Leptospirainfektion, leptospiros

Sammanfattning

  • DEFINITION:Leptospiros är en akut och ibland allvarlig infektion som orsakas av den spiralvridna bakterien (spiroketer) Leptospira interrogans. Sjukdomen är en zoonos och råttor är den främsta reservoaren.
  • FÖREKOMST:Sjukdomen är mycket sällsynt i Sverige och endast ett fall har rapporterats sedan 2009.
  • SYMTOM:Ofta mild sjukdomsbild i form av influensaliknande symtom eller feber av okänd orsak. Om bakterien ger sepsis (Weils sjukdom) är det inledande förloppet allvarligare och efter 4–5 dygn tillkommer lever- och njurpåverkan med gulsot, vätskeansamling i vävnaderna, eventuellt blödningar och meningit.
  • KLINISKA FYND:Vid allvarlig sjukdom ofta snabbt förlopp med hög feber, frossa, huvudvärk, muskelsmärtor, magsmärtor, illamående, kräkningar, röda ögon.
  • DIAGNOSTIK:Diagnosen fastställs genom serologisk metod. Odling kan utföras på blod, spinalvätska eller urin.
  • BEHANDLING:Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

Sjukdomsinformation

  • Leptospiros – Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation.

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.