter intervjuer med 50 läkare med vana av telefonbedömning:
   • Be patienten att själv beskriva sina symtom med egna ord
   • Försök bedöma om det är enkelt eller påfrestande för patienten att tala 
   • Ställ dessa tre nyckelfrågor:
    • Är du så andfådd att du inte kan prata mer än några ord?
    • Andas du djupare eller snabbare än vad du normalt brukar göra?
    • Är du så besvärad att dina dagliga aktiviteter påverkas?
   • Försök bedöma nya objektiva tecken, har patienten exempelvis väsande andning till skillnad från tidigare?
 • Särskilja covid-19 från andra sjukdomar:
  • Fortsatt svårt att göra över telefon
  • Snuva talar mer för en annan genes, men utesluter inte covid-19
  • Konjunktivalt engagemang verkar ytterst ovanligt hos covid-patienter
 • Röda flaggor som innebär att fysisk bedömning bör genomföras istället:
  • Svår andfåddhet, smärta i bröstet, tryck över bröstet
  • Blåaktiga läppar/avfärgat ansikte
  • Frossa, kallsvettningar
  • Konfusion
  • Minskad urinmängd
 • Rådgivning:
  • Covid-19 skapar mycket oro även hos patienter som har en mild sjukdom
  • Förklara den lugnande statistiken vid behov, där majoriteten klarar sig utmärkt utan vård
  • Ge dock även information om att tillståndet kan försämras, och att om man bor själv bör någon ringa till en ofta och stämma av hälsotillståndet
  • Uppmana till ny vårdkontakt vid försämring

Kompletterande undersökningar

Misstanke om sjukdomen

 • För regionala tillämpningar, var god se länksamlingen för att finna en direktlänk till din region.
 • Vid telefonsamtal/digitalt besök eller motsvarande med patient där misstanke väcks: 
  • I första hand rådgivning om egenvård
  • Rekommendera ny kontakt vid försämring
  • Om vårdbehov verkar föreligga ska kontakt med läkare på mottagande sjukhus ske för vidare handläggning
  • Om patienten haft symtom i mer än ett dygn som kan förklaras av covid-19, så ska PCR-test erbjudas
 • I de fall en patient söker en vårdinrättning och misstanke om covid-19 finns: 
  • Instruera om hostetikett
  • Förse patienten om möjligt med kirurgiskt munskydd
  • Hänvisa till enskilt rum utan att passera väntrum/andra allmänna utrymmen
  • Vid kvarstående misstanke gäller lokala rutiner för provtagning och handläggning
 • Vg se "När remittera?" för mer information kring hur misstänkt sjuka patienter ska omhändertas.
 • Provtagning av misstänkta fall:
  • Provtagningsindikationer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer: 
   • Individer som uppvisar symtom som beskrivits för covid-19
   • Vid smittspårning och eventuell screening
   • Även symtomfria bör provtas vid smittspårning på exempelvis en arbetsplats 
  • Rekommendationer för SÄBO och äldreomsorgen: 
   • Eftersom symtombilden kan vara ospecifik hos äldre bör en generös provtagning appliceras
   • Nyupptäckta fall bör smittspåras, både övriga omsorgstagare  och personal
 • Screening kan utföras vid behov och rekommenderas särskilt vid vissa tillfällen enligt Folkhälsomyndighetens publikation:

  • Alla (utom de som tas emot efter covid-19-infektion) som flyttar in på ett boende eller återkommer efter sjukhusvistelse screenas. Det är önskvärt att provsvar finns till hands innan personen flyttar in, om det är möjligt. Provet bör tas så nära inflyttning som möjligt. Vid negativt provsvar tas nytt prov tre till fem dagar senare
  • Växelvårdade omsorgstagare provtas i samband med första växelvårdstillfället. Vid negativt provsvar tas nytt prov tre till fem dagar senare. Anamnes är viktig för att bedöma risken för om omsorgstagaren kan utsättas för smitta och därmed hur screening ska utformas. Därefter upprättas en individuell plan för fortsatt uppföljning och provtagning
  • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse eller korttidsboende. Vid negativt provsvar tas nytt prov tre till fem dagar senare
 • Negativa provsvar:
  • Särskilt tidigt i förloppet kan inte ett negativt svar utesluta infektion
 • Provtagningsteknik:
  • Den som provtar ska ha adekvat skyddsutrustning
  • Provet tas från nasofarynx, bakre svalgvägg eller gemensamt prov från bägge lokaler 
  • Självprovtagning appliceras också i Sverige just nu
 • Påvisning av virus och provtagningens begränsningar:
  • NPH-prov har begränsningar då provtagningstekniken kan ge falskt negativa svar
  • Svalgprov verkar lika säkert som NPH såvida det är taget första sjukdomsveckan 
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderas i första hand kombinerat nasopharynx- och salivprov
  • PCR-teknik används
  • Specificiteten verkar vara hög
 • Sensitiviteten verkar vara sämre:

  • Svårt att redovisa exakta siffror då det är svårt att i nuläget veta vad som är "facit" på diagnosen covid-19, då inga diagnoskriterier är uppställda än
  • En studie visade mycket låg sensitivitet med RT-PCR analys:
   • Sågs vara som sämst 21 % och som bäst 67 % 
  • Jämförelse med DT Thorax:
   • 36 patienter inkluderades i en retrospektiv analys
   • Alla hade ananmnestisk överensstämmelse med covid-19 och provtogs med PCR samt genomgick DT Thorax
   • Med PCR fångades 30 patienter upp, på DT Thorax hade 35 patienter covid-överensstämmande fynd
   • Av de 6 patienter som inte var positiva blev alla det vid nya provtagningar:
    • 3 patienter blev positiva i en andra runda (efter 2, 2 och 3 dagar)
 • Antigentester: 
  • Virusantigen uppträder, liksom RNA som man påvisar med PCR-tester, tidigt i sjukdomsförloppet
  • Dock behövs större mängder antigen än RNA för att testet ska utfalla positivt
  • Svar kan genreras inom 10 till 30 minuter
  • Analysen är patientnära och avläses alltså på plats, testet skickas ej till laboratorium
  • Antigentester lämpar sig exempelvis när det inte går att få till testning tidigt i förloppet på annat sätt. Antigentester ska tas maximalt fem dagar efter symtomdebut
  • Risken för falskt negativa svar är stor medan positiva svar går att förlita sig på
  • Mer information finns i Folkhälsomyndighetens vägledning för antigentester 
 • IgM/IgG-prover? 
  • Hemmatester rekommenderas inte för patienter att själva inhandla enligt Läkemedelsverket
  • Läs mer under serologi

Skyddsutrustning 

 • Folkhälsomyndigheten:
  • Vid risk för dropp- och kontaktsmitta:
   • Skyddsglasögon eller visir används för att skydda ögon-, mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk
   • Vätskeavvisande munskydd (IIR) rekommenderas i kombination med visir eller skyddsglasögon vårdtagarnära arbete
   • I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm. Vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde
   • Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor
  • Vid aerosolbildande ingrepp:
   • Andningsskydd FFP2, FFP3, PAP3 eller motsvarande som är tillpassat, det vill säga utprovat för användaren så att det sluter tätt
 • Skyddsmaskers effektivitet: 
  • En Cochrane-rapport har visat att användning av mask, även kirurgisk, ihop med handtvätt minskar risken för spridning av respiratoriska virus
  • Endera, såsom maskanvändning utan handtvätt och viceversa, verkade inte vara effektivt
  • Evidensen bedömdes vara av mycket låg kvalitet, mer forskning på området behövs
 • WHO rekommenderar skydd för dropp- och kontaktsmitta när man arbetar med covidpatienter, och skydd mot luftburen smitta när man utför aerosolbildande moment.

Andra undersökningar

 • Provtagning:
  • Leuko- och lymfocytopeni:
   • Leukopeni sågs hos 33,7 % patienter när de lades in i en studie med 1 099 patienter i Kina 
   • Lymfocytopeni sågs hos 83 % av de som lades in i samma studie 
  • Trombocytopeni: 
   • Dock är det inte samma typ av mortalitetsindikator hos covid-patienter som vid andra septiska tillstånd 
  • LDH 
   • Förhöjt
  • CRP:
   • 61 % har CRP ≥10 mg/L 
   • Hos många personer är CRP förhöjt, och man har sett att CRP-höjning var relaterad till allvarlighetsgraden 
   • I Kina har CRP använts vid utredning av covid-19, men det något oklart vilket värde det har 
  • D-dimer:
   • D-dimer på >1 μg/L vid inläggning på sjukhus för covid-19 verkar korrelera med högre risk för död enligt en studie 
   • En ökning av d-dimer över tid innebär att kritiskt läge med behov av IVA-vård närmar sig  
   • Detta överensstämmer med vad man sett vid exempelvis sepsis
  • ASAT/ALAT:
   • 21 % har förhöjda leverenzymer enligt en italiensk studie 
  • Kreatinin:
   • Förhöjt hos 14 % 
  • Prokalcitonin:
   • Kan vara förhöjt
   • Värden upp till 2 µg/L ses hos rent covid-19 utan bakteriell pålagring 
  • Ferritin:
   • Kan vara förhöjt
  • PK(INR):
   • Något förhöjt hos de sjukaste patienterna 
  • Troponin T:
   • Enligt en kinesisk studie med 187 inlagda patienter sågs förhöjda nivåer hos 29 %: 
    • Av alla 187 patienter hade 35 % underliggande kardiovaskulär sjukdom, och hos dessa hade 55 % förhöjda troponin T-nivåer
    • Myokardskada relaterades till högre mortalitet i covid-19 enligt studien
   • Tämligen vanligt med förhöjt värde och troligen en indikator på sämre prognos 
  • PCR:
   • Sensitiviteten verkar vara <80 % 
   • Vid negativt utfall men fortsatt klinisk misstanke kan serologi genomföras: 
    • IgM ensamt är egentligen inte tillräckligt dock, utan konversion till IgG måste ses senare i förloppet för att få säkerhet i diagnosen
 • Andra prover (differentialdiagnos):
  • Influensa
  • Kikhosta
  • Klamydia
  • Mykoplasma
  • Legionella
 • Skatta skörhet hos äldre: 
  • Geriatriska patienter bör bedömas efter Clinical Fragility Score (CFS) eller motsvarande
  • CFS kan ge en indikation på vilka åtgärder som är gynnsamma
 • Bilddiagnostik:
  • DT-undersökning har i praktiken blivit ett diagnostiskt instrument: 
   • Då NPH-prover för covid-19 inte anses vara tillräckligt sensitiva har typiskt insjuknande samt klassiska DT-förändringar på lungorna ansetts räcka för diagnos i de fall provsvaret är negativt men den kliniska misstanken hög
 • DT-undersökning visar typisk bild som vid viral pneumoni :

  • Undersökningen har hög sensitivitet för covid-19 
  • Hos 86 % av de med allvarlig sjukdom sågs förändringar på DT 
  • På ett kryssningsfartyg hade 80 % av de symtomatiska fallen DT-förändringar 
  • Subkliniska fynd är vanligt förekommande med förändringar bland asymtomatiska fall 
  • Så kallad "ground glass"- bild ses hos både vuxna och barn med DT-fynd vid covid-19 
 • För artiklar och bilder om bilddiagnostiska fynd hänvisas till RSNAJournals med särskilt fokus på covid-19  och RSNA Coronavirus cases 
 • Helst ska provsvaret gällande covid-19 ha kommit enligt Svensk Förening för Medicinsk Radiologi: 
  • "För att i största möjliga mån undvika transporter till och sanering av röntgenavdelningar rekommenderas att avvakta provsvar på Covid-19-misstänkta patienter innan de genomgår undersökning på röntgenavdelning. Vid akuta livshotande frågeställningar som inte kan hanteras på annat sätt ska undersökning inte fördröjas."
 • Lungröntgenbild ser ut som en klassisk viral pneumoni med diffusa basala infiltrat  
 • Serologi:
  • Enligt en sammanställande rapport från Folkhälsomyndigheten har bred antikroppstestning begränsat värde och man bör numer erbjuda testet till en begränsad grupp: 
   • Enligt Folkhälsomyndigheten ser man att de flesta utvecklar antikroppar efter genomgången infektion och att serologiska tester i en storskalig omfattning har begränsat värde
   • Storskalig antikropptestning är resurseffektiv när den används i seroepidemiologiska uppföljningar på grupp- eller befolkningsnivå
   • På individnivå kan det vara indicerat i enstaka patientfall för fortsatt handläggning
  • Immunitet:
   • Läs mer om immunitet längre ner i dokumentet
  • IgM:
   • Såsom vid andra virusserologier verkar specificitet och sensitivitet av IgM vara sämre jämfört IgG
   • IgM kan detekteras ett par dagar efter sjukdomsdebut
   • Kan kvarstå efter sjukdomen läkt ut och smittsamheten försvunnit
   • Ensamt IgM-test är inte ett bra diagnostiskt alternativ, utan behöver kombineras med PCR
  • IgG:
   • Serokonversion verkar inträffa efter 3 veckor
   • Oklart om milda fall ger IgG-antikroppar
  • Del av virusets påverkan på specificitet och sensitivitet:
   • Vid mätande av IgG används främst spike (S)- och nukleokapsidprotein (N)
   • S verkar ge säkrare utfall
 • Serologi vid sars och mers:

  • I långtidsuppföljningar av sars på 2-3 år verkade antikroppstitrarna kvarstå, man har sett antikroppar mellan 2 och 17 år efter exponering 
  • Hos mers-patienter verkade antikroppssvaret korrelera med allvarlighetsgrad
  • Vid mers och andra coronavirus verkar antikroppssvaret avta inom 1-3 år 
 • Andra coronavirus:
  • Finns viss korsreaktivitet
  • Återinsjuknande har setts hos individer med immunitet av något av de andra coronavirusen
 • Många anställda inom äldrevården i Sverige har antikroppar utan föregående symtom: 

  • 1 005 anställda inom äldreboenden i Stockholm testades
  • 23 % hade antikroppar, och av dessa hade 46,5 % inte haft föregående kliniska symtom
  • Svagjeten i studien är att "erkännandegraden" för att ha gått till arbetet med symtom är svår att uppskatta
 • Enligt en studie med 173 kinesiska patienter följer SARS-CoV-2 ett typiskt viralt antikroppsmönster: 

  • Serokonversionen går snabbt upp de 14 första dagarna
  • Den kumulativa seropositiva responsen nådde 50 % den 11:e dagen
  • Den kumulativa seropositiva responsen nådde 100 % den 39:e dagen
  • Först sågs antikroppssvar med mediantid dag 11, IgM med mediantid dag 12 och IgG med mediantid dag 14
  • Antikroppar kunde ses även hos vissa patienter tidigt i förloppet (mindre än en vecka sedan debut) trots att RNA-nivåer inte gick att mäta upp
  • Kombinationen av RNA och antikroppar torde således öka sensitiviteten för att finna infekterade patienter
 • En stor spansk populationsstudie med 60 000 provtagningen i alla åldersspann över landet under våren 2020 redovisade följande resultat: 

  • Testerna gjordes i slutet av april, efter flertalet veckor av så kallad "lock down" av landet
  • Både venös och kapillär provtagning av IgM/IgG
  • 5 % av de testade hade IgG-antikroppar
  • Om man differentierade bland de som uppvisade troliga symtom var siffran med antikroppar 13,6 %
  • Personer med anosmi som symtom hade IgG i 43 % av fallen
 • Antikroppar hos sjukvårdspersonal i Belgien: 

  • 3 056 personer inom sjukvården testades, där personalkategorier läkare, sköterskor, undersköterskor, paramedicinare, IT-personal, studenter, volontärer samt administrativ personal ingick
  • 6,4 % av dessa hade antikroppar
  • Man såg ingen koppling till huruvida man jobbat patientnära med covid-19 eller ej, inte heller om man arbetat nära en kollega med bekräftad covid-19
  • Koppling sågs till hushållskontakter med covid-19 
 • Antikroppar enligt studie i UK som testade 315 000 slumpvis utvalda individer ≥18: 

  • 6 % av dessa hade antikroppar (man justerade för testernas sensitivitet och specificitet då det gjordes snabbtester)
  • 96 % av de som hade haft en PCR-verifierad infektion hade också antikroppar
 • Enligt isländsk studie verkar 90 % utveckla antikroppar: 

  • Studien är gjord med en teknik där man "fiskar fram" antikropparna, vilket kan förklara den höga siffran
  • Hos dessa kvarstod också antikropparna efter 4 månader

När remittera?

 • Handläggningen och beslut om remittering görs i samråd med infektionsläkare/smittskyddsläkare eller enligt lokala rutiner.

Behandling

Behandlingsmål

 • Minskade symtom.
 • Minskad dödlighet.
 • Långsam smittspridning i befolkningen så att sjukvårdens kapacitet räcker.

Behandlingen i korthet

 • Symtomlindring och stödjande vård.
 • Personer med symtom som kan stämma med covid-19 ska stanna hemma och isolera sig, oavsett grad av symtom.  
 • Hos gravida rekommenderas samma strategi som hos andra individer, informationen är begränsad. 
 • Blodförtunnande och kortison läggs till i vissa grupper.
 • Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har tillsammans utarbetat ett vårdprogram främst riktat till sjukhus som ni finner här .

