Brucellos

  • Definition:Kronisk granulomatös infektion orsakad av en av flera brucellabakterier. Är en zoonos. 
  • Förekomst:Ett fåtal svenskar smittas årligen rapporteras mellan 4 och 16 fall av brucellos. De har nästan uteslutande smittats utomlands (främst i Mellanöstern eller afrikanska länder).
  • Symtom:Sjukdomsbilden karakteriseras av långdragna, återkommande feberperioder (undulerande feber), huvudvärk, muskelvärk och trötthet.
  • Kliniska fynd:Ofta blygsamma kliniska fynd. Aptitlöshet och viktnedgång. Hälften har svullna lymfkörtlar och splenomegali. Hos några få utvecklas en septisk bild.
  • Diagnostik:Diagnos ställs genom att bakterien påvisas i blod/benmärg eller urin (bakterieodling) eller genom att påvisa antikroppar mot brucellabakterier i blodet.
  • Behandling:Kombinationsbehandling med antibiotika är nödvändig, och behandlingen är långvarig.

Sjukdomsinformation

  • Brucellos – Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation.

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.