Lassafeber

Sammanfattning

  • DEFINITION:Lassafeber är en viral hemorragisk feber orsakad av lassavirus. Dess naturliga reservoar är ett råttdjur (mastomys).
  • FÖREKOMST:Tillståndet är endemisk i Västafrika. Importfall till norra Europa är mycket ovanligt. 2016 diagnostiserades ett fall av lassafeber för första gången i Sverige. Smittan hade skett i Västafrika.
  • SYMTOM:Sjukdomen är mild och ger inga synliga symtom hos cirka 80 %, medan 20 % får en allvarlig multisystemssjukdom. Klassiska symtom är hög feber de första dagarna följt av halsont, andningspåverkan, slemhinneblödningar, huvudvärk, smärtor i bröst, rygg och buk, illamående och kräkningar. Vanligaste komplikationen är dövhet.
  • KLINISKA FYND:Feber, nedsatt allmäntillstånd, slemhinneblödningar, ansiktssvullnad. I tidig fas omöjlig att skilja från malaria och tyfoidfeber.
  • DIAGNOSTIK:Diagnosen ställs vanligen genom att påvisa lassavirus antigen och/eller virusspecifika antikroppar i serum. Virusets arvsmassa kan också detekteras med molekylärbiologiska metoder. 
  • BEHANDLING:Ribavirin intravenöst innan den sjätte sjukdomsdagen medför en betydligt minskad dödlighet. Vaccin saknas.

Sjukdomsinformation

  • Lassafeber – Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation.

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.