Milda fall

 • Patienter med mild covid-19 utan riskfaktorer kan självbehandla i hemmet. 
 • WHO rekommenderar: 

  • Patienten och de andra i samma hushåll borde utbildas inom hygienrutiner
  • Anhöriga som vill hjälpa den sjuka ska få instruktioner kring hur detta görs med bäst hygien, och den anhörige bör själv vara utan riskfaktorer
  • Man bör be den smittade inte röra sig i hela hushållet, utan försöka vara i ett specifikt rum
  • Gemensamma rum som kök och badrum bör hållas välventilerade
  • Man bör inte dela säng och generellt hålla en meters avstånd från varandra
  • Noggrann handhygien
  • Om det finns möjlighet bör den smittade ha ansiktsmask på dig för att minska smittsamheten. Finns inte mask eller om patienten är obekväm med denna bör noggrann host/nysetikett utföras med papper. Pappret slängs efter nysning/hostning och händer tvättas

Läkemedelsbehandling

 • Flera kliniska studier pågår på ett antal preparat, bland annat remdesivir, klorokin/hydroklorokin, lopinavir-ritonavir (läkemedel mot HIV) och tocilizumab.
 • Man kan baserat på andra virala sjukdomar anta att antiviral behandling egentligen måste sättas in tidigt i förloppet: 
  • Vid svår covid-19 med ARDS beror skadan oftast på en cytokinstorm
  • Denna mekanism är kroppsegen och därmed torde inte antivirala läkemedel kunna påverka just denna del
 • Tocilizumab:
  • Tre större randomerade studier som heter BACCBAY, EMPACTA och COVACTA visade liknande resultat: 
   • Minskar risken för intubation samt förkortar IVA-förloppet
   • Verkar inte minska mortaliteten
   • Ges som tillägg till steroider vid en tidig försämringsfas
 • Remdesivir:
  • I Sveriges vårdprogram kan remdesivir ges om lungfunktionen blivit såpass försämrad att respirator krävs 
  • Det har pågått en stor studie initierad av WHO gällande bland annat remdesivir som fastslår att det inte är effektivt: 
   • I studien ingick 11 266 patienter från 405 olika sjukhus i 30 olika länder
  • European Medicines Agency (EMA) har rekommenderat att godkänna remdesivir för godkännande 
  • Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för läkemedlet remdesivir 
 • Studier gällande remdesivir:

  • Djurstudier:
   • I djurstudier hade läkemedlet effekt på sars och mers 
  • Ebola:
   • Har inte haft effekt vid ebola 
  • Biverkningar:
   • Troligtvis lindriga biverkningar 
   • Studieresultat:
    • En dubbelblindad randomiserad studie med 1 062 patienter har visat signifikant förkortad inläggningstid: 
    • Blandade deltagare från 60 siter, däribland USA, Danmark, UK, Grekland
    • Gruppen som fick remdesivir hade en återhämtningstid på 10 dagar jämfört 15 dagar i placebogruppen
    • Resultatet var ännu tydligare hos den sjukare gruppen av deltagarna
    • Biverkningsfrekvensen var lika
    • Allvarliga händelser var färre hos Remdesivir-gruppen
    • Trots positiva resultat lyfter studiens författare att covid-19 även med remdesivirbehandling har hög mortalitet
    • En kinesisk studie med 237 patienter gav icke-signifikanta svagt positiva resultat, men avslutades i förtid: 
    • Man såg numerärt ett lägre antal dagar till klinisk förbättring, som dock inte var statistiskt signifikant
    • Studien avslutades i förtid:
     • Detta då fler i remdesivir-gruppen hade "adverse events" jämfört med de som avslutade placebo i förtid
     • Bland de som fortsatte med placebo var andelen rapporterade adverse events i princip lika stor som i behandlingsgruppen
    • En studie visade ingen signifikant skillnad mellan dosering 5 versus 10 dagar: 
     • Man mätte behandlingsresultat hos 5- och 10-dagars behandling med remdesivir hos patienter som inte behövde respiratorbehandling
     • Ingen skillnad sågs
     • En mindre studie med 53 patienter har gjorts: 
     • 68 % förbättrades i sitt syrgasbehov efter 18 dagar
     • 13 % mortalitet rapporterades efter 18 dagar
     • Svårt egentligen att värdera det positiva utfallet då det inte fanns en kontrollgrupp i studien
 • Klorokinfosfat, klorokin och hydroxyklorokin används inte mot covid-19 i Sverige:
  • Både malaria- och reumatismpreparat
  • Negativa rapporter och studier:
  • Man verkar inte se någon effekt 
  • Det har tidigare rapporterats om allvarliga komplikationer, men den studien har dragits in 
  • Det finns en amerikansk mindre studie publicerad där behandling med klorokinfosfat snarare gav sämre utfall för de som behandlades, men den studien har också blivit kritiserad för bristande teknik: 
   • Studien är gjord på 63 patienter i USA
   • 32 fick hydroxyklorokin och övrig stödjande vård, 31 bara stödjande vård
   • Gruppen som fick hydroxyklorokinfosfat behövde högre grad av andningsstöd
   • Risken för intubation var högre för de som fick hydroxyklorokinfosfat
   • Konverteringen neutrofiler till lymfocyter var också högre hos denna grupp
  • En studie såg inga fördelar, men inga nackdelar heller:
  • En rapport i Läkartidningen har sammanställt en artikel kring evidensen gällande biverkningar: 
   • QTc-förlängning, hypoglykemi, svåra hudreaktioner och psykiska biverkningar kan alla uppkomma kort efter behandlingsstart och kräver inte överdosering
   • Positiva rapporter och studier:
    • En systematisk review, baserad på kinesiska studier, konkluderar att det finns goda prekliniska resultat 
    • Baserat på tidigare behandlingsindikationer med preparatet anses biverkningarna/skadorna vara få 
 • Favipiravir: 
  • Utvecklat som ett influensaläkemedel
  • Enligt kinesiska medier effektivt mot covid-19
  • Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) i Sverige inväntar publicerade studieresultat
 • Monoklonala antikropparna bamlanivimab och etesevimab: 
  • Kan användas hos patienter med bekräftad covid-19 och löper stor risk för sjukdom men som inte behöver syrgas än
 • Trippelbehandling med lopinavir, ribavirin och interferon-beta-1u:
 • En randomiserad multicenterstudie har gett positiva resultat i vissa fall:

  • Om behandlingen påbörjades inom 7 dagar från  symtomdebut såg man positiva utfall
  • Patienterna slutade vara positiva i sina NPH-, saliv-, hals- och avföringsprover tidigare än den grupp som inte fick behandling
  • Även tid på sjukhuset förkortades
  • Gruppen inkluderade inte allvarligt sjuka, var inte blindad och hade ingen placebogrupp
 • Lopinavir-ritonavir:

  • Verkar inte ge effekt utöver normalbehandling vid allvarliga fall av covid-19 
 • IL-6-hämmare:
  • Se även tocilizumab
  • Tänkt verkningsmekanism är hantering av den immunologiska responsen som framförallt drabbar lungorna vid covid-19
  • Används hos utvalda patienter i svensk sjukvård
 • Meta-analys: 

  • En meta-analys med tocilizumab visade lägre mortalitet hos de som behandlades med läkemedlet:
   • Där såg man 12 % lägre mortalitet hos covidpositiva som behandlades med läkemedlet 
   • Totalt poolades 1 358 patienter från 10 olika studier
 • Konvalescent plasma: 

  • Under sars, mers och ebola har detta använts som behandlingsmetod hos kritiskt sjuka
  • Innebär plasmadonation från tillfrisknade individer
  • Det finns mindre studier gjorda:
   • I en fallstudie med 5 individer (ej kontrollerad studie) sågs positiva resultat 
   • Ytterligare en kinesisk studie med 10 patienter hade positiva utfall 
 • Antikroppscocktail: 

  • Uppmärksammades när USA:s president behandlades med det
  • Hittills en kombinerad fas 1/2/3-studie där man såg minskad "viral load" hos patienter med covid-19 som inte behövde sjukhusvård 

Övrig läkemedelsbehandling

 • Var god se det svenska vårdprogram som finns här. 
 • Kortison vid konstaterad covid-19:
  • Det svenska vårdprogrammet förordar kortison i lågdos till alla patienter som behöver läggas in med syrgasbehov och inflammatoriska tecken 
  • Svensk förening för anestesi och intensivvård: 
   • I deras rekommendationer gällande covid-19 i en intensivvårdsmiljö, så konkluderas att evidensen är skral
   • De skriver "Sammantaget saknas evidens för positiva kliniska effekter av steroiderindikationen i COVID-19-utlöst ARDS"
   • Vid terapiresistent septisk chock rekommenderas lågdos steroider enligt Surviving Sepsis Campaign Guidelines
 • En teori är att kortisonbehandling är hjälper mot svårt sjuka på grund av hyaluronangel: 

  • Vanligt inslag vid ARDS och kraftig inflammation
  • Påvisat hos obduktionsfall
  • Kortison bryter ner gelen och skulle kunna bidra till bättre lungfunktion av den anledningen
 • Rekommendationer i Stockholm förordar kortisonbehandling till utvalda grupper, exempelvis på SÄBO: 
  • Finns inte evidens för att ge det rutinmässigt till alla med covid
  • Däremot kan det övervägas vid en allvarlig sjukdomsbild
  • Detta gäller även patienter boenden på exempelvis SÄBO
  • Målgruppen är främst patienter som behandlas med syrgas och har en allvarlig sjukdomsbild med inflammationstecken såsom feber och CRP-stegring
  • Doseringen rekommenderas vara betapred 4–6 mg en gång dagligen, per oralt eller intravenöst i sex dagar. Kan förlängas till tio dagar.
 • Olika studier gällande kortisonbehandling:
 • Brittisk studie kallad RECOVERY visar positiva resultat: 

  • Data från en brittisk studie visar positiva resultat för kortisonbehandling
  • 2 104 patienter randomiserades till intag av 6 mg dexametason per dag utöver vanlig vård, 4 321 randomiserades till endast vanlig vård
  • Bland patienter som behövde mekanisk ventilation minskade mortaliteten med en tredjedel hos gruppen som behandlades med dexametason
  • Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA håller på att utvärdera detta 
 • Meta-analys av studier gällande svår covid-19, kortison och 28-dagarsmortalitet visade gynnsamma resultat för kortisonanvändning: 

  • Jämfördes med både placebo och med standardvård
  • Till skillnad från RECOVERY-studien inkluderades endast patienter med svår covid 
  • Patienter från RECOVERY-studien som hade mekanisk ventilation inkluderades även i den här svenska meta-analysen 
 • En sammanställning av studier: 
  • Studier gjorda på sars och mers-patienter visar sammantaget sämre resultat för patienter behandlade med kortikosteroider
  • Inte heller lunginfektioner hos patienter med influensa eller RSV verkar ha god effekt
  • Det finns dock många statistiska osäkerheter i dessa typer av studier
 • Denna sammanställning har ifrågasatts av en kinesisk expertgrupp: 
  • Menar att datan man refererar till som konkluderar att man inte bör använda kortikosteroider inte är helt korrekt bedömd
  • Utlåtandet från denna grupp är att datan visar positiva indikationer för korta cykler med låg till moderat dos
 • Antibiotika:
  • Sekundär bakteriell pålagring vid viral pneumoni har visat sig vara ett problem vid tidigare pandemier 
  • Verkar inte vara fallet vid covid-19, dock kan CRP-nivåer uppmätas i klass med bakteriella infektioner. Beror troligtvis på det stora inflammatoriska påslaget 
  • Särskilt vid sars-utbrottet rapporterades detta som en stor 
  • risk för äldre patienter 
  • En brittisk sammanställning förordar därför antibiotikabehandling vid covid-19 orsakade pneumonier hos äldre  
 • Trombosprofylax/antikoagulantia:
  • De mer allvarliga formerna av covid-19 progredierar till en systemisk sjukdom med koagulopati
  • I Stockholm är rekommendationerna följande för vuxna patienter med covid-19: 
   • Även till patienter som inte sjukhusvårdas kan trombosprofylax övervägas
   • Gäller särskilt patienter med riskfaktorer som riskerar sängliggande stora delar av dagen
   • Även patienter med covidverifierad pneumoni och riskfaktorer bör övervägas
   • Med riskfaktorer inkluderas bland annat övervikt, östrogena preventivmedel, tidigare trombos, cancer
  • I Stockholm är rekommendationerna följande för SÄBO-fall: 
   • Rekommendationerna gäller både verifierade och misstänkta fall
   • Doseringen vid eGFR ≥30 mL/min:
    • Vikt <50 kg ges inj Fragmin 2 500 E alternativt Innohep 2 500 E x 1 subkutant
    • Vid kroppsvikt 50–90 kg ges inj Fragmin 5 000 E alternativt Innohep 4 500 E x 1 subkutant
    • Vid kroppsvikt >90 kg ges inj Fragmin 75 E/kg x 1 subkutant alternativt Innohep 50 E/kg x 1 subkutant
   • Dosering vid eGFR <30 mL/min:
    • eGFR 15–29 mL/min: LMH-behandling i dos som reduceras med 50 % kan övervägas, ner till 2 500 E x 1 som lägst. Anti-faktor Xa kan följas för att utesluta ackumulering av LMH
   • Dosering vid trombocyter 30–50x109/L:
    • Reducera dosen
    • Ges ej vid trombocyter <30x109/L
   • Behandlingstid rekommenderas fortgå till 2–4 veckor efter insättning såvida kliniska tecken på fortsatt infektion i en veckas tid 
 • I Stockholm är rekommendationerna följande för sjukhusfall: 

  • Till vuxna patienter med covid-19-infektion som är immobiliserade och som vårdas i slutenvård:
   • Fragmin 5 000 E x 1 subkutant eller Innohep 4 500 E x 1 subkutant
   • Reducering av dos vid följande fall:
    • Vikt <50 kg rekommenderas dosen 2 500 E x 1 subkutant
    • Trombocyter <50x109/L
    • Vid tpk <30x109/L bör man överväga att sätta ut LMH
   • Ökning av dos i följande fall:
    • Vikt >90 kg kan doseringen ökas motsvarande 75 E/kg x 1 subkutant
   • Vid svår covid-19 som kräver en högre vårdnivå (IMA, IVA):
    • Dubblerad profylaxdos rekommenderas, det vill säga ovanstående doseringar x2 istället för x1
    • Man kan använda sig av endosförfarande
    • Halverad dos vid GFR <30 mL/minut
   • Fortsatt trombosprofylax kan övervägas att ges under 2–4 veckor efter utskrivning från sjukhus. NOAK i profylaxdos kan då övervägas som alternativ till LMH
 • Högre doser hos IVA-patienter? 

  • En studie med 150 patienter från 4 IVA-enheter i Frankrike har konkluderat att trombotiseringen hos denna patientgrupp är osedvanligt hög trots pågående antikoagulantia
  • De föreslår därför höjda doser hos covid-19 positiva IVA-patienter
  • I en studie obducerades lungor och deras utseende kartlades hos 7 fall där dödsorsaken var ARDS till följd av covid-19, och hos 7 fall av ARDS orsakat av H1N1:
   • Alveolära mikrotromboser sågs 9 gånger oftare hos covid-19 patienterna 
 • En studie konkluderar att blodförtunning gav lägre mortalitetsgrad för inlagda patienter: 

  • Studien inkluderade 2 773 amerikanska patienter med konstaterad covid-19
  • Skillnaden i mortalitetsgrad mellan gruppen som behandlades med anti-koagulantia och gruppen som inte behandlades ökade hos den grupp som fick mekanisk ventilation
  • Både perorala alternativ och injektioner gavs
 • En rapport föreslår lågmolekylärt heparin som profylax till alla patienter som läggs in på grund av covid-19, oavsett allvarlighetsgrad: 

  • Man har gjort en mindre studie med 449 kritiskt sjuka covid-19 patienter:
   • 22 % av covid-19-gruppen fick lågmolekylärt heparin i 7 dagar
   • 21 % av allvarliga virala pneumonier utan SARS-CoV-2 fick också lågmolekylärt heparin i 7 dagar
  • 28-dagarsmortalitet:
   • Man såg ingen skillnad hos de som fick lågmolekylärt heparin och de som inte fick det i covid-19-gruppen
   • Hos covid-patienter med d-dimer över 3 var dock mortaliteten lägre hos användare av lågmolekylärt heparin (32,8 % jämfört 52,4 %)
   • Ingen sådan skillnad sågs i den andra gruppen
   • Det står inte angivet hur många som hade d-dimer över 3 så det är svårt att värdera hur stor testgruppen var
 • Förhöjda doser hos icke-kritiskt sjuka covid-patienter är inte att rekommendera: 

  • 448 patienter med covid inkluderades i en studie
  • Gruppen med förhöjda doser antikoagulantia sågs ha fler blödningar och inga fördelar
 • D-vitamin? 

  • D-vitamin har diskuterats, både i form av att bristtillstånd predisponerar för covid-19 infektion samt som behandling vid konstaterad infektion
  • Det finns hittills ingen evidens som stödjer teorin om brist kopplad till covid-19, och inte heller studier som testat d-vitaminbehandling vid covid-19
  • Eventuellt kan dagligt tillskott av vitamin D3 under flera månaders tid leda till minskat antal luftvägsinfektioner
 • C-vitamin?

