Zikavirusinfektion

Sammandrag

  • DEFINITION:Infektionssjukdom orsakad av zikavirus. Smittöverföring via myggstick.
  • FÖREKOMST:Viruset har numera spridning i tropiska delar av Afrika, Asien och Oceanien samt Central- och Sydamerika. Endemisk utbredning i Central- och Sydamerika 2015–2016 som klassades som ett internationellt hot mot folkhälsan under den tiden.
  • SYMTOM:Asymtomatisk infektion hos 60–80 %. Symtomen är feber, utslag, ledsmärtor, konjunktivit.
  • KLINISKA FYND:Makulopapulösa utslag, feber, icke-purulent konjunktivit. Gott allmäntillstånd. Kan ge fosterkomplikationer vid smitta under graviditet. 
  • DIAGNOSTIK:Akut sjukdom bekräftas via PCR i blod eller urin.
  • BEHANDLING:Enbart symtomatisk behandling.

Sjukdomsinformation

  • Zikavirus – Folkhälsomyndighetens information. 

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.