West Nile fever

Sammanfattning

  • DEFINITION:Infektion orsakad av West Nile-virus, som överförs via myggstick. Är en zoonos där flyttfåglar agerar viktig vektor. Klimatet i Sverige beräknas vara för kallt för spridning av viruset. Kan ej smitta människa till människa.
  • FÖREKOMST:Har aldrig rapporterats från Sverige, men eftersom symtomen kan likna många andra virussjukdomar är det möjligt att enstaka fall hos hemvändande svenskar inte diagnostiserats. Endemisk i Mellanöstern, Asien, Afrika och USA. Epidemier i flera europeiska länder har setts det senaste decenniet.
  • SYMTOM:Efter smitta är runt 80 % symtomfria, cirka 20 % har en övergående influensaliknande sjukdom medan <1 % utvecklar allvarlig meningit eller encefalit. Även myokardit har setts. Hos hälften ses en rödflammigt utslag.
  • KLINISKA FYND:Vid encefalit ses feber, huvudvärk, nackstyvhet, personlighetsförändringar, slöhet/förlamning.
  • DIAGNOSTIK:Diagnosen bekräftas vid påvisning av antikroppar mot West Nile-virus i blod eller spinalvätska. 
  • BEHANDLING:Det finns ingen specifik behandling mot viruset. Symtomatisk behandling. Patienter med allvarlig sjukdom läggs in för intensivvårdsbehandling. Vaccin till människor saknas i dagsläget, men är under utveckling.

Sjukdomsinformation

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.