  • Högdos c-vitamin har använts vid vissa andra allvarliga tillstånd såsom organsvikt vid sepsis 
  • Man har sett vissa protektiva effekter vid högdos peroralt intag vid vissa virala infektioner  
  • Högdos c-vitamin verkar minska antalet dagar på IVA vid svåra tillstånd som sepsis och allvarlig influensa 
  • Det pågår studier med c-vitamin i behandlande syfte vid svår covid-19 
  • För c-vitamin i protektivt syfte finns en separat rubrik längre ned

Läkemedelsbehandling i samband med covid-19 pandemin

 • Kortison:
  • Hos patienter med exempelvis reumatiska sjukdomar:
  • Svensk Reumatologisk Förening skriver: 
   • "Vi rekommenderar dig att inte stoppa eller minska din anti-reumatiska behandling om du inte har infektionstecken. Du kan också fortsätta som vanligt (dvs med lägsta möjliga dos) med din smärtstillande behandling som ofta är paracetamol eller NSAID-preparat"
  • Rekommendationerna är baserade på EULAR och Folkhälsomyndigheten
  • Amerikanska motsvarigheten har samma hållning 
 • ACE-hämmare och ARB:
 • Det har funnits hypoteser kring att ACE-hämmare kan skapa ett allvarligare förlopp: 

  • Man har sett att patienter med hypertoni har högre dödlighet vid covid-19
  • Teorin består i att covid-19 binder till ACE2-receptorer, vilka uppregleras i sitt uttryck vid behandling med ACE-hämmare och ARB
 • Det finns ingen evidens hos människa som stödjer detta: 

  • Djurstudier har snarare visat positiva lungprotektiva effekter av behandlingen, men även den evidensen är svag
 • En studie med 8 910 patienter visade ingen överdödlighet hos patienter som medicinerade med ACE-hämmare: 

  • Studien var retrospektiv och inkluderade patienterna via databaser i Asien, Europa och Nordamerika
  • Dödsantalet gällde under tiden för inläggning
 • European Society of Cardiology (ESC) och European Medicines Agency (EMA) rekommenderar att medicineringen bör fortsätta hos dessa patienter 
 • NSAID
  • Det finns ingen bakomliggande evidens för att inte använda NSAID just vid covid-19:
   • Teorin består bland annat i att covid-19 binder till ACE2-receptorer, vilka uppregleras i sitt uttryck vid behandling med ACE-hämmare och ARB
   • Även dess inflammationsdämpande effekt har påpekats kunna vara en riskfaktor
  • Sammanfattningsvis finns det ingen avrådan eller underliggande evidens som pekar mot avrådan:
   • Läkemedelsverket 2020-03-18: 
    • "Vi har i nuläget inte kännedom om några vetenskapliga data som talar för att febernedsättande och smärtlindrande läkemedel (innehållande till exempel ibuprofen, naproxen och paracetamol) skulle vara ogynnsamt för sjukdomsförloppet vid covid-19 eller andra virusinfektioner"
   • European Medicines Agency, EMA 2020-03-18: 
    • Det finns ingen evidens som tyder på försämring av covid-19 vid intag av ibuprofen
    • EMA följer saken noga
   • WHO uppger att det inte finns tillräcklig data för en avrådan 2020-03-18
    • Rekommendationen är alltså inte att använda ibuprofen, utan att det inte finns en aktiv avrådan 
 • Statiner:
 • En meta-analys kom fram till att patienter som står på statiner har bättre utfall vid konstaterad covid-19: 

  • 8 990 patienter inkluderades
  • Cirka 30 % bättre utfall sågs hos den statinanvändande gruppen
  • Mer forskning behövs 
 • Nebulisatorer:
  • På grund av risk för aerosol rekommenderas byte av nebulisator till andra alternativ som sprayinhalator med spacer 
  • Gäller framförallt i vårdmiljö 
  • I övrigt vekar budesonid snarare ha en skyddande effekt mot svår sjukdom samt minskar tiden för återhämtning 

Egenbehandling

 • Patienter med anosmia och luktbortfall: 
  • Patienter som har besvär med detta kan få ett träningsprogram för att återfå sinnena
  • Först kan patienten testa lukt för livsmedel som den har hemma. Exempel är kaffe, olika kryddor och örter som antas ha distinkta dofter
  • Detta kan sedan vara referensramen för att utvärdera hur det går efter en tids träning
  • Evidensen för egenträning är inte fullständig, men studier hittills ger positiva besked
  • Finns olika sätt att träna på:
   • Flera kommersiella kit finns till salu från olika aktörer
   • Patienten kan också skapa ett eget kit:
    • Essentiella oljor brukar rekommenderas
    • Dofterna ros, citron, vitlök och eucalyptus brukar ingå i de kommersiella kiten
    • Patienten bör sen dofta på dessa oljor två gånger dagligen för att "träna" luktsinnet
  • Många känner av nedsatt smak också:
   • Brukar höra ihop med den nedsättningen i luktsinnet som finns
   • För att särskilja om det rör sig om en smaknedsättning kan patienten testa om den känner salt, sött, bittert som känns oberoende av retronasal olfaktion
  • Läs mer om detta i texten om Långvariga besvär
 • Se Förebyggande åtgärder.

Annan behandling

 • Syrgas: 
  • Vid inläggningskrävande fall är det vanligt med syrgasbehov
  • Rekommenderas vid saturation <93 % 
  • Målsaturation 92–96 % hos lungfriska, 88–92 % hos patienter med underliggande lungsjukdomar såsom KOL 
  • NHF, nasalt högflöde eller högflödesgrimma (HFNC):
   • Ger ökad aerosolbildning
   • Kan hjälpa vid fall där vanlig syrgasbehandling på grimma/mask inte är tillräckligt
   • Används ofta med flöde 30–40 liter/minut
  • Lägesförändringar och mobilisering ska inte glömmas bort hos dessa patienter, kan skapa stort värde
  • Täta kontroller bör ske hos patienter med syrgasbehov då man sett att försämring i denna patientgrupp kan ske snabbt 
 • CPAP:
  • Kan provas, men patienter som behöver CPAP progredierar ofta vidare till respirator 
 • NIV: 
  • Har utvärderats vid sars, mers och influensa
  • Studierna är små men sammantaget visar de en liknande bild
  • En stor andel blir inte hjälpta, utan hypoxiska och måste intuberas
  • Vid tidig/lätt försämring kan NIV eventuellt ha en plats
 • Antibiotika: 
  • Sekundära bakteriella infektioner har inte setts i särskilt hög grad hos denna grupp
  • På grund av det stora inflammatoriska påslaget covid-19 verkar ge kan CRP-nivåerna vara lika höga som vid bakteriella infektioner
 • Hos svårt sjuka:
  • Nödvändig stödjande vård som administrering av syrgas, vätskor, antibiotika mot misstänkta andra patogener med mera
 • Intubering: 

  • Bör enligt Infektionsläkarförening ske tidigt i ett allvarligt förlopp för att undvika att patienterna kraschar
  • Rekommenderas om NHF eller NIV inte fungerar
  • Hittills verkar det behövas vårdtider i storleken 2–3 veckor
 • Hyperbar oxygenterapi (HBO/HBOT):

  • Hyperbar oxygenterapi är likställt med tryckkammarbehandling. Patienten får sitta i en tryckkammare och andas in 100 % syrgas 
  • En mindre kinesisk studie med 5 patienter visade mycket lovande utfall, men studien har många metodologiska svagheter så resultatet bör troligtvis mest tolkas som en positiv indikator 
 • ECMO: 

  • Krävande teknik med syresättning via konstgjord lunga utanför kroppen
 • CytoSorb, verktyg: 

  • FDA, i USA, har godkänt användandet av CytoSorb vid allvarliga fall av covid-19
  • Produkten "renar" blodet från cytokiner
  • Får användas hos vuxna över 18 år som är inlagda på IVA
 • Intensivvård?
  • Socialstyrelsen har författat ett dokument "Prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden ": 
   • Restriktivitet kring att påbörja intensivvård, endast patienter som har stor sannolikhet till fortsatt överlevnad bör läggas in på IVA
   • Frågan om biologisk ålder blir än mer central:
    • Antal vitalfunktioner/organsystem som sviktar
    • Graden av svikt i vardera system
    • Grad av samsjuklighet
    • Hög kronologisk ålder spelar in i bedömning av förmågan att leva vidare efter intensivvård
   • Följande prioritetsordning förordas därför enligt Socialstyrelsen:

Eftervård

Socialstyrelsens stöd för eftervård av covid-19 inom primärvården

 • Socialstyrelsens publikationer:  
  • Socialstyrelsen har publicerat kunskapsstöd, ett för primärvården och ett för vårdavdelningar på sjukhus, gällande eftervård av covid-patienter
 • Det svenska vårdprogrammet: 
  • Efterkontroller med telefonkontakt och eventuell radiologisk kontroll bör ske, exakt upplägg bestämt utifrån grad av sjukdom samt lokala rutiner
  • Uppföljningen sker då inom sjukhusram såvida annan lokal rutin inte finns
 • Nedan följer en sammanfattning av stödet för primärvård: 
  • Insatserna är tänkta att se till att patienter återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga samt nutritionsstatus
  • Det gäller både patienter som fått långvarig vård inneliggandes, men också patienter som haft ett långvarigt förlopp med egenvård i hemmet
  • Exempel på rehabiliterande insatser som kan ske inom primärvården:
   • Andningsträning
   • Träning av fysiska förmågor och aktivitetsförmågor
   • Nutritionsinsatser
   • Utprovning av hjälpmedel
  • Teambaserad rehabilitering kan i många fall vara nödvändigt då det förutom lungpåverkan kan uppstå nedsättningar i flera system:
   • Skador i centrala och perifera nervsystemet:
    • Ger påverkan på motoriska, kognitiva och emotionella funktioner
  • Patienter som har fått intensivvård:
   • Dessa patienter kan behöva specialistrehabilitering 
   • Det finns ett samlingsbegrepp, PICS (post intensive care syndrome), som sammanfattar problem som kan uppstå:
    • Muskelsvaghet, undernäring, nedsatt lungfunktion, allvarlig trötthet (fatigue), påverkan på fysisk aktivitet och träningsförmåga, smärta, psykiska och kognitiva besvär
   • Primärvårdens roll hos denna patientgrupp är att fånga upp dessa patienter för remittering till en specialiserad instans
   • Även koordinering gällande patientens arbete och sjukskrivning är en viktig uppgift för primärvården
  • Patienter som har haft ARDS:
   • Patienter som har haft ARDS har osäker respiratorisk status på lång sikt
   • Dessa behöver behöver följas upp för att kunna remitteras vid behov
   • Många av de som behandlats på sjukhus har haft någon grad av ARDS
  • Äldre:
   • Äldre drabbas särskilt av en sjukdomsperiods immobilisering
   • Det tar längre tid för äldre att träna upp och återfå muskulär styrka och uthållighet
  • Ändrad form av rehabilitering?
   • Arbetssätt kan behöva att förändras för att möta det troligtvis klart ökande behov av rehabilitering som kommer ses till följd av covid-19 patienter
   • Digitala möten, telefonkontakter, gruppbehandlingar med mera kan bli aktuella strategier för att kunna ge kvalitativ men mer resurseffektiv rehabilitering 
  • Olika rehabiliteringsområden att iaktta i primärvård:
   • Andningsrehabilitering:
    • Fysisk aktivitet i den grad patienten mäktar med bör rekommenderas
    • Andningsteknik bör tränas i form av djupandning, motståndsandning med slutna läppar, inspiratorisk muskelträning
    • Axlar, skuldror och bröstrygg bör röras och cirkulationtränas
   • Mobilisering och fysisk träning:
    • I början kan gånghjälpmedel vara aktuellt
    • Aktiv progressiv mobilisering bör ske tidigt, exempelvis i sängen genom att gå från liggande till sittande
    • Flera korta sessioner är bättre än en längre session i början
    • Rörlighet, balans, förflyttningskapacitet, kondition och styrka är områden som behöver tränas
   • ADL:
    • Bedöm förmågan till ADL
    • Försiktig träning av dagliga aktiviteter bör ske redan i början
    • Information bör ges om hjärntrötthet och energibesparande aktiviteter
    • Beakta eventuellt behov av tryckavlastning
   • Kognition och psykologisk påverkan:
    • Bedömning av känslomässiga samt neuropsykologiska aspekter
    • Märks kognitiv nedsättning av kan en neuropsykologisk bedömning behöva göras
    • Vid nedsättning av kommunikation, minne, planering och initiativ kan både stöd och hjälpmedel behöva erbjudas
    • Betänk körförbud, rekommendationen är att bedöma på samma sätt som vid en stroke
    • Närstående till en patient som genomgått intensivvård kan också behöva psykosocialt stöd
   • Röst och tal:
    • Bedöm om det finns kvarstående röstproblem för de som intuberats, i sådant fall kan en stämdbandsdysfunktionsutredning behöva inledas
    • Röst- och talträning samt rådgivning kan också bli aktuellt
   • Dysfagi:
    • Bedömning av denna funktion bör framförallt ske hos patienter med kraftigt nedsatt allmäntillstånd
    • Vid misstänkt dysfagi för remiss för utredning ske
    • Även energi- och näringsintag bör bedömas så det tillgodoser patientens behov
   • Nutritionsbehandling:
    • Risk för undernäring bör bedömas, även hos överviktiga
    • Utred eventuella mag- och tarmproblem och aspirationsrisk då sådana problem setts en del hos covid-patienter

Förebyggande åtgärder

 • Vid kontakt med patienter med misstänkt infektion ska adekvat användning av skyddsutrustning ske. 
 • Smittspårning och eventuell isolering av exponerade personer är en förebyggande åtgärd för att motverka spridning.
 • Hindra smittan från att nå äldreboenden:
  • Socialstyrelsen har utkommit med en broschyr  gällande detta med frågor att ha som diskussionsunderlag

Vaccinering

Övriga tilltag för att minska smittspridning

 • Allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten : 

  • Inga folksamlingar med fler än 50 personer i Sverige rekommenderas
  • Distansundervisning för gymnasie- och högskoleelever
  • Butiker, köpcentrum etc rekommenderas begränsa antalet som kan vistas i lokalerna samtidigt samt anvisa om hur långt det ska vara mellan personerna som köar
  • Idrottsföreningar rekommenderas ha matcher och tävlingar utomhus, kan man inte garantera att smittspridningsrisken är låg bör aktiviteten ställas in: 
   • Det har skett några idrottsrelaterade utbrott i samband med lagidrotter som fotboll och ishockey
   • Folkhälsomydigheten understryker därför att man måste följa rekommendationerna för hur man håller säkra arrangemang
   • Utbrott gentemot antal idrottsaktiviteter är dock fortsatt låg 
  • Ideella föreningar rekommenderas skjuta upp möten/årsmöten och dylikt om det krävs att mötet sker med alla fysiskt på samma plats
  • Arbete bör ske hemifrån om möjligt
  • Kollektivtrafiken bör begränsa antalet resenärer och anpassa antalet turer så det inte finns trängsel
 • Smittbärarpenning och exponering för smitta:
 • Allmän prevention:
  • Undvika kontakt med sjuka personer
  • Undvika att röra ansikte/ögon med händer
  • Undvika att ta i hand i onödan
  • Frekvent handtvätt med tvål och/eller handsprit
  • Undvika områden med hög förekomst av covid-19
 • Hälsokontroller av inresande?
  • Rekommenderas inte i nuläget
 • Fysisk distansering:
  • Rekommenderas i Sverige av Folkhälsomyndigheten
  • En meta-analys undersökte 1 meter versus att inte iaktta avstånd, och kom fram till att avstånd minskade smittspridningen 
 • En kinesisk studie studerade vilka åtgärder som minskat smittspridning inom samma hushåll:

  • 23 % av hushållen som studerades hade smittspridning inom hushållet, i resten av fallen skedde ingen smitta 2 veckor efter symtomdebut för det första fallet (laboratoriebekräftat)
  • Av de familjer med smittspridning hade barn (individer under 18 år) hade 36,1 % risk att smittas, vuxna 69,6 % 
 • En genomgång från BMJ menar att det finns brister i att rekommendera avstånd: 

  • Rekommendationen är byggd på gamla studier som inte är fullständigt aktuella idag
  • Exempelvis påpekades att vid sjungande, hostande med flera scenarion färdas droppar längre än två meter
  • De förordar ett riskbaserat rekommenderande istället, exempelvis är miljöer där man inte pratar mindre riskfyllda än miljöer där man måste höja rösten och ropa
 • Ansiktsmask:
 • En narrativ review baserad på 25 studier har kommit fram till att egensydda masker ger skydd: 

  • Vissa egensydda tygmasker visade sig vara effektiva
  • Många av studierna undersökte effektiviteten genom att fästa maskerna på en ställning som man testat luftflöde genom
  • Hur översättningsbart det är till att använda mask på samhällsnivå är diskutabelt
 • En amerikansk studie såg minskad smittspridning i stater med ansiktsskydd:

  • Man jämförde stater som åter öppnade för restaurangbesök
  • I stater där mask var obligatoriskt minskade smittspridningen 90 % jämfört med stater som återöppnade samhället utan maskkrav
  • Det finns givetvis många svårigheter med den här typen av studie
 • Rör man sig mer i ansiktet?

  • Svårt ämne att studera
  • En studie samlade in videoklipp via sociala medier pre-pandemin och under pandemin på olika platser: 
   • Enligt denna studie rörde sig personer mindre i ansiktet efter pandemin, och man har då endast undersökt platser med munskydd
   • Dock jämförde man inte plats för plats, men land för land
   • Svårt att differentiera mellan om det var ansiktsmasken eller den allmänna informationen om att inte röra sig i ansiktet som har påverkat, i det fall man ändå drar slutsatsen att man rör sig mindre i ansiktet
 • En Sydkoreansk studie undersökte effektiviteten för just SARS-CoV-2 i kombination med hostningar och kom fram till att kirurgiskt munskydd gav marginellt skydd: 

  • Kirurgiska munskydd med vätskebarriär jämfördes med bomullsskydd
  • Man testade mängd virus efter 5 hostningar som utfördes mot en petriskål
  • Mängden virus:
   • Utan mask 2,56 log kopior/mL
   • Med kirurgiskt munskydd 2,42 log kopior/mL
   • Med bomullsskydd 1,85 log kopior/mL
   • När man testade maskerna verkade viruset främst fastnat på utsidan av maskerna, inte insidan
  • Konklusionen var att varesig kirugiska munskydd eller bomullskydd gav effektiv effekt, men möjligtvis kanske aerodynamiken kan påverkas och partiklarna spridas kortare avstånd då detta inte undersöktes i testet
 • Karantän? 
  • Cochrane har gjort en rapport kring evidensen vid karantänåtgärder
  • De konkluderade att evidensen vilar på modeller och att modellernas grund egentligen är alltför svag och baserad på fragmenterad fakta
  • Dock visar de modeller som byggts upp att karantän är effektivt för att minska incidensen och mortaliteten
  • Karantän behöver kombineras med andra metoder samt införas tidigt för att få effekt
 • Hur länge är patienten smittsam?
  • Egentligen osäkert
  • Idag är rekommendationen att personer med konstaterad covid-19 ska stanna hemma minst 7 dygn efter insjuknande, samt ha känt sig friskare och absolut varit feberfria i minst 2 dagar 
  • Individer med bara smak- och luktbortfall rekommenderas vara hemma minst 7 dygn
  • Antikroppsstatus förändrar inte den bedömningen 
 • C-vitamin?

  • Vid c-vitamin substitution har man sett kortare sjukdomsförlopp vid förkylningar i allmänhet, om det getts före symtomdebut 
  • Det finns en Cochrane-rapport från 2013 som fastslår att det kan finnas vinster i att riskgrupper äter c-vitaminssupplement då detta kan minska risken för pneumoni 
  • Det finns få bieffekter rapporterade vid intag av c-vitamintillskott 
  • Det finns inga generella rekommendationer om att riskgrupper ska inta c-vitamin i preventivt syfte vid covid-19
 • NOAK? 

