Marburgvirusinfektion

Sammanfattning

  • DEFINITION:Akut, smittsam infektionssjukdom som leder till inre blödningar (hemorragisk feber), orsakad av margburgvirus.
  • FÖREKOMST:Smittar mellan människor. Uppstår i lokala epidemier, oftast i Subsahariska länder. Ett sannolikt importfall rapporterades i Sverige 1990.
  • SYMTOM:Feber, frossa, muskelvärk, huvudvärk, eventuellt utbredda hudutslag. Det kan följas av illamående, kräkningar, halsont, bröstsmärtor, buksmärtor och diarré. Efter 5–7 dagar inre blödningar följt av multiorgansvikt. 
  • KLINISKA FYND:Feber. Eventuellt icke-kliande makulopapulöst utslag på överkroppen, blodiga kräkningar och diarréer, slemhinne- och hudblödningar.
  • DIAGNOSTIK:Diagnosen ställs genom detektion av virusets arvsmassa med molekylärbiologiska metoder. Senare i sjukdomsförloppet kan virusspecifika antikroppar påvisas i blod från patienten.
  • BEHANDLING:Symtomatisk behandling då specifik behandling saknas. Det finns inget vaccin.

Sjukdomsinformation

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.