Lepra (spetälska)

Sammanfattning

  • DEFINITION:Lepra är en allvarlig kronisk infektionssjukdom, orsakad av Mycobacterium leprae, som kan leda till allvarliga neurologiska skador.
  • FÖREKOMST:Tillståndet är endemisk i vissa delar av världen, så som Indien, Vietnam, Filippinerna. De få fall av leprasjuka som ses i Sverige är personer med ursprung från tropikerna.
  • SYMTOM:Hos en exponerad, mottaglig person debuterar tillståndet med en hudlesion. Känselbortfall är vanligt.
  • KLINISKA FYND:Hudlesioner och förstorade perifera nerver med nedsatt funktion är kliniska kännetecken.
  • DIAGNOSTIK:Diagnosen ställs i regel utifrån patientens sjukdomsbild. Ibland kan diagnosen verifieras genom att man finner leprabakterier efter färgning och mikroskopering av patientvävnad. Också hudbiopsi kan bekräfta diagnosen.
  • BEHANDLING:Läkemedelsbehandlingen inkluderar internationellt en kombination av rifampicin, dapson och klofazimin.

Sjukdomsinformation

  • Lepra – Folhälsomyndighetens sjukdomsinformation.

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.