  • Vid svår covid-19 ses hyperkoagulabilitet, och därför har en svensk registerstudie gjorts på personer som använder NOAK på grund av förmaksflimmer för att se om dessa individer har ett bättre skydd mot svår covid-19
  • Man jämförde den gruppen med en grupp personer med förmaksflimmer utan antikoagulantia samt en grupp med andra hjärt-kärlsjukdomar utan antikoagulantia
  • Studien innefattade 103 703 personer med förmaksflimmer som behandlade med NOAK, 36 875 personer med förmaksflimmer utan NOAK samt 355 699 individer med hjärt-kärlsjukdom
  • Ingen fördel sågs för NOAK-användarna

Palliativ vård vid covid-19

 • Samtalsguide:
 • Det finns rekommendationer från Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län  och Nationella Rådet för Palliativ Vård  (via Stockholms Sjukhem) specifikt för covid-19:
  • Dyspné: 
   • Viktigt med läge i sängen, skapa lugn:
    • Betänk att dyspné är en subjektiv känsla som inte behöver korrelera med syrebrist 
   • Bedöm om det finns sviktinslag
   • I första hand subkutant morfin 2,5–5 mg, samma dos om oxynorm är aktuellt
   • Om patienten redan står på opioider ges 1/6 av dygnsdosen som vid behov
   • Dosen kan upprepas vid behov
  • Svikt/lungödem: 
   • Furosemid bör ges vid misstänkt hjärtsvikt, kan ges sc eller iv
   • Om det ges sc bör man endast ge 2 mL per insticksställe
   • Dyspné orsakad av svikt kan också behandlas med morfin som annan palliativ dyspné
  • Ångest: 
   • Kan samexistera med dyspné
   • Utöver morfin/oxynorm kan midazolam 2,5 mg läggas till
   • Midazolam dubbelt så "starkt" som stesolid
  • Rossel: 
   • Bedöm om det finns sviktinslag
   • Förändra position i sängen kan hjälpa
   • Rossel i det absoluta slutskedet är inte alltid besvärande för patienten, och därför kan information till anhöriga ibland vara det enda som behöver ges
   • Antikolinergika kan ges:
    • Robinul 0,2 mg/mL 1 mL kan ges subkutant 3–6 gånger per dygn för att torka ut luftvägarna, dock avvägning då torrt och segt slem kan vara mer besvärande
    • Buscopan är också ett alternativ, med samma förbehållning som robinul 
  • Segt slem i luftvägarna: 
   • Bromhexin eller eventuellt acetylcystein kan ges per os 
  • Obstruktivitet: 
   • Bricanyl 0,5 mg/mL 0,5–1 mL kan ges subkutant vid behov
   • Inhalationer med nebulisator bör undvikas och man bör hellre ge sc, iv eller eventuellt inhalera med spacer. Detta på grund av smittorisk 
  • Hosta: 
   • Opioider är det mest effektiva, i första hand subkutant morfin 2,5–5 mg, samma dos om oxynorm är aktuellt
   • Om det redan ges morfin mot dyspné eller annan indikation brukar den dosen räcka
   • Om patienten redan står på opioider ges 1/6 av dygnsdosen som vid behov
   • Dosen kan upprepas vid behov
  • Feber: 
   • I första hand paracetamol 1 g x 3 po eller rektalt
   • I andra hand NSAID, kan ges im i form av toradol 30 mg/mL 0,5–1 mL:
    • Kan ges sc vid behov 
    • Vid ökad blödningsrisk kan COX-2-hämmaren dynastat prövas iv, även denna kan ges subkutant 
   • Kortison kan också ges som febernedsättande i slutskedet, då det kan symtomlindra:
    • Tablett betapred 0,5 mg 8–16 st /dygn injektion betapred 4 mg/mL 1–2 mL subkutant/dygn
  • Smärta: 
   • Opioider är grundbehandlingen, i första hand subkutant morfin 2,5–5 mg, samma dos om oxynorm är aktuellt
   • Kombineras med fördel med paracetamol 1 g x 3 po eller rektalt
   • NSAID kan ges im i form av Toradol 30 mg/mL 0,5–1 mL:
    • Den osäkerhet som förelegat kring NSAID vid covid-19 bör inte förhindra medicinering med dessa preparat då de kan ge god lindring i livets slutskede 
   • Om patienten redan står på opioider ges 1/6 av dygnsdosen som vid behov
   • Dosen kan upprepas vid behov
  • Illamående: 
   • I första hand primperan
   • Haldol är också möjligt att använda
   • Om varesig primperan eller haldol går att använda kan ondansetron testas
   • Även kortison kan hjälpa mot illamående
  • Sömn: 
   • För att somna är 1 mL midazolam 5 mg/mL subkutant en rimlig dos
  • Övrigt:
   • Kortison kan vara symtomlindrande vid luftvägsbesvär 
   • Eventuella försämringar av covid-19 behöver inte tas vid beaktning om lindringen är god vid palliativ vård 

Övrigt

 • Omhändertagande av avlidna i covid-19:
  • Folkhälsomyndigheten har riktlinjer  kring detta: 
   • Skyddsutrustning ska användas om exempelvis religiösa förberedelser inför begravning ska göras
   • Stoft anses vara smittofritt
 • Läkemedelsverket önskar att både patienter och sjukvården själva rapporterar alla biverkningar som på något sätt kan vara kopplade till covid-19: 
  • Detta gäller både läkemedel som getts i samband med infektionen/den troliga covid-19 infektionen och övrig behandling
  • Detta då man vill inhämta all möjlig kunskap pga ny sjukdom

Försäkringsmedicinsk bedömning

 • Om patienten är sjuk och behöver vara hemma: 
  • Fram till 1/11-2020 kan patienten vara hemma utan läkarintyg till dag 22
  • Efter 1/11-2020 gäller läkarintyg dag 15
  • Läkarintyg gäller både de som arbetar och är arbetssökande eller föräldralediga
  • I vanliga fall gäller läkarintyg från dag 8, men den regeln är nu undantagen på grund av covid-19
 • Vab: 
  • Vid 8 dagar eller längre vab krävs läkarintyg från och med 1/11-2020
 • Om patienten tillhör en riskgrupp: 
  • Tillfällig ersättning till personer inom riskgrupper som inte kan utföra sina yrken till följd av detta
  • Gäller alla typer av anställningar
  • Kan ansökas om från och med 24/8, men kan då ansökas om retroaktivt
  • Kan maximalt delas ut 90 dagar under intervallet 1 juli–31 december
  • Individen ansöker själv, krävs läkarintyg som styrker att personen tillhör en riskgrupp
  • Vilka riskgrupper som omfattas stipuleras på Försäkringskassans hemsida. Gäller inte riskgrupp till följd av endast ålder
 • Om patienten är närstående till en person i riskgrupp: 
  • Gäller dels närstående till individer med olika sjukdomstillstånd som BMI<40, cancer med pågående eller nyligen avslutad behandling med flera
  • Gäller även personer som är assistenter åt närstående
  • Det krävs läkarintyg för att visa styrka att personen är i riskgrupp
 • Smittbärarpenning gäller personer som bor tillsammans med bekräftad covid-19 smitta: 
  • Dock ska det ske ett läkarbeslut för att patientens familjemedlemmar ska kunna ansöka om detta
 • Gravida ska ej arbeta med covid-19: 
  • Beslut från Arbetsmiljöverket då det fortfarande är okänt vad för effekt det kan ha 
 • Mer information finns hos Försäkringskassan .

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Lindrigt sjuka beräknas vara friska efter 2 veckor, allvarligt sjuka mellan 3 och 6 veckor: 
  • Mediantiden för slutenvårdsvistelse har i en studie beräknats till cirka 13 dagar 
 • Milt till allvarligt förlopp:
 • I en kinesisk studie sågs milt förlopp hos 80 %. Runt 20 % fick ett allvarligt eller kritiskt förlopp: 

  • 13,8 % fick en svår infektion med dyspné, andningsfrekvens ≥30/min, SaO2 ≤93 % och/eller lunginfiltrat i >50 % av lungfälten
  • 6,1 % blev kritiskt sjuka (lungsvikt, septisk chock, multiorgansvikt)
 • Enligt italienska data på 22 512 bekräftade fall var fördelningen på allvarlighetsnivån följande: 

  • 6,7 % inga symtom
  • 10,6 % ospecifika symtom
  • 6,7 % få symtom
  • 46,1 % milda symtom
  • 24,9 % svåra symtom
  • 5,0 % kritiskt tillstånd
 • Tiden mellan symtom och inläggning:
  • Medianen runt 12 dagar 
  • I en italiensk studie på 3 200 döda sågs en median på 4 dagar från symtom till inläggning, 8 dagar från symtom till död 
 • Rökning:
  • Rökare löper större risk för ett allvarligt förlopp enligt en mindre kinesisk studie som inkluderade 78 personer 
 • Gravida: 
  • Man har sett att gravida kvinnor utvecklar ett allvarligt förlopp vid influensa, sars och mers i högre grad än icke-gravida kvinnor:
   • SBU:s upplysningstjänst hittar en systematisk genomgång som visar på högre risk för allvarlig sjukdom men ej förhöjd mortalitet 
   • En systematisk genomgång och meta-analys visade en möjligen förhöjd risk för allvarligt förlopp vid SARS-CoV-2: 
    • Komorbiditet, hög ålder, högt BMI verkar vara riskfaktorer för allvarliga förlopp
  • En systematisk genomgång och meta-analys såg eventuellt en annan symtombild: 
   • Gravida verkar i lägre grad få feber eller myalgi vid covid-19
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer: 
   • Gravida med riskfaktorer råds vara extra försiktiga framförallt i slutet av graviditeten
   • Gravida räknas som riskgrupp att utveckla svår sjukdom från vecka 20 
 • En mindre studie med 15 gravida med covid-19 visade milt förlopp: 

  • 10 förlöstes med kejsarsnitt, 1 vaginalt under studien resten var fortsatt gravida
  • Inga besvär med neonatal asfyxi , neonatal död eller missfall rapporterades i gruppen
  • Alla hade klassiskt covid-utseende på DT Thorax, ingen hade en svårare DT-bild efter förlossning
  • Alla i studien hade ett milt förlopp och återhämtade sig väl
 • Ingen ökad prevalens i USA: 
  • Amerikanska CDC:s rapport från mars visar lika stor prevalens av gravida bland de inlagda kvinnorna i fertil ålder som den estimerade siffran hos samma grupp hos befolkningen i stort 
 • WHO listar inte gravida som personer med ökad risk för allvarligt förlopp
 • Kön:
  • I Sverige är andelen IVA-inlagda män runt 70 % 
  • Enligt en brittisk rapport var en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män av de inlagda på IVA 
  • Enligt en rapport från Lombardiet var 82 % av de inlagda på IVA män 
  • Enligt en rapport från New York var 66,5 % av de inlagda på IVA män  
 • Smittfrihet: 
  • Folkhälsomyndigheten har tillsammans med flertalet läkarföreningar tagit fram kriterier för smittfrihet vid covid-19
  • Kriterierna lyder:
   • Personer med konstaterad covid-19 som isolerat sig i hemmet kan anses vara smittfria två dygn efter att febern försvunnit ihop med allmän förbättring, samt att det gått mer än 7 dagar sedan debut av symtom
   • Samma kriterier gäller även individer som inte provtagits men har symtom
   • Hos personal inom vård och omsorg gäller samma kriterier men än mer försiktighet i form av att de alltid bör provtas vid minsta tvekan
   • På särskilda boenden, korttidsboenden samt i miljöer med känsliga individer bör än mer försiktighet tillämpas i form av att det ska ha gått minst 14 dagar sedan insjuknande samt förbättring av mående och feberfrihet i minst 2 dygn
   • Hushållsmedlemmar rekommenderas provtas dag 5 efter indexfallets positiva prov togs: 
    • Många regioner kan dock inte tillhandahålla denna testning 
   • För den patientgrupp som blivit mest sjuka och varit inlagda gäller hårdare gränser:
    • Av de med svårast sjukdomsbild av de inlagda bör 2 dygns feberfrihet samt stabil klinisk förbättring ses minst 14 dagar från insjuknande, vilket kan sträckas upp till 21 dagar för de som IVA-vårdats
  • Se även rubriken "Viral load" samt mängd utsöndrat virus i olika delar av förloppet" längre upp i dokumentet

Komplikationer

 • Sekundär bakteriell infektion av luftvägarna.
 • Svår pneumoni.
 • Lungemboli:
  • Ökad risk både hos sjukhusvårdade och person utan sjukhusvårdbehov: 
   • Patienter med genomgången sjukhusvårdad covid-19 löper större risk än patienter med genomgången sjukhusvårdad influensa upp till ett halvår efter diagnos
 • Sepsis
 • Chock:
  • 8,7 % av patienterna som lades in på grund av covid-19 pneumoni fick chock enligt en kinesisk studie 
 • ARDS:
  • 19,6 % av patienterna som lades in på grund av covid-19 pneumoni fick ARDS enligt en kinesisk studie 
 • Arytmier:
  • 16,7 % av patienterna som lades in på grund av covid-19 pneumoni fick arytmier enligt en kinesisk studie 
 • Hjärtinfarkt:
  • 7,2 % av patienterna som lades in på grund av covid-19 pneumoni fick hjärtinfarkt enligt en kinesisk studie 
 • Myokardpåverkan av något slag:
  • Rapporterades i hälften av fallen i en mindre kinesisk studie 
 • Graviditet och foster:
  • En svensk studie ser ingen ökad komplikationsrisk för barnen hos PCR-positiva gravida: 
   • Barnen uppvisade samma APGAR och vikt
  • Gravida råds dock att inte arbeta med covid-19: 
   • Arbetsmiljöverket har tagit ställning, det är inte rekommenderat att gravida ska arbeta med covid-19 på grund av osäkerheten 
  • En studie med 9 kvinnor som var sjuka med covid-19 i tredje trimestern (Wuhan/Kina) visade inga tecken på fosterpåverkan 
  • Kinesiska fallrapporter visar en viss övervikt åt prematura förlossningar om mamman är covid-19 sjuk: 
   • Dock är dessa förlossningar gjorda med sectio och indikationen har varit oklar
 • Neurologisk påverkan:
 • I en fransk konsekutiv kohort från IVA-behandlade covidpatienter rapporterades neurologisk påverkan: 

  • 14 % hade neurologiskt status vid inläggning
  • 67 % hade neurologisk status efter sövningen trappades ut
  • 33 % hade efter utskrivning från IVA besvär i form av svårt med fokusering, desorientering, dåligt koordinerade rörelser
  • I den franska studien utfördes MRT på 13 patienter som inte hade symtom:
   • Man såg förstärkta områden leptomeningealt
   • Bilateral frontotemporal hypoperfusion sågs hos de 11 patienter som genomgick den typen av undersökning
   • Hos två asymtomatiska patienter sågs små ischemiska stroke med fokal hyperintensitivitet
 • Efter genomgången covid-19 finns det förhöjd risk av neurologiska symtom : 
  • Gäller både sjukhusvårdade och icke sjukhusvårdade
  • Hos sjukhusvårdade är det en ökad risk jämfört med patienter som sjukhusvårdats för influensa
 • Metabola störningar:
  • Hos både icke sjukhusvårdade patienter och sjukhusvårdade med genomgången covid finns ökad risk för lipidrubbningar, diabetes och fetma: 
   • Patienter med genomgången sjukhusvårdad covid-19 löper större risk än patienter med genomgången sjukhusvårdad influensa upp till ett halvår efter diagnos
 • Trötthet:
  • Kvarstående trötthet ses hos både sjukshusvårdade och icke sjukhusvårdade: 
   • Patienter med genomgången sjukhusvårdad covid-19 löper större risk än patienter med genomgången sjukhusvårdad influensa upp till ett halvår efter diagnos
 • Död:
  • Främst till följd av andningssvikt/ARDS  
  • Även icke sjukhusvårdade har högre risk för död: 
   • Mellan dag 30 till 180 sågs en överdödlighet på 8,4 per 1 000 personer med covid-19 i sjukdomshistorien jämfört med motsvarande individer utan covid-19 enligt en studie

Prognos

 • Prognosen varierar från ett helt asymtomatiskt förlopp till död. 
 • Det verkar finnas vissa tillstånd som predisponerar för en sämre prognos:
  • Socialstyrelsen har publicerat en rapport där man bland annat poängterar att det är svårt att särskilja hög ålder från sjuklighet som riskfaktor 
  • Även Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport där man anger åldersfaktor: 
   • "Den som är 60–70 år har dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år
   • Den som är 70–80 år har fem gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år
   • Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk tolv gånger högre än för en person som är 50–60 år"
  • Kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes, nedsatt njurfunktion, hypertoni är nämnda faktorer
  • Troligtvis finns det underliggande mekanismer som vi inte vet än då endast förekomsten av sådan sjukdom samt hög ålder inte kan förklara skillnaderna i utfall
 • Folkhälsomyndigheten har angett följande tillstånd som ökad risk för allvarligt förlopp, i fallande ordning: 

  • Organtransplantation
  • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
  • Neurologiska sjukdomar (t.ex. MS, Parkinson, Myastenia gravis)
  • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
  • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
  • Aktuell cancerbehandling
  • Kronisk lungsjukdom (inklusive astma , men mycket marginellt om den är välbehandlad)
  • Stroke/demens
  • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
  • Leversjukdom
  • Nedsatt njurfunktion
  • Hjärt- och kärlsjukdom (OBS! Endast hypertoni verkar inte öka risken har man numera sett)
 • Gravida verkar ha större risk att drabbas av svårare sjukdom: 
  • Detta enligt en amerikansk studie baserad på 240 gravida patienter

Dödlighet

 • Dödlighet i Sverige: 
  • Under pandemins lopp har dödligheten på sjukhus minskat
  • I snitt mellan mars och oktober var det 13 % som avled inom 14 dagar efter inläggning
  • I mars var det 20 % som avled och i oktober 8,7 %
  • Statistiken fram till maj: 
   • 90 % av de avlidna var över 70 år:
    • 50 % av dessa bodde på särskilt boende
    • 26 % hade hemtjänst
    • Av de som var över 85 år var andelen med insatser från socialtjänsten större
   • Uppdaterad statistik finns här 
  • Mortaliteten i Stockholm: 
   • Uppskattas till 0,6 % enligt Folkhälsomyndigheten
   • Varierar mellan åldersgrupper:
    • För åldersgruppen 0–69 är mortaliteten 0,1 %
    • För åldersgruppen 70+ skattas mortaliteten till 4,3 %
   • Se tabell utformad efter Folkhälsomyndighetens tabell 2:

