Leishmaniasis

 • Definition:Protozosjukdom orsakas av arter från släkten Leishmania. Representerar ett stort spektrum av symtom från spontant läkande hudsår till allvarlig visceral sjukdom.
 • Förekomst:Den globala incidensen av klinisk sjukdom är omkring 0,7–1 miljon nya fall, med 20 000–30 000 dödsfall, per år.
 • Symtom:Visceral; febertoppar, ibland två gånger om dygnet, efterhand påtagliga allmänsymtom, trötthet, avmagring, kutan; hudförändringar, systemiska symtom är sällsynta.
 • Kliniska fynd:Visceral;uttalad splenomegali som tilltar med sjukdomstidens längd, ofta måttlig hepatomegali och generellt förstorade lymfkörtlar, kutan; små papler som utvecklar sig till icke-ulcererande torra plack eller stora skorpbelagda sår med upphöjd och indurerad kant. Satellitlesioner kan förekomma och lokala lymfkörtlar kan vara förstorade.
 • Diagnostik:Fynd av amastigoter vid mikroskopisk undersökning av skrap/biopsi från hudsår (kutan form) eller aspirat (lymfkörtlar benmärg, mjälte), alternativt efter odling.
 • Behandling:Intravenös natriumstiboglukonat. Liposomalt amfotericin B används allt mer för komplicerad kutan eller mukokutan leishmaniasis då det har mindre biverkningar än systemiskt natriumstiboglukonat. Även andra behandlingsalternativ finns vid kutan leishmaniasis. 

Basfakta

Definition

 • Protozosjukdom orsakas av arter från släkten Leishmania. Representerar ett stort spektrum av symtom från spontant läkande hudsår till allvarlig visceral sjukdom:1-2
  • De dominerande formerna är visceral leishmaniasis (allvarligast) och kutan leishmaniasis (vanligast)
 • Fyra kliniska syndrom förekommer:
  • Visceral leishmaniasis (Kala azar)
  • Kutan leishmaniasis
  • Diffus kutan leishmaniasis
  • Mukokutan leishmaniasis

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.