Babesios

Sammanfattning

  • Definition: Zoonos, parasit som överförs från värddjur via fästingbett.
  • Förekomst: Sjukdomen är sällsynt hos människa i Sverige, men finns endemisk i delar av USA. En studie i Skåne (2019) visade dock att 16,3 % av patienter som var seropositiva för Borrelia burgdorferi och 2,5 % av av en frisk kontrollgrupp hade IgG-antikroppar mot Babesia.
  • Symtom: Parasiten infekterar röda blodkroppar och ger malarialiknande symtom med feber, frossa, muskelvärk, hemolytisk anemi och ibland gulsot, mörkfärgad urin samt en viss leverpåverkan. Förloppet kan också vara mildare. 
  • Kliniska fynd: Hög feber, anemiutveckling, lätt förhöjt leverstatus vanligt.
  • Diagnostik: Diagnosen ställs vid påvisning av parasiten i blodutstryk via mikroskopi. 
  • Behandling: Kombinationsbehandling med antimalariamedel och antibiotika.

Sjukdomsinformation

  • Babesios – Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation.

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.