Ålder i år

Andel i befolkningen i %

Mortalitet i %

 

 

 

0–49

66,6 

0,01

 

 

 

50–59

12,5 

0,27

 

 

 

60–69

9,2 

0,45

 

 

 

70–79

7,7 

1,92

 

 

 

80–89

3,1 

7,2

 

 

 

90+

0,8 

16,21

 

 

 

 • Demografiska faktorer enligt svensk data: 
  • Personer som inte lever i partnerskap har cirka 1,5 till 2 gånger högre mortalitetsrisk
  • Ju lägre utbildningsgrad, ju högre risk för död
 • Finns det en överdödlighet i covid-19, eller skulle individerna avlidit av något annat?
 • Vid influensaperioder mäter man sjukdomens påverkan via begreppet överdödlighet:

  • Denna metod används då det är svårt att särskilja influensans totala påverkan på dödstal på annat sätt
  • Alla som har influensa dog inte av den sjukdomen, utan av en försämring i en underliggande sjukdom som oavsett kanske skulle orsakat död
  • En del som avlider testas inte heller influensa och då skulle man kunna missa dessa 
  • Därför möter man total överdödlighet
 • Överdödlighet behöver mätas vid covid-19 med för att få svar:
  • Tills pandemin är "över" kan man egentligen inte veta
 • En svensk studie som inkluderade i princip alla covid-fall i Sverige fram till september 2020 konstaterade av överdödlighet i covid-19 fanns, även när man korrigerat för alla riskfaktorer 
 • Absoluta tal är svåra att jämföra:
  • Av ovan nämnda anledningar är det svårt att få en samlad bild
 • Jämförande tal per vecka tidigare år: 

  • Man har sett att vecka 15 år 2020 haft högst antal döda på en vecka sedan millennieskiftet:
  • Sammanlagt registrerades 2 505 dödsfall, det vill säga 358 per dag
  • Den tredje och fjärde mest dödliga veckan efter millenieskiftet är också från april 2020:
   • Vecka 14 respektive vecka 16 rör det sig om
   • Klara regionala skillnader, vilket talar starkt för covid-19 som förklaring
   • I Stockholm är antalet dödsfall vecka 14–16 dubbelt så höga än andra årtal mellan 2015–2019
   • I Uppsala, Sörmland, Östergötland, Gotland, Västmanland och Dalarna har dödstalen varit 50 % högre under samma period
 • Verkar föreligga överdödlighet gentemot influensa:
  • Tidigare covid-19 sjukhusvårdade patienter löper en högre risk för död upp till 6 månader efter diagnos jämfört med influensapatienter 
 • Dödligheten varierar mellan olika länder:
  • Beror bland annat på antal testade för covid-19:
   • CFR, case-fatality rate (rapporterad dödlighet hos diagnostiserade fall) har varierat mellan 0,4–7,2 % 
 • En jämförelse mellan Kinas siffror och Italiens siffror har gjorts: 

  • Ålder på populationen:
   • Dels kan man se att Italiens invånare är klart äldre (runt en fjärdedel är äldre än 65 år)
 • Är covid-19 dödsorsaken?
  • Man definierar dödsorsak av covid-19 på olika sätt, där alla som är SARS-CoV-2 positiva och avlider räknas in i statistiken i Italien. Det är ej fallet i Kina
  • Troligtvis kommer överdödlighet vara det mått som bäst kan ge jämförelse i framtiden
 • Strategi för testning:
  • Mer stringenta regler kring testning i Italien
  • Inte helt tydligt i den kinesiska statistiken
 • Dödlighet jämfört andra virala pneumonier : 
  • Mortaliteten är högre vid en allvarlig pneumoni med SARS-CoV-2 som orsak än andra allvarliga virala pneumonier :
   • 28-dagarsmortaliteten vid covid-19 var 29,8 % jämfört 15,4 %
   • Studien inkluderade 503 patienter, 449 av dessa hade covid-19
   • Covid-19 gruppen var äldre och hade högre TPK-nivåer
 • Prediktiva faktorer:
  • En kinesisk studie visade att förhöjt d-dimer, förhöjd SOFA-score och hög ålder predisponerade för dödlighet 
  • Myokardskada predisponerar för död: 
   • I en studie med 416 patienter avled hälften av de med förhöjda markörer
 • Patienter med diabetes: 
  • En stor fransk studie indikerade att av de diabetiker som läggs in (oavsett typ 1 eller 2) så hade 10,6 % avlidit tills dag 7
  • BMI verkar varit den faktor som korrelerats starkast med intubation och/eller död, medan långtids glykemisk kontroll inte verkade korrelera som självständig faktor i sammanhanget
 • Italienska siffror:
 • En beräkning på italienska data med 22 512 bekräftade fall visade en dödlighet på 7,2 %: 

  • 0–9 år: 0 %
  • 10–19 år: 0 %
  • 20–29 år: 0 %
  • 30–39 år: 0,3 %
  • 40–49 år: 0,4 %
  • 50–59 år: 1,0 %
  • 60–69 år: 3,5 %
  • 70–79 år: 12,5 %
  • 80–89 år: 19,7 %
  • ≥ 90 år: 22,7 %
 • Statistik på avlidna (3 200 döda inkluderades i rapporten): 

  • Medianåldern var 80 år
  • Medelåldern var 78,5 år
  • Den yngsta var 31 år gammal, den äldsta 103 år
  • Män stod för två tredjedelar av fallen, kvinnor en tredjedel
  • Medianåldern för kvinnor som avled var högre än för män (82 år jämfört med 79 år)
  • 1,2 % hade ingen komorbiditet
  • 2,7 komorbiditeter var snittet för de avlidna
  • Alla dödsfall under 40 år hade svåra bakomliggande tillstånd
 • Statistik på komorbiditeter hos de 3 200 avlidna:

  • Hypertoni 73,8 %
  • Diabetes 33,9 %
  • Ischemisk hjärtsjukdom 30,1 %
  • Förmaksflimmer 22 %
  • Kronisk njursvikt 20,2 %
  • Aktiv cancer senaste 5 åren 19,5 %
  • KOL 13,7 %
  • Demens 11,9 %
  • Stroke 11,2 %
  • Kronisk leversvikt 3,2 %
 • Kinesiska siffror:
  • En studie från Kina inkluderande 1099 sjukhusfall påvisade en dödlighet på 1,4 % 
 • En studie från Kina med 44 672 bekräftade fall av covid-19 visade följande dödlighetssiffror (observera att det totala antalet sjuka inte är känt vilket kan försvåra tolkningen): 

  • Totalt: 2,3 %
  • 0–9 år: 0 %
  • 10–19 år: 0,2 %
  • 20–29 år: 0,2 %
  • 30–39 år: 0,2 %
  • 40–49 år: 0,4 %
  • 50–59 år: 1,3 %
  • 60–69 år: 3,6 %
  • 70–79 år: 8,0 %
  • ≥ 80 år: 14,8 %
  • Män: 2,8 %
  • Kvinnor: 1,7 %
 • Samma studie hittade förekomst av följande samsjuklighet hos de som dog: 

  • Hypertoni 6 % 
  • Diabetes mellitus 7,3 %
  • Kardiovaskulär sjukdom 10,5 %
  • Kroniska luftvägssjukdomar 6,3 %
  • Cancer (varje form) 5,6 %
  • Ingen samsjuklighet: 0,9 %
  • Hos personer med ett allvarligt förlopp såg man en dödlighet på 13,4 % 

Dödlighet bland patienter vårdade på intensivvårdsavdelning och i respirator

 • Sverige:
  • Enligt Infektionsläkarföreningen är överlevnaden för patienter äver 80 år med influensa och ARDS som läggs i respirator runt 20 % efter 6 månader: 
   • Svårt att veta om siffrorna är motsvarande vid covid-19
 • Italien (Lombardiet i detta underlag): 
  • Inkluderade 1 591 inlagda patienter på IVA:
 • Medianålder 63 år:

  • 23 % var 71 år eller äldre
  • 13 % var yngre än 51 år
 • 82 % män
 • 68 % hade någon typ av komorbiditet:

  • 49 % hade hypertoni
  • Övrig kardiovaskulär sjukdom 21 %, hyperkolestremi 18 %
  • Endast 4 % hade KOL
 • 88 % behövde mekanisk ventilation
 • Andningsdata:

  • 88 % behövde intuberas
  • Fio2 var högre hos äldre patienter
  • Pao2/Fio2 var högre hos yngre patienter
 • Utfall:

  • 58 % var fortfarande inlagda när studien författades
  • 16 % hade blivit utskrivna när studien författades:
  • Den utskrivna gruppen var yngre
  • Medianen för antalet IVA-dagar var 8 för denna grupp
  • 26 % hade avlidit när studien författades:
  • Andelen hypertoniker var högre än den utskrivna gruppen
  • Medianen för antalet IVA-dagar var 7 för denna grupp
 • Storbritannien (England, Wales och Nordirland, ej Skottland i detta underlag): 
  • Prognos i korthet:
   • Bland de som inte krävde mekanisk ventilering första dygnet var 30-dagarsöverlevnaden 70 %
   • Bland de 388 respiratorbehandlade avled 67 % de första 30 dagarna
 • Inkluderade 2 249 patienter inlagda på IVA:

  • Genomsnittlig ålder 60 år, 73 % män
  • 38 % av de inlagdas BMI är över 30
  • 93 % av patienterna har inte behövt någon hjälp i vardagen innan inläggning
  • 63 % fick mekanisk ventilation de första 24 timmarna
  • 7 % hade en allvarlig underliggande sjukdom
  • Bland de som inte krävde mekanisk ventilering första dygnet var 30-dagarsöverlevnaden 70 %
  • De som omedelbart blev lagda i respirator hade 30-dagaröverlevnad på 33 %
 • Bland de 388 respiratorbehandlade:

  • Genomsnittlig ålder på 63 år
  • 73 % var män
  • 89 % hade ingen assistans innan inläggning
  • 83 % fick mekanisk ventilation de första 24 timmarna
  • 9 % hade en allvarlig underliggande sjukdom
  • 67 % avled de första 30 dagarna
  • 33 % var fortsatt i livet efter de första 30 dagarna
 • Åldersfördelning bland avlidna:
  • 16–49 år: 24 % av de IVA-inlagda
  • 50–69 år: 46 % av de IVA-inlagda
  • 70+ år: 68 % av de IVA-inlagda
 • USA:
  • New York: 
   • Mortaliteten för IVA-inlagda var 24,5 % under studien, men majoriteten av de övriga låg kvar på IVA vid studiens slut
  • Washington: 
   • I en liten studie från Washington state med 21 patienter (medelålder 70 år) inlagda på intensivvårdsavdelning under perioden 2020-02-20 till 2020-03-05 fick 15 patienter mekanisk ventilation. Vid uppföljning 2020-03-17 var 67 % avlidna, 24 % fortfarande kritiskt sjuka och 9,5 % hade blivit utskrivna från intensivvårdsavdelningen

Sjukvårdspersonal

 • En siffra som lyfts fram är att 14,8 % av diagnostiserade patienter som är vårdpersonal har svårt eller kritiskt förlopp. 
 • WHO rapporterar på basen av kinesiska siffror: 
  • Majoriteten av vårdpersonal som blev smittad blev det i början av förloppet
  • Detta tillskrivs brist på skyddsutrustning i början när vården var under stark press
 • Till den 11:e februari uppskattades 3 019 fall av covid-19 hos sjukvårdspersonal i Kina: 
  • 1 716 fall var bekräftade med provtagning
  • 6 av dessa hade avlidit när studien författades
  • Finns ingen jämförelse med befolkningen i stort
 • Italien: 
  • Rapporterar 2020-04-09 att 100 läkare dött hittills
  • Deras bakgrundsinformation är inte känd
 • Under sars-epidemin var 21 % av de smittade fallen i Kina sjukvårdspersonal: 
  • I USA var siffran 3 %, i Kanada 43 %

Graviditet

 • Det finns endast begränsad dokumentation om covid-19 under graviditet. 
 • Eftersom man har sett att gravida kvinnor utvecklar ett allvarligt förlopp vid influensa, sars och mers i högre grad än icke-gravida kvinnor, finns en viss misstanke om att gravida kvinnor kan ha ökad risk för ett allvarligare förlopp vid covid-19:
  • En amerikansk studie med 240 gravida patienter visade att gravida löper större risk för allvarlig sjukdom och död om de drabbas av covid-19 jämfört med kvinnor i samma ålder 
  • En meta-analys med 77 studier (dock ej den citerad ovanför) visade att gravida kvinnor med covid-19 löper större risk för att läggas in på IVA, invasiv ventilation samt prematur förlossning 
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer: 
  • Gravida med riskfaktorer råds vara extra försiktiga framförallt i slutet av graviditeten

Immunosupprimering

 • Enligt Svenska Infektionsläkarföreningen 21:a mars 2020: 
  • Det finns inga tecken på att immunosupprimering är en riskfaktor för död i covid-19
 • Svensk Gastroenterologisk förening:
 • Följande rekommendationer är tagna ur publicerade "Råd till vårdgivare för patienter med leversjukdomar under covid-19 pandemi": 

  • Det är oklart om patienter med kronisk leversjukdom och/eller immunsuppressiv behandling, till
   exempel på grund av autoimmun leversjukdom eller genomgången levertransplantation har förhöjd
   risk för allvarlig covid-19 infektion
  • Patienter med stabil immunsuppressiv medicinering bör fortsätta med den då risken för ett sjukdomsskov eller rejektion bedöms överväga risken för en
   komplicerad covid-19 infektion
  • Dosändring eller utsättning av immunsuppressiv behandling bör endast övervägas vid konstaterad covid-19 infektion och i samråd med patientens 
   läkare
 • Följande rekommendationer är tagna ur publicerade "Råd till vårdgivare för patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease) under covid-19 pandemin": 

  • Troligtvis är aktiv sjukdom kopplad till ökad risk, men detta finns inte dokumenterat i vetenskaplig form än
  • Den samlade "expert opinion" från bland annat Kina och Italien talar för detta
  • Dessa riskgrupper anges:
   • Riskgrupper för allvarlig covid-19-infektion
   • IBD-patienter med samsjuklighet (hjärt-lungsjukdom, hypertoni, diabetes) och/eller
    äldre än 70 år med pågående immunmodulerande (inklusive biologisk) behandling
   • IBD-patienter som nyligen (<6 veckor) börjat med biologiska läkemedel tillsammans
    med pågående immundämpande behandling (tiopuriner, metotrexat)
   • IBD-patienter med prednisolondos ≥20 mg/dag (eller motsvarande)
   • Aktiv IBD-sjukdom trots pågående biologisk och/eller immundämpande behandling
   • Malnutrition, inklusive korttarmssyndrom och parenteral nutrition
  • Grundregeln är fortsatt medicinering hos stabila patienter i remission
  • 5-ASA-preparat och sulfasalazin bedöms inte utgöra en ökad risk för allvarligt sjukdomsförlopp
  • Kortikosteroidbehandling kan användas i lägsta möjliga effektiva dos
  • Immunodämpande behandling såsom metotrexat och tiopuriner bör fortskrida men inte insättas eller dosjusteras pga risk för leukopeni
  • Behandling med biologiska läkemedel bör fortgå, nyförskrivning efter noga individuell bedömning
  • Vid stabil sjukdom i remission sedan 12 månader eller längre och normal biokemi
   (CRP, f-kalprotektin) kan man överväga förlängt tidsintervall mellan infusionerna
   (infliximab 10 veckor, vedolizumab 12 (-16) veckor)
  • Immundämpande och biologiska läkemedel bör tillfälligt sättas ut vid konstaterad covid-19-
   smitta eller vid stark misstanke om det

Immunitet 

 • Immunitet efter genomgången covid-19 är inte tillräckligt undersökt än: 
  • Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att man blir immun mot viruset efter en bekräftad genomgången infektion
  • Man bedömer att man är immun i åtminstone 6 månader men man vet inte precis hur länge immuniteten håller i sig.
  • Även personer som inte har mätbara nivåer av antikroppar utvecklar skydd mot en ny infektion
 • Vid IgG-antikroppar torde immunitet, total eller partiell, kunna finnas även om det inte finns visat än enligt Folkhälsomyndigheten.
 • Varaktigheten av eventuell immunitet:
  • Det går inte att dra paralleller till sars eller mers, eller andra coronavirus, då dessa sjukdomar skiljer sig åt mycket och därmed kan ge olika immunosvar
 • Enligt en studie utförd på medarbetare på Danderyds sjukhus hade 96 % fortfarande antikroppar efter 9 månader: 

  • Studien inkluderade initialt 2 149 medarbetare där 19 % hade antikroppar våren 2020
  • Av de som hade antikroppar under våren hade 96 % fortfarande neutraliserande antikroppar, det vill säga mot spikeproteinet, efter 9 månader
 • Troligtvis höga titrar av antikroppar efter ett halvår: 
  • Enligt en studie på 30 082 individer i New York verkar de flesta ha robusta antikroppar efter 5–6 månader, men där cirka 10 % får ett försvagat försvar och därför antas ha högre risk att få reinfektioner
 • Djurstudier på apa:
  • Finns en studie baserad på fyra apor
  • Man uppmätte neutraliserande antikroppar och dag 28 gjordes försök till reinfektion på två apor, som ej insjuknande 
  • Svårt att veta huruvida man kan översätta detta till människa

Persisterande symtom efter covid-19

 • En amerikansk studie såg att 35 % av patienter inom öppenvården hade symtom efter 14–21 dagar: 

  • 292 patienter som diagnostiserats med PCR-verifierad covid-19 inom öppenvården och ej varit inlagda deltog i telefonstudien
  • Av de 94 % som varit symtomatiska vid diagnos var 35 % inte återställda vid uppföljningen
  • Åldersfördelning:
   • Av de i kategorin 18–34 år vad 26 % inte återställda
   • 32 % i kategorin 35–49 år
   • 47 %i kategorin ≥50 years
 • Hos inlagda har man sett att 87 % inte var återställda efter 60 dagar: 

