Ebolavirusinfektion

Sammanfattning

  • Definition:Hemorragisk feber på grund av infektion med ebolavirus.
  • Förekomst:Ett antal afrikanska länder inom ett band med tio breddgrader från ekvatorn har upplevt epidemier med ökande frekvens efter år 2000. Sjukdomen är extremt ovanlig bland tillfälliga besökare.
  • Symtom:Sjukdomen börjar med feber, huvudvärk, orkeslöshet, muskelsmärtor och halsont. Detta följs av kräkningar, vattnig diarré, bröstsmärtor och hosta, samt sviktande lever- och njurfunktion.
  • Kliniska fynd:Efter 5–7 dagar utvecklar de flesta blödningar från tarmen och lungorna, och ett makulopapulöst utslag kan sprida sig över hela kroppen.
  • Diagnostik: Påvisning av ebolavirus eller hög titer av antikroppar mot viruset. Specifik virusdiagnostik utförs endast på ett laboratorium med skyddsnivå 4 vid Folkhälsomyndigheten.
  • Behandling:Det finns ingen godkänd antiviral behandling. Experimentell antiviral behandling har osäker effekt. Ett vaccin under utveckling, rVSV-ZEBOV, har visat lovande resultat i en fas-3 studie. Se även Folkhälsomyndighetens skrift Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola (2015)

Basfakta

Definition

  • Hemorragisk feber på grund av infektion med ebolavirus:
    • Ebolavirus är ett entrådigt RNA-virus som tillsammans med Marburgvirus ingår i gruppen filovirus

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Fördjupning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.