  • En mindre studie från Italien (n = 143) visade att endast 13 % av sjukhusvårdade patienter var helt symtomfria efter i genomsnitt 60 dagar efter symtomdebut
  • De vanligaste symtomen var trötthet/fatigue (drygt hälften), dyspné, ledsmärta och bröstsmärtor
 • Neurologiska symtom:
  • Datan är ännu bristfällig, men det rapporteras om patienter med misstänkt långvarig covid/tidigare covid som har persisterande neurologiska symtom
 • En studie undersökte 182 patienter med MRT av hjärna och hos vissa ryggmärg, där man fann avvikelser: 

  • Avvikelserna utgjorde ett brett spektrum av både vaskulära och inflammatoriska geneser
  • Studiematerialet utgjordes dock endast av inlagda patienter

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Uppdaterad information finns hos Folkhälsomyndigheten, som också brukar rapportera kring reserekommendationer  i samband med infektionsepidemier. 
 • Hygien:
  • Handhygien med tvåltvätt, host- och nysetikett
  • Avstånd till sjuka med minst 1–3 meter
 • Kontakt med sjukvård:
  • Vid nyligen resa i drabbat område samt tecken på luftvägsinfektion ska kontakt med vården ske
  • I första hand, om inte påverkat allmäntillstånd, så bör kontakten ske per telefon

Skriftlig patientinformation

Patientorganisation

Källor

Referenser

 1. Paules CI, Marston HD, Fauci AS. Coronavirus Infections—More Than Just the Common Cold. JAMA 2020; Epub: Jan 23. Pmid: 31971553PubMed  

 2. Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. NEJM 2020; Epub: Jan 24. doi:10.1056/NEJMoa2001017DOI  

 3. Folkhälsomyndigheten. Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering. Covid-19 – statistik med diagram och kartor. Hämtad 2020-10-27.experience.arcgis.com  

 4. Guan W, Ni Z, Hu Y et al.Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China.N Engl J Med. 2020; (published online Feb 28.)DOI:10.1056/NEJMoa2002032DOI  

 5. Livingston E, Bucher K. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Italy. JAMA. Published online March 17, 2020.jamanetwork.com  

 6. Intensive Care National Audit & Research Centre. ICNARC report on COVID-19 in critical care. 04 April 2020

 7. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. JAMA. Published online April 06, 2020. doi:10.1001/jama.2020.5394DOI  

 8. Ludvigsson JF. Systematic review of COVID‐19 in children show milder cases and a better prognosis than adults. Acta Paediatr. Accepted Author Manuscript. 2020. doi:10.1111/apa.15270DOI  

 9. Folkhälsomyndigheten. Covid-19. Demografisk beskrivning av bekräftade fall i Sverige 13 mars-7 maj 2020. Artikelnummer: 20096.www.folkhalsomyndigheten.se  

 10. Folkhälsomyndigjeten. Veckorapporter om covid-19. Hämtad 2020-10-27.www.folkhalsomyndigheten.se  

 11. Delamater PL, Street EJ, Leslie TF et al. Complexity of the Basic Reproduction Number (R0). Emerging Infectious Diseases, 25(1), 1-4. 2019. https://dx.doi.org/10.3201/eid2501.171901.

 12. Folkhälsomyndigheten. Serologi för covid-19 En sammanfattning av kunskapsläget avseende antikroppssvar och immunitet för sjukdomen covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2. Version 3, 2020-06-30. Hämtad 2020-07-10.www.folkhalsomyndigheten.se  

 13. Edridge A, Kaczorowska JM, Hoste A et al. Human coronavirus reinfection dynamics: lessons for SARS-CoV-2.medRxiv 2020.05.11.20086439; doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.11.20086439

 14. Glans H, Sönnerborg A, Aleman S. Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling, Medicinsk kommentar. Läkartidningen. 2020;117:F3HWlakartidningen.se  

 15. Lundström A, Sandén P. ACE-2 och coronavirus – en fråga om balans och dynamik? Medicinsk kommentar, Läkartidningen. 2020;117:F3S3

 16. Chen L, Zhong L. Genomics functional analysis and drug screening of SARS-CoV-2 published online ahead of print, 2020 Apr 14. Genes Dis. 2020;10.1016/j.gendis.2020.04.002. doi:10.1016/j.gendis.2020.04.002DOI  

 17. Folkhälsomyndigheten Hämtad 2020-03-17. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/

 18. World Health Organization. Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations. 29 March 2020. Hämtad 2020-04-03.

 19. Xie X, Li Y, Chwang ATY, Ho PL and Seto WH. How far droplets can move in indoor environments – revisiting the Wells evaporation–falling curve. Indoor Air, 17: 211-225. 2007. doi:10.1111/j.1600-0668.2007.00469.xDOI  

 20. van Doremalen N, Morris DH, Holbrook MG et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. March 17, 2020 DOI: 10.1056/NEJMc2004973DOI  

 21. Chin A, Chu J, Perera M et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. The Lancet Microbe. Published:April 02, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3

 22. Wu Y, Guo C, Tang L. Prolonged presence of SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples. The Lancet Gastroenterology and Hepatology, correspondence. March 19 2020. Hämtad 2020-03-19. DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30083-2

 23. Kaufman B, Whitaker R, Mahendraratnam Lederer N et al. Comparing Associations of State Reopening Strategies with COVID-19 Burden. Springer Nature. publicerad 2020-10-08. Hämtad 2020-10-20.medibas.se  

 24. Ridell S, Goldie S, Hill A et al. The effect of temperature on persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces. Virology Journal volume 17, Article number: 145 (2020).

 25. Svenska Barnläkarföreningen, Svenska neonatalföreningen, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi. L Navér, E Nomann, K Pettersson, S Saltvedt. Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. 2020-03-20www.barnlakarforeningen.se  

 26. Cuicchi D, Lazzarotto T, Poggioli G. Fecal-oral transmission of SARS-CoV-2: review of laboratory-confirmed virus in gastrointestinal system. Int J Colorectal Dis. 2021;36(3):437-444. doi:10.1007/s00384-020-03785-7DOI  

 27. Han Y, Ma H, Sun M. Clinical manifestation, outcomes in pregnant women with COVID-19 and the possibility of vertical transmission: a systematic review of the current data. Journal of Perinatal Medicine. Volume 48 Issue 9. https://doi.org/10.1515/jpm-2020-0431

 28. Dumitriu D, Emeruwa U, Hanft E. Outcomes of Neonates Born to Mothers With Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection at a Large Medical Center in New York City. JAMA Pediatr. Published online October 12, 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.4298DOI  

 29. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020;104(3):246–251. PMID: 32035997PubMed  

 30. Moriarty LF, Plucinski MM, Marston BJ, et al. Public Health Responses to COVID-19 Outbreaks on Cruise Ships — Worldwide, February–March 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:347-352. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6912e3external icon

 31. Liu Y, Yan LM, Wan L. Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. The Lancet Infectious Diseases. Published: March 19, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30232-2

 32. Xu K, Chen Y, Yuan J, et al. Factors associated with prolonged viral RNA shedding in patients with COVID-19 published online ahead of print, 2020 Apr 9. Clin Infect Dis. 2020;ciaa351. doi:10.1093/cid/ciaa351 PMID: 32271376PubMed  

 33. Li J, Zhang L, Liu B, Song D. Case Report: Viral Shedding for 60 Days in a Woman with Novel Coronavirus Disease (COVID-19) published online ahead of print, 2020 Apr 27. Am J Trop Med Hyg. 2020;10.4269/ajtmh.20-0275. PMID: 32342849.PubMed  

 34. Yang JR, Deng DT, Wu N, Yang B, Li H, Pan X. Persistent viral RNA positivity during recovery period of a patient with SARS‐CoV‐2 infection. J Med Virol. 2020:jmv.25940.

 35. Lu Y, Li Y, Deng W, et al. Symptomatic Infection is Associated with Prolonged Duration of Viral Shedding in Mild Coronavirus Disease 2019: A Retrospective Study of 110 Children in Wuhan published online ahead of print, 2020 May 5. Pediatr Infect Dis J. 2020;10.1097/INF.0000000000002729. PMID: 32379191PubMed  

 36. Park YJ, Choe YJ, Park O, Park SY, Kim YM, Kim J, et al. Contact tracing during coronavirus disease outbreak, South Korea, 2020. Emerg Infect Dis. 2020 Oct. DOI:10.3201/eid2610.201315.DOI  

 37. He X, Lau EHY, Wu P et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5

 38. Hu X, Xing Y, Jia J, et al. Factors associated with negative conversion of viral RNA in patients hospitalized with COVID-19 published online ahead of print, 2020 Apr 22. Sci Total Environ. 2020;728:138812. PMID: 32335406PubMed  

 39. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x

 40. Cheng H, Jian S, Liu D, et al. Contact Tracing Assessment of COVID-19 Transmission Dynamics in Taiwan and Risk at Different Exposure Periods Before and After Symptom Onset. JAMA Intern Med. Published online May 01, 2020. doi:10.1001/jamainternmed.2020.2020DOI  

 41. Combes AJ, Courau T, Kuhn NF. Global absence and targeting of protective immune states in severe COVID-19. Published online: 25 January 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03234-7

 42. Diao B, Wang C, Tan Y, et al. Reduction and Functional Exhaustion of T Cells in Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Front. Immunol., 01 May 2020https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00827 T-cellsaktivitet, CD4 kopplat till outcome.

 43. Bastard P, Rosen L, Zhang Q et al. Auto-antibodies against type I IFNs in patients with life-threatening COVID-19. Science 24 Sep 2020. eabd4585. DOI: 10.1126/science.abd4585DOI  

 44. Zhang Q, Bastard P, Liu Z et al. Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19. Science 24 Sep 2020: eabd4570. DOI: 10.1126/science.abd4570DOI  

 45. Hellman U, Karlsson MG, Enström-Laurent A et al. Presence of hyaluronan in lung alveoli in severe Covid-19 - an opening for new treatment options? Journal of Biological Chemistry. September 25, 2020. jbc.AC120.015967. doi: 10.1074/jbc.AC120.015967DOI  

 46. Folkhälsomyndigheten. Frågor och svar om covid-19. Hämtad 2020-03-18www.folkhalsomyndigheten.se  

 47. Sekine T, Perez-Potti A, Rivera-Ballestenos. Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19. Cell, online. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.08.017

 48. Tilett RL, Sevinsky JR, Hartley P. Genomic evidence for reinfection with SARS-CoV-2: a case study. THe Lancet Infectious Diseases. Online First. Published:October 12, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30764-7

 49. Bogetofte Barnkob M, Pottegård A, Støvring H. Reduced prevalence of SARS-CoV-2 infection in ABO blood group O. Blood Adv 2020; 4 (20): 4990–4993. doi: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020002657

 50. Hoiland RL, Fergusson NA, Mitra RA et al. The association of ABO blood group with indices of disease severity and multiorgan dysfunction in COVID-19. Blood Adv 2020; 4 (20): 4981–4989. doi: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020002623

 51. Li YC, Bai WZ, Hashikawa T. The neuroinvasive potential of SARS-CoV2 may play a role in the respiratory failure of COVID-19 patients published online ahead of print, 2020 Feb 27. J Med Virol. 2020;10.1002/jmv.25728. PMID: 32104915.PubMed  

 52. Edén A, Kanberg N, Gostner J et al. CSF biomarkers in patients with COVID-19 and neurological symptoms. A case series.Neurology Oct 2020, 10.1212/WNL.0000000000010977; DOI: 10.1212/WNL.0000000000010977DOI  

 53. Virhammar, J., Nääs, A., Fällmar, D., Cunningham, J. L., Klang, A., Ashton, N. J., … Rostami, E. (2020). Biomarkers for CNS injury in CSF are elevated in COVID-19 and associated with neurological symptoms and disease severity. <i>European Journal of Neurology</i>. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1111/ene.14703

 54. Liu JM, Tan BH, Wu S et al. Evidence of central nervous system infection and neuroinvasive routes, as well as neurological involvement, in the lethality of SARS-CoV-2 infection. J Med Virol. 2021 Mar;93(3):1304-1313. doi: 10.1002/jmv.26570. Epub 2020 Oct 14. PMID: 33002209; PMCID: PMC7537172.

 55. Lie T, Dahl Å. Kan höga pollenhalter bidra till allvarligare fall av covid-19? Debattartikel Läkartidningen. 2020-03-26. Hämtad 2020-03-31.lakartidningen.se  

 56. Damialis A, Gilles S, Sofiev M et al. Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe. PNAS March 23, 2021 118 (12) e2019034118; https://doi.org/10.1073/pnas.2019034118

 57. Davies NG, Abbott S, Barnard R et al. Estimated transmissibility and impact of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England. Science 03 Mar 2021: eabg3055 DOI: 10.1126/science.abg3055DOI  

 58. Socialstyrelsen. Riskgrupper. Publicerad: 2021-03-22www.socialstyrelsen.se  

 59. Bergman J, Ballin M, Nordström A, Nordström P. Risk factors for COVID-19 diagnosis, hospitalization and subsequent all-cause mortality in Sweden: a nationwide studyEuropean Journal of Epidemiology. DOI: 10.1007/s10654-021-00732-wDOI  

 60. Socialstyrelsen. Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Dnr 5.7-13632/2020. 2020-04-17. Hämtad 2020-04-22.www.socialstyrelsen.se  

 61. Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, et al. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. JAMA. 2020;323(20):2052–2059. doi:10.1001/jama.2020.6775DOI  

 62. Zhang JJ, Dong X, Cao YY et al. Clinical characteristics of 140 patients infected by SARS-CoV-2 in Wuhan, China.Allergy. 2020; (published online Feb 19.)DOI:10.1111/all.14238DOI  

 63. Yang X, Yu Y, Xu J.Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study.Lancet Respir Med. 2020; (published online Feb 24)https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30079-5www.thelancet.com  

 64. Wambier CG, Vano-Galván S, McCoy J. Androgenetic Alopecia Present in the Majority of Hospitalized COVID-19 Patients – the “Gabrin sign”. Journal of the American Academy of DermatologyAvailable online 22 May 2020 doi:https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.05.079

 65. Almario CV, Chey WD, Spiegel BMR. Increased risk of COVID-19 among users of proton pump inhibitors. Am J Gastroenterol 2020 (pre-print posted online July 7, 2020)gi.org  

 66. Folkhälsomyndigheten. Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper. Bekräftade covid-19 fall i Sverige 13 mars - 27 maj 2020. Artikelnummer: 20099.medibas.se  

 67. Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. Nationellt vårdprogram för misstänkt ochbekräftad covid-19. Version 1.2 september 2020.

 68. WHO. Q&A on coronaviruses (COVID-19). (Hämtad 2020-03-10).www.who.int  

 69. Janusinfo, Hulting J, Askelöf S, Söderberg M. Covid-19-infektion. Publicerat 2020-04-22. Hämtat 2020-04-27.janusinfo.se  

 70. Struyf T, Deeks JJ, Dinnes J et al. Cochrane COVID-19 Diagnostic Test Accuracy Group. Signs and symptoms to determine if a patient presenting in primary care or hospital outpatient settings has COVID-19 disease. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jul 7;7(7):CD013665. doi: 10.1002/14651858.CD013665. PMID: 32633856; PMCID: PMC7386785The Cochrane Library  

 71. Garg S, Kim L, Whitaker M et al. Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 — COVID-NET, 14. CDC MMWR Early Release. April 17, 2020 69(15);458–464 States, March 1–30, 2020www.cdc.gov  

 72. Liu K, Chen Y, Lin R, Han K. Clinical features of COVID-19 in elderly patients: A comparison with young and middle-aged patients published online ahead of print, 2020 Mar 27. J Infect. 2020;. PMID: 32171866PubMed  

 73. Niu S, Tian S, Lou J, et al. Clinical characteristics of older patients infected with COVID-19: A descriptive study published online ahead of print, 2020 Apr 10. Arch Gerontol Geriatr. 2020;89:104058.PubMed  

 74. Inui S, Fujikawa A, Jitsu M et al. Radiology: Cardiothoracic imaging. Chest CT Findings in Cases from the Cruise Ship “Diamond Princess” with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)pubs.rsna.org  

 75. Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility. April 24, 2020. The New England Journal of Medicine.medibas.se  

 76. Pan L, Mu M, Yang P et al. Clinical characteristics of COVID-19 patients with digestive symptoms in Hubei, China: a descriptive, cross-sectional, multicenter study, The American Journal of Gastroenterology. Hämtad 2020-03-25journals.lww.com  

 77. Beltrán‐Corbellini A, Chico‐García JL, Martínez‐Poles J. Acute‐onset smell and taste disorders in the context of Covid‐19: a pilot multicenter PCR‐based case‐control study. 22 April 2020. European Journal of Neurology. https://doi.org/10.1111/ene.14273

 78. Lundström JN, Stjärne P. Förlorat luktsinne – möjligt tidigt tecken på covid-19. Läkartidningen. 2020;117:F3P9.lakartidningen.se  

 79. Lüers JC, Klußmann JP, Guntinas-Lichius O. Die Covid-19-Pandemie und das HNO-Fachgebiet: Worauf kommt es aktuell an? The Covid-19 pandemic and otolaryngology: What it comes down to? published online ahead of print, 2020 Mar 26. Laryngorhinootologie. 2020;10.1055/a-1095-2344. PMID: 32215896.PubMed  

 80. Scangas GA, Bleier BS. Anosmia: Differential Diagnosis, Evaluation, and Management. American Journal of Rhinology & Allergy, 31(1), e3–e7. (2017) doi:10.2500/ajra.2017.31.4403DOI  

 81. Allotey J, Stallings E, Bonet M, et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020;370:m3320. Published 2020 Sep 1. PMID: 32873575PubMed  

 82. Smith V, Seo D, Warty R, et al. Maternal and neonatal outcomes associated with COVID-19 infection: A systematic review. PLoS One. 2020;15(6):e0234187. Published 2020 Jun 4. doi:10.1371/journal.pone.0234187DOI  

 83. Mo X, Hu Y, et al. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. Pediatrics 2020;16:16. doi: https://dx.doi.org/10.1542/peds.2020-0702

 84. Barnreumatologiska föreningen. Riktlinjer för tidig upptäckt, utredning och omhändertagande av barn med hyperinflammation associerad till COVID-19. Publicerad 2020-06-12. Hämtad 2020-10-27.medibas.se  

 85. Riphagen S, Gomez X, Gonzalez-Martinez C et al.. Hyperinflammatory shock in children during COVID-19 pandemic. The Lancet, Correspondence 2020. doi:doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31094-1

 86. Verdoni L, Mazzo A, Gervasoni A. An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an observational cohort study. The Lancet, May 13, 2020. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31103-X

 87. Consiglio CR, Cotugno N, Sardh F. The Immunology of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children with COVID-19. Cell. September 06, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.09.016

 88. The Australasian College of Dermatologists. Skin signs of COVID-19. Publicerade 2020-04-30. Hämtad 20-05-28.www.dermcoll.edu.au  

 89. Suwanwongse K, Shabarek N. Rhabdomyolysis as a Presentation of 2019 Novel Coronavirus Disease. Cureus. 12(4): e7561. DOI 10.7759/cureus.7561

 90. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 16-24 February 2020 (Hämtad 2020-03-03).www.who.int  

 91. COVID-19 Surveillance Group, Italy. Characteristics of COVID-19 patients dying in Italy Report based on available data on March 20th, 2020

 92. Emcrit: Internet Book of Critical Care (IBCC). 2020-03-02. Hämtad 2020-03-24.emcrit.org  

 93. The Centre for Evidence-Based Medicine. What is the efficacy and safety of rapid exercise tests for exertional desaturation in covid-19? April 21, 2020. Hämtad 2020-05-07.www.cebm.net  

 94. Greenhalgh T, Koh G, Car J. Covid-19: a remote assessment in primary care. BMJ 2020;368:m1182. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1182

 95. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg. Publicerad 30 mars 2020. Hämtad 2020-03-31.www.folkhalsomyndigheten.se  

 96. Folkhälsomyndigheten.Provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19, version 14. 2020-06-17.www.folkhalsomyndigheten.se  

 97. Folkhälsomyndigheten. Vägledning för smittspårning av covid-19. Hämtad 2020-03-09.

 98. Folkhälsomyndigheten. Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre. Artikelnummer: 20078-2. Utgivningsdatum: 2020-06-17.www.folkhalsomyndigheten.se  

 99. Folkhälsomyndigheten. Uppdaterade rekommendationer för PCR-provtagning av pågående infektion i covid-19. Publicerad 2020-10-16. Hämtad 2020-10-26.www.folkhalsomyndigheten.se  

 100. Kucirka LM, Lauer SA, Laeyendecker O et al. False-Negative Rate of RT-PCR SARS-CoV-2 Tests. American College of Cardiology. May 18 2020.www.acc.org  

 101. Folkhälsomyndigheten. Vägledning för användning av antigentester vid covid-19. Version 2, 2020-12-17. Hämtad 2021-01-16.medibas.se  

 102. Läkemedelsverket. Nyheter: Hemmatester för covid-19 är inte tillförlitliga. Publicerat 21 april 2020. Hämtat 2020-04-27.

 103. Burch J, Bunt C. Can physical interventions help reduce the spread of respiratory viruses? Cochrane Clinical Answers. 2020DOI: 10.1002/cca.2965DOI  

 104. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. Published online February 7, 2020.jamanetwork.com  

 105. ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID‐19, JTH March 2020 dot:10.1111/JTH.14810

 106. Livingston E, Bucher K. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Italy. JAMA. Epub 17 mar 2020. doi: 10.1001/jama.2020.4344.DOI  

 107. Zhang J, Zhou L, Yang Y, et al. Therapeutic and triage strategies for 2019 novel coronavirus disease in fever clinics. Lancet Respir Med. 2020;8(3):e11–e12. PMID:32061335.PubMed  

 108. Jin YH, Cai L, Cheng ZS, et al. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version). Mil Med Res. 2020;7(1):4. PMID:32029004.PubMed  

 109. Zhou F, Yu T, Du R. Clinical course and risk factors for mortality of adultinpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospectivecohort study. The Lancet. Published online. March 9, 2020. PMID: 32171076PubMed  

 110. Guo T, Fan Y, Chen M, et al. Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. Published online March 27, 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.1017DOI  

 111. Hägg S, Jylhävä J, Wang Y et al. Age, frailty and comorbidity as prognostic factors for short-term outcomes in patientswith COVID-19 in geriatric care. JMDA 3605. 14 aug 2020. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.08.014

 112. Ai T, Yang Z, Hou H et al. Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases. Radiology. Published Online:Feb 26 2020.

 113. Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR) och Svensk Förening för Thoraxradiologi. Radiologiska rekommendationer vid Covid-19-infektion. Uppdaterad 2020-03-19, hämtad 2020-03-24www.sfmr.se  

 114. Folkhälsomyndigheten. Diagnostik av coronavirus 2019-nCoV, ett nytt virus som orsakat ett utbrott av allvarlig lunginflammation i Kina. Hämtad 2020-01-29.

 115. Folkhälsomyndigheten. Vägledning för antikroppspåvisning. Version 6, 2021-02-25. Artikelnummer: 21043. Hämtad: 2021-03-09.www.folkhalsomyndigheten.se  

 116. Wu LP, Wang NC, Chang YH, et al. Duration of antibody responses after severe acute respiratory syndrome. Emerg Infect Dis. 2007;13(10):1562-4.PubMed  

 117. Mo H, Zeng G, Ren X, et al. Longitudinal profile of antibodies against SARS-coronavirus in SARS patients and their clinical significance. Respirology. 2006;11(1):49-53.PubMed  

 118. Callow KA, Parry HF, Sergeant M, et al. The time course of the immune response to experimental coronavirus infection of man. Epidemiol Infect. 1990;105 (2):435-46.

 119. Payne DC, Iblan I, Rha B, et al. Persistence of antibodies against Middle East respiratory syndrome coronavirus. Emerg Infect Dis. 2016;22(10):1824-6.PubMed  

 120. Lindahl JF, Hoffman T, Esmaeilzadeh M. High seroprevalence of SARS-CoV-2 in elderly care employees in Sweden. Infection Ecology & Epidemiology 10(1) 2020. https://doi.org/10.1080/20008686.2020.1789036

 121. Zhao J, Yuan Q, Wang H, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019 published online ahead of print, 2020 Mar 28. Clin Infect Dis. 2020;ciaa344. PMID: 32221519.PubMed  

 122. ESTUDIO ENE-COVID19: PRIMERA RONDA ESTUDIO NACIONAL DE SERO-EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN ESPAÑA INFORME PRELIMINAR 13 DE MAYO DE 2020medibas.se  

 123. Steensels D, Oris E, Coninx L, et al. Hospital-Wide SARS-CoV-2 Antibody Screening in 3056 Staff in a Tertiary Center in Belgium. JAMA. Published online June 15, 2020. doi:10.1001/jama.2020.11160DOI  

 124. Ward H, Atchison C, Whitaker M. Antibody prevalence for SARS-CoV-2 following the peak of the pandemic in England: REACT2 study in 100,000 adults. PREPRINT.

 125. Gudbjartsson DF, Norddahl GL, Melsted P, et al. Humoral Immune Response to SARS-CoV-2 in Iceland published online ahead of print, 2020 Sep 1. N Engl J Med. 2020;NEJMoa2026116. PMID: 32871063PubMed  

 126. World Health Organozation. Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of their contacts. Interim guidance, 17March 2020.

 127. Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV), Svenska Läkaresällskapet. Behandling av COVID-19 infektion Version 2020-03-22. Hämtad 2020-03-26www.sls.se  

 128. Stone JH, Frigault MJ, Serling-Boyd NJ, et al; BACC Bay Tocilizumab Trial Investigators. Efficacy of tocilizumab in patients hospitalized with covid-19. N Engl J Med. 2020;383(24):2333-44.PubMed  

 129. Salama C, Han J, Yau L, et al. Tocilizumab in patients hospitalized with covid-19 pneumonia. N Engl J Med. 2021;384(1):20-30.PubMed  

 130. Rosas IO, Bräu N, Waters M, et al. Tocilizumab in hospitalized patients with COVID-19 pneumonia. N Engl J Med. Epub 25 feb 2021. doi: 10.1056/NEJMoa2028700.

 131. Blennow O, Vesterbacka J, Nowak P. Tocilizumab bör övervägas i tidigt skede av svår covid-19. Läkartidningen. 2021;118:21047medibas.se  

 132. Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19. Version 1.0 juni 2020. Hämtad 2020-07-10.infektion.net  

 133. WHO Solidarity trial consortium. Repurposed antiviral drugs for COVID-19 –interim WHO SOLIDARITY trial results. Publicerad 2020-10-15.www.medrxiv.org  

 134. Läkemedelsverket. Remdesivir – den första behandlingen av covid-19 som EMA rekommenderar för godkännande. Nyheter. Publicerad 2020-06-25. Hämtad 2020-06-29.www.lakemedelsverket.se  

 135. Läkemedelsverket. Beredskapslicens beviljad med anledning av covid-19. Nyheter 2020-03-11www.lakemedelsverket.se  

 136. Sheahan TP, Sims AC, Leist SR, et al. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERS-CoV. Nat Commun. 2020;11(1):222.PubMed  

 137. Beigel JH, Tomashek K, Dodd LE et al. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report. October 8, 2020 DOI: 10.1056/NEJMoa2007764medibas.se  

 138. Wang Y, Zhang D, Du G, et al. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial published online ahead of print, 2020 Apr 29. Lancet. 2020;doi:10.1016/S0140-6736(20)31022-9DOI  

 139. Goldman JD, Lye DCB, Hui DS, et al.; GS-US-540-5773 Investigators. Remdesivir for 5 or 10 Days in Patients with Severe Covid-19. N Engl J Med. 2020 May 27. doi: 10.1056/NEJMoa2015301. Epub ahead of print. PMID: 32459919.PubMed  

 140. Mehra MR, Desai SS, Ruschitzka F. Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. The Lancet. Published May 22, 2020.

 141. Barbosa J, Kaitis D, Freedman R et al. Clinical outcomes of hydroxychloroquine in hospitalized patients with covid-19: A Quasi-randomized comparative study. The New England Journal of Medicine (NEJM). 04 apr 2020.

 142. Cortegiani A, Ingoglia G, Ippolito M, Giarratano A, Einav S. A systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19 published online ahead of print, 2020 Mar 10. J Crit Care. 2020;S0883-9441(20)30390-7. doi:10.1016/j.jcrc.2020.03.005DOI  

 143. Läkemedelsverket. EMA rekommenderar nytt covidläkemedel. Publicerad 2021-03-08. Hämtad 2021-04-03.www.lakemedelsverket.se  

 144. Malgie J, Schoones JW, Pijls BG. Decreased mortality in COVID-19 patients treated with Tocilizumab: a rapid systematic review and meta-analysis of observational studies. Clin Infect Dis. 2020 Sep 23:ciaa1445. doi: 10.1093/cid/ciaa1445. Epub ahead of print. PMID: 32964913;

 145. Cao B, Wang Y, Wen D, et al. A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19.. N Engl J Med 2020; Epub: Mar 18. pmid:32187464PubMed  

 146. Chen L, Xiong J, Bar L. Convalescent plasma as a potential therapy for COVID-19. 20(4) P398-400, april 01, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30141-9.

 147. Shen C, Wang Z, Zhao F, et al. Treatment of 5 Critically Ill Patients With COVID-19 With Convalescent Plasma. JAMA. Published online March 27, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4783DOI  

 148. Duan K, Liu B, Zhang H, et al. Effectiveness of convalescent plasma therapy in severe COVID-19 patients. PNAS 2020. https://doi.org/10.1073/pnas.2004168117

 149. Regeneron press release. REGENERON'S REGN-COV2 ANTIBODY COCKTAIL REDUCED VIRAL LEVELS AND IMPROVED SYMPTOMS IN NON-HOSPITALIZED COVID-19 PATIENTS. Publicerad 2020-09-29. Hämtad 2020-10-20.

 150. Läkemedelsverket. EMA avråder från användning av ivermektin mot covid‍-‍19. Publicerad 2021-03-24. Hämtad 2021-04-08.

 151. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Farmakologisk behandling av patienter med lunginflammation i samband med COVID-19. Hämtad 2020-04-23.medibas.se  

 152. Janusinfo, Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa. Kortisonbehandling vid covid-19 på SÄBO. Publicerat 2020-07-20. Hämtad 2020-08-12.

 153. The RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 — Preliminary Report. July 17, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2021436DOI  

 154. Läkemedelsverket. EMA utvärderar dexametason för behandling av vuxna med covid-19. Publicerad: 29 juli 2020. Hämtad 2020-08-12.

 155. The WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies (REACT) Working Group. Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Meta-analysis. JAMA. Published online September 02, 2020. doi:10.1001/jama.2020.17023DOI  

 156. Russell CD, Millar JE, Baillie KJ. Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung injury. 395(10223) 473-475, 2020doi.org  

 157. Shang L, Zhao J, Du R, Cao B. On the use of corticosteroids for 2019-nCoV pneumonia. 395(10225) 638-684, 2020doi.org  

 158. Heneghan C, Aronson J, Hobbs R et al. Rapidly managing pneumonia in older people during a pandemic. The Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM). Hämtad 2020-03-25www.cebm.net  

 159. FAQ till koagulationskonsult. Karolinska Sjukhuset. Uppdaterad 2020-04-29. Hämtad 2020-06-15.www.karolinska.se  

 160. Janusinfo, Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa. Trombosprofylax vid covid-19 på SÄBO. Publicerat 2020-04-27. Hämtad 2020-04-27.

 161. Janusinfo, Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter. Publicerad 2020-04-17, uppdaterad 2020-04-23. Riktlinjer för profylax och behandling av venös tromboembolism hos patienter med covid-19. Hämtad 2020-04-27.janusinfo.se  

 162. Helms J, Tacquard C, Severac F et al. High risk of thrombosis in patients in severe SARS-CoV-2 infection: a multicenter prospective cohort study. Intensive Care Medicine (2020); DOI: 10.1007/s00134-020-06062-xDOI  

 163. Ackermann M, Verleden SE, Kuehnel M. Pulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in Covid-19. The New England Journal of Medicine. May 21, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2015432DOI  

 164. Paranjpe I, Fuster V, Lala A. Association of Treatment Dose Anticoagulation with In-Hospital Survival Among Hospitalized Patients with COVID-19. J Am Coll Cardiol. 2020 May 06. Epublished DOI:10.1016/j.jacc.2020.05.001DOI  

 165. Tang N, Bai H, Chen X et al. Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy

 166. Pesavento R, Ceccato D, Pasquetto G, et al. The hazard of (sub)therapeutic doses of anticoagulants in non-critically ill patients with Covid-19: the Padua province experience published online ahead of print, 2020 Jul 21. J Thromb Haemost. 2020;10.1111/jth.15022. doi:10.1111/jth.15022 PMID: 32692874PubMed  

 167. The Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM). Vitamin D: A rapid review of the evidence for treatment or prevention in COVID-19. May 1 2020. Hämtad 2020-05-18.www.cebm.net  

 168. Fowler AA, Truwit JD, Hite RD, et al. Effect of vitamin C infusion on organfailure and biomarkers of inflammation and vascular injury in patients withsepsis and severe acute respiratory failure: the CITRIS-ALI randomizedclinical trial. JAMA 2019; 322: 1261–70.

 169. Cheng RZ. Can early and high intravenous dose of vitamin C prevent and treat coronavirus disease 2019 (COVID-19)?. Med Drug Discov. 2020;5:100028. doi:10.1016/j.medidd.2020.100028DOI  

 170. Moskowitz A, Huang DT, Hou PC, et al. Effect of Ascorbic Acid, Corticosteroids, and Thiamine on Organ Injury in Septic Shock: The ACTS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324(7):642–650. doi:10.1001/jama.2020.11946DOI  

 171. Carr AC. A new clinical trial to test high-dose vitamin C in patients with COVID-19. Crit Care. 2020;24(1):133. Published 2020 Apr 7. doi:10.1186/s13054-020-02851-4. PMID: 322649623PubMed  

 172. Svensk Reumatologisk Förening. Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19. Hämtad 2020-03-19svenskreumatologi.se  

 173. American College of Rheumatology, Frequently Asked Questions. Hämtad 2020-03-19.www.rheumatology.org  

 174. European Society of Cardiology, Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers, 13 Mar 2020 Hämtad 2020-03-17www.escardio.org  

 175. Mehra MR, Desai SS, Kuy SR. Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19. The New England Journal of Medicine (NEJM). May 1, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2007621DOI  

 176. European Medicines Agency (EMA). Press release: "EMA advises continued use of medicines for hypertension, heart or kidney disease during COVID-19 pandemic" 2020-03-27. hämtad 2020-04-01.www.ema.europa.eu  

 177. Inga nya rekommendationer från Läkemedelsverket angående febernedsättande läkemedel vid covid-19. Nyheter Läkemedelsverket. Hämtad 2020-03-19www.lakemedelsverket.se  

 178. European Medicines Agency EMA. EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19. Press release 18/03/2020. Hämtad 2020-03-25www.ema.europa.eu  

 179. World Health Organization, WHO. Twitter account, official. Hämtad 2020-03-19 [url]https://twitter.com/WHO/status/1240409217997189128?

 180. Kow CS, Hasan SS. Meta-analysis of Effect of Statins in Patients with COVID-19. The American Journal of Cardiology. Published online: August 11, 2020. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2020.08.004

 181. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum. Undvik nebulisator inom sjukvården med anledning av covid-19. Publicerat 2020-04-08. Hämtad 2020-05-06.

 182. American Thoracic Society. Diagnosis and Management of COVID-19 Disease. Am J Respir Crit Care Med 2020. doin:10.1164/rccm.2020C1www.atsjournals.org  

 183. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, open-label, randomised controlled trial. Ramakrishnan S, Nicolau D, Langford B et al. Published:April 09, 2021DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00160-0

 184. Walker A, Pottinger G, Scott A, Hopkins C. Anosmia and loss of smell in the era of covid-19 BMJ 2020; 370 :m2808 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m2808

 185. Svenska Infektionsläkarföreningen. Uppdatering om COVID-19. Videomöte, upptaget är öppet för allmänheten. 21:a mars 2020.infektion.net  

 186. https://www.karolinska.se/for-patienter/alla-behandlingar-och-undersokningar-a-o/anopiva-solna/HBOT/

 187. Thibodeaux K, Speyrer M, Raza A, Yaakov R, Serena TE. Hyperbaric oxygen therapy in preventing mechanical ventilation in COVID-19 patients: a retrospective case series. J Wound Care. 2020;29(Sup5a):S4‐S8. PMID: 32412891.PubMed  

 188. Socialstyrelsen. Nytt stöd för att möta ökat behov av rehabilitering efter covid-19. Pressmeddelande 2020-05-15.www.socialstyrelsen.se  

 189. Socialstyrlesen. Rehabilitering i samband med covid-19 i primärvården Praktiskt kunskapsstöd till vård- och omsorgspersonal i regioner och kommuner. 2020-05-15.medibas.se  

 190. Folkhälsomyndigheten. Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar. Publicerat 2020-04-01. Hämtad 2020-04-06.www.folkhalsomyndigheten.se  

 191. Folkhälsomyndigheten. Flera utbrott av covid-19 inom idrottslag och i samband med tävlingar. PUBLICERAT 22 SEPTEMBER 2020.www.folkhalsomyndigheten.se  

 192. Chu DK, Aki E, Duda S. MScPhysical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. The Lancet. Published:June 01, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9

 193. Jones Nicholas R, Qureshi Zeshan U, Temple Robert J, Larwood Jessica P J, Greenhalgh Trisha, Bourouiba Lydia et al. Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in covid-19? BMJ 2020; 370 :m3223

 194. Clase CM, Fu EL, Ashur A et al. Forgotten Technology in the COVID-19 Pandemic. Filtration Properties of Cloth andCloth Masks: A Narrative Review. Mayo Clinic Proceedings 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.07.020

 195. Chen YJ, Qin G, Chen J et al. Comparison of Face-Touching Behaviors Before and During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. JAMA Netw Open. 2020;3(7):e2016924. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.16924DOI  

 196. Bae S, Kim M, Kim JY, et al. Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS–CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients. Ann Intern Med. 2020; Epub ahead of print 6 April 2020. doi: https://doi.org/10.7326/M20-1342

 197. Nussbaumer‐Streit B, Mayr V, Dobrescu AI. Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID‐19: a rapid review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 4. Art. No.: CD013574. DOI: 10.1002/14651858.CD013574.DOI  

 198. Folkhälsomyndigheten. Frågor och svar om covid-19. "hur länge ska jag stanna hemma?". Publicerad 2020-06-10, Hämtad 2020-06-11

 199. Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD000980. DOI: 10.1002/14651858.CD000980.pub4DOI  

 200. Hemilä H, Louhiala P. Vitamin C for preventing and treating pneumonia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD005532. DOI: 10.1002/14651858.CD005532.pub3DOI  

 201. Flam B, Pasternak B. Pågående NOAK-användning tycks inte skydda mot svår covid-19. Läkartidningen 49-50/2020lakartidningen.se  

 202. Palliativt kunskapscentrum. Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård (ny version 2020-03-30). Hämtad 2020-04-08.www.pkc.sll.se  

 203. Hedman C, Bergström J, Fürst P. Stockholms Sjukhem: Palliativ vård. Version 2020-03-26www.nrpv.se  

 204. Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19. Folkhälsomyndigheten. 2020-03-17. Hämtad 2020-03-27.www.folkhalsomyndigheten.se  

 205. Läkemedelsverket. Rapportera alla misstänkta biverkningar med koppling till covid-19. Nyheter. Publicerad: 24 april 2020. Hämtad 2020-04-27.www.lakemedelsverket.se  

 206. Försäkringskassan. Coronaviruset – det här gäller. Publicerad och hämtad 2020-10-26.www.forsakringskassan.se  

 207. Lakartidningen. Gravida ska inte arbeta med covid-19-patienter. 2020-09-18lakartidningen.se  

 208. Liu W, Tao ZW, Lei W, et al. Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease published online ahead of print, 2020 Feb 28. Chin Med J (Engl). 2020;10.1097/CM9.0000000000000775. doi:10.1097/CM9.0000000000000775DOI  

 209. SBU. Covid-19 vid graviditet Internet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. 2021-05-25. Available from: https://www.sbu.se/ut202105

 210. Folkhälsomyndigheten. Gravida med riskfaktorer rekommenderas att vara extra försiktiga. Nyhet publicerad 2020-04-29. Hämtad 2020-04-29.

 211. Liu D, Lin L, Wu X. Pregnancy and Perinatal Outcomes of Women With Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia: A Preliminary Analysis. American Journal of Roentgenology: 1-6. 10.2214/AJR.20.23072

 212. Intensive Care National Audit and Research Centre. ICNARC report on COVID-19 in critical care. Case Mix Programme Database. 20 March 2020www.icnarc.org  

 213. Folkhälsomyndigheten. Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. Hämtad 2020-05-27.www.folkhalsomyndigheten.se  

 214. Al-Aly Z, Xie Y and Bowe B. High-dimensional characterization of post-acute sequelae of COVID-19. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03553-9. PMID: 33887749.PubMed  

 215. Ruan Q, Yang K, Wang W, et al. Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, China. Intensive Care Med. Epub 3 mar 2020. doi: 10.1007/s00134-020-05991-x.DOI  

 216. Ahlberg M, Neovius M, Saltvedt S, et al. Association of SARS-CoV-2 Test Status and Pregnancy Outcomes. JAMA. Published online September 23, 2020. doi:10.1001/jama.2020.19124DOI  

 217. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30360-3DOI  

 218. Helms J, Kremer S, Merdji H. Neurologic Features in Severe SARS-CoV-2 Infection. Correspondance, The New England Journal of Medicine. April 15, 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2008597DOI  

 219. Folkhälsomyndigheten, Information till riskgrupper om covid-19. Uppdaterat: 2020-07-02. Hämtad 2020-07-10.www.folkhalsomyndigheten.se  

 220. Lokken EM, Huebner EM, Taylor G et al. Disease Severity, Pregnancy Outcomes and Maternal Deaths among Pregnant Patients with SARS-CoV-2 Infection in Washington State. American Journal of Obstetrics and Gynecology. Published December 2020. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.12.1221

 221. Socialstyrelsen. Halvering av andelen döda bland dem som sjukhusvårdats för covid-19. Publicerad: 2020-11-24. Hämtad 2020-02-18.www.socialstyrelsen.se  

 222. Socialstyrelsen. Statistik om smittade och avlidna med covid-19 bland äldre efter boendeform. Dnr. 6.7-15552/2020 1. 2020-05-06.medibas.se  

 223. Folkhälsomyndigheten. Skattning av letaliteten för covid-19 i Stockholms län. Artikelnummer: 20094-1. Reviderad 20-06-17.www.folkhalsomyndigheten.se  

 224. Drefahl S, Wallace M, Mussino E, et al. Socio-demographic risk factors of COVID-19 deaths in Sweden: A nationwide register study. June 2020. doi:10.17045/sthlmuni.12420347.v3DOI  

 225. Cederberg J. Högsta dödstalet denna sida millennieskiftet. Läkartidningen, nyhet. Publicerad 2020-04-27. Hämtad 2020-04-29.lakartidningen.se  

 226. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA. Published online March 23, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4683DOI  

 227. Yin S, Huang M, Li DDifference of coagulation features between severe pneumonia induced by SARS-CoV2 and non-SARS-CoV2. J Thromb Thrombolysis (2020). https://doi.org/10.1007/s11239-020-02105-8

 228. Cariou B, Hadjadj S, Wargny M et al.. Phenotypic characteristics and prognosis of inpatients with COVID-19 and diabetes: the CORONADO study.. Diabetologica 2020. pmid:doi.org/10.1007/s00125-020-05180-x

 229. The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team . The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020. China CDC Weekly 2020; 2: 113-121.weekly.chinacdc.cn  

 230. Arentz M, Yim E, Klaff L et al. Research letter: Characteristics and Outcomes of 21 Critically Ill Patients With COVID-19 in Washington State. JAMA. Published online March 19, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4326jamanetwork.com  

 231. World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 16-24 February 2020.www.who.int  

 232. Zhou P, Huang Z, Xiao Y, Huang X, Fan X-G. Protecting Chinese Healthcare Workers While Combating the 2019 Novel Coronavirus. Infection Control & Hospital Epidemiology.:1-4. doi:10.1017/ice.2020.60DOI  

 233. FNOMCeO Portale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19. Hämtad 2020-04-09-portale.fnomceo.it  

 234. WHO: DEPARTMENT OF COMMUNICABLE DISEASE SURVEILLANCE AND RESPONSE. Consensus document on the epidemiology of severe acute respiratory syndrome (SARS). 2013. Hämtad 2020-03-20.www.who.int  

 235. Allotey J, Stallings E, Bonet M. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3320

 236. Svensk Gastroenterologisk Förening. Råd till vårdgivare för patienter med leversjukdomar under COVID-19 pandemi. Leversjukdom och COVID-19 (2020-03-23).

 237. Svensk Gastroenterologisk Förening. Råd till vårdgivare för patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease) under COVID-19 pandemin. Publicerat 2020-03-26. Hämtat 2020-03-26.

 238. Folkhälsomyndigheten. Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19. 2020-07-21 (Hämtad 2020-07-21).www.folkhalsomyndigheten.se  

 239. Thålin C, Havervall S, Schmitz B. Pressmeddelande angående COMMUNITY-studien; Bred immunitet mot covid-19 efter 9 månader.www.ds.se  

 240. Wajnberg A, Amanat F, Firpo A. Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months.Science Vol. 370, Issue 6521, pp. 1227-1230DOI: 10.1126/science.abd7728DOI  

 241. CDC, Symptom Duration and Risk Factors for Delayed Return to Usual Health Among Outpatients with COVID-19 in a Multistate Health Care Systems Network — United States, March–June 2020. Weekly / July 31, 2020 / 69(30);993-998

 242. Carfì A, Bernabei R, Landi F, et al. Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19. JAMA 2020. doi:10.1001/jama.2020.12603DOI  

 243. Klironomos S, Tzortzakakis A, Kits A. Nervous System Involvement in COVID-19: Results from a Retrospective Consecutive Neuroimaging Cohort. Published Online:Jul 30 2020 https://doi.org/10.1148/radiol.2020202791

 244. Wei XS, Wang X, Niu YR, et al. Diarrhea is associated with prolonged symptoms and viral carriage in COVID-19 published online ahead of print, 2020 Apr 17. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020;S1542-3565(20)30526-7. PMID: 32311512PubMed  

 245. Marquès M, Domingo JL. Contamination of inert surfaces by SARS-CoV-2: Persistence, stability and infectivity. A review. Environ Res. 2021;193:110559. doi:10.1016/j.envres.2020.110559DOI  

 246. Socialstyrelsen. Statistik över antal avlidna i covid-19. Publicerad 2020-04-27. Hämtad 2020-04-27.

 247. World Health Organization, WHO. Situation reports, nr 64. Hämtad 2020-03-25www.who.int  

 248. Folkhälsomyndigheten. Första resultaten om antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare. Publicerat 18 juni 2020.www.folkhalsomyndigheten.se  

 249. Det nya coronaviruset är en folkhälsofråga. Statens veterinärmedicinska anstalt. Uppdaterad 2020-06-13. Hämtad 2020-06-15.www.sva.se  

 250. Liu M, He P, Liu HG, et al. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2020;43(3):209–214. PMID: 32164090.PubMed  

 251. Mark J. Mulligan, Kirsten E. Lyke, Nicholas Kitchin. Phase 1/2 Study to Describe the Safety and Immunogenicity of a COVID-19 RNA Vaccine Candidate (BNT162b1) in Adults 18 to 55 Years of Age: Interim Report. PREPRINT medRxiv

 252. Sahin U, Muik A, Derhovanessian E. Concurrent human antibody and TH1 type T-cell responses elicited by a COVID-19 RNA vaccine. PREPRINT medRxiv

 253. Folegatti PM, Ewer KJ, Aley PK. Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial. The Lancet. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31604-4

 254. Zhu F-C, Guan X-H, Li Y-H. Immunogenicity and safety of a recombinant adenovirus type-5-vectored COVID-19 vaccine in healthy adults aged 18 years or older: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. The Lancet. Published: July 20, 2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31605-6

 255. Li R, Pei S, Chen B, Song Y et al. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2). Science 16 Mar 2020: eabb3221 DOI: 10.1126/science.abb3221DOI  

 256. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19. Hämtad 2020-03-18www.folkhalsomyndigheten.se  

 257. Alzamora MC, Paredes T, Caceres D, Webb CM, Valdez LM, La Rosa M. Severe COVID-19 during Pregnancy and Possible Vertical Transmission published online ahead of print, 2020 Apr 18. Am J Perinatol. 2020;10.1055/s-0040-1710050. PMID: 32305046.PubMed  

 258. Folkhälsomyndigheten. Första resultaten från pågående undersökning av antikroppar för covid-19-virus. Publicerat 2020-05-20. Hämtat 2020-05-28.www.folkhalsomyndigheten.se  

 259. Hyperinflammation hos barn kan ha samband med covid-19. AC Horne, L Nordenhäll. Läkartidningen. 2020;117:20094

 260. Svensk barnreumatologisk förening. Utlåtande från Svensk barnreumatologisk förening till Barnläkarföreningen, BLF, angående Covid-19. Publicerad 2020-04-29. Hämtad 2020-05-06.medibas.se  

 261. European Centre for Disease Prevention and Control,An agency of the European Union. Novel coronavirus in China. Hämtad 2020-01-29. https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

 262. WHO, Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report – 22 Hämtad 2020-02-12www.who.int  

 263. Försäkringskassan. Coronaviruset – det här gäller. Uppdaterad 2020-07-08. Hämtad 2020-07-10.

 264. Regeringskansliet. Pressmeddelande: Smittbärarpenning till personer som bor med bekräftat smittade i covid-19. Publicerad 2020-10-02. Hämtad 2020-10-20.www.regeringen.se  

 265. Korea Centers for Disease Control & Prevention. Press release.www.cdc.go.kr  

 266. Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report. The New England Journal of Medicine (NEJM). May 22, 2020DOI: 10.1056/NEJMoa2007764DOI  

 267. Greenhalgh T, Knight M, A'Court C, Buxton M, Husain L. Management of post-acute covid-19 in primary care. BMJ. 2020 Aug 11;370:m3026. doi: 10.1136/bmj.m3026. PMID: 32784198.PubMed  

 268. COVID Symptom Study. How long does COVID-19 last? Kings College London, 2020. https://covid19.joinzoe.com/post/covid-long-term?fbclid=IwAR1RxIcmmdL-EFjh_aI-

 269. Zhu FC, Li YH, Guan XH. Safety, tolerability, and immunogenicity of a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine: a dose-escalation, open-label, non-randomised, first-in-human trial. May 22, 2020.doi.org  

 270. Leach S. Minst ett 70-tal möjliga vacciner mot sars-cov-2 är nu på gång. Medicinsk kommentar. Läkartidningen 2020;117:F3MZ.lakartidningen.se  

 271. Oxford University. Recovery, Randomized evaluation of Covid-19 therapy. 16 June 2020.www.recoverytrial.net  

 272. Siddiqi A, Hasan K. et al. COVID-19 Illness in Native and Immunosuppressed States: Clinical-Therapeutic Staging Proposal The Journal of Heart and Lung Transplantation, Volume 0, Issue 0www.jhltonline.org  

 273. Folkhälsomyndigheten. Provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19, version 13. 2020-05-27.www.folkhalsomyndigheten.se  

 274. Folkhälsomyndigheten. Uppdrag för utökad diagnostik av covid-19. Nyhet 2020-03-31. Hämtad 2020-04-07.

 275. Svensson M. Behandling med 4-aminokinoliner vid covid-19 kan ge allvarliga biverkningar. Läkartidningen. 2020;117:F3UD.

 276. Lurie N, Saville M, Hatchett R, et al. Developing Covid-19 Vaccines at Pandemic Speed. N Engl J Med 2020. doi:10.1056/NEJMp2005630 DOI

 277. Folkhälsomyndigheten. Provtagningsstrategi för covid-19. Hämtad 2020-03-18.www.folkhalsomyndigheten.se  

 278. McIntosh K, Hirsch MS, Bloom A. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). UpToDate, hämtad 2020-03-19.www.uptodate.com  

 279. Tang X, Wu C, Li X. On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. National Science Review 2020; nwaa036: Epub. doi:10.1093/nsr/nwaa036DOI  

 280. Grein J, Ohmagari N, Shin D. Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19. The New England Journal of Medicine (NEJM). April 10, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2007016DOI  

 281. CDC. Pregnancy & Breastfeeding. Information about Coronavirus Disease 2019. 2020-03-17 (Hämtad 2020-03-17).www.cdc.gov  

 282. Folkhälsomyndigheten. Antal fall av covid-19. Hämtad 2020-03-20www.folkhalsomyndigheten.se  

 283. FDA. CytoSorb® Approved by FDA for Emergency 300 mL Device Treatment of COVID-19.www.fda.gov  

 284. Folkhälsomyndigheten. Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige. 10 mars 2020 (Hämtad 2020-03-11).www.folkhalsomyndigheten.se  

 285. Socialstyrelsen. Prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. Mars 2020. Hämtad 2020-03-27.www.socialstyrelsen.se  

 286. Qifang Bi, Yongsheng Wu, Shujiang Mei, et al. Epidemiology and Transmission of COVID-19 in Shenzhen China: Analysis of 391 cases and 1,286 of their close contacts. medRxiv 2020. ePub ahead of print and peer-review. doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.03.20028423www.medrxiv.org  

 287. Baud D, QI X, Nielson-Saines, Musser D. Real estimates of mortality following COVID-19 infection. Lancet Infect Dis 2020 Published Online March 12, 2020www.thelancet.com  

 288. Dong Y, Mo X, Hu Y et al. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. Pediatrics 2020:e20200702. doi:10.1542/peds.2020-0702DOI  

 289. Le Bert, N., Tan, A.T., Kunasegaran, K. et al. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2550-z