Schistosomiasis (snäckfeber)

Sammanfattning

  • Definition: Schistosomiasis är en inälvsmask. Smitta till människor sker via kontaminerat sötvatten, när maskarnas larver (cerkarier) penetrerar hud och slemhinnor.
  • Förekomst: Tillståndet är vanligt i tropiskt klimat, och är ett stort globalt problem. 
  • Symtom: Eventuellt utslag med klåda när cerkarierna passerar huden. 1–2 månader efter exponering kan symtom som feber, frossa, torrhosta, huvudvärk och muskelsmärtor uppstå. I kronisk fas, när de fullt utvecklade maskarna producerat sina ägg och dessa hamnat i vävnaderna, kan sjukdomen ge symtom från urinblåsa, njurar, tarmar, lever, CNS etc.
  • Kliniska fynd: Hepatomegali kan uppstå redan i akut fas, och efterhand kan också mjälten palperas som förstorad. I kronisk fas tecken till sjukdom i urinblåsa, njurar, tarmar, lever, CNS etc.
  • Diagnostik: De karakteristiska äggen påvisas i mikroskopisk undersökning av avföring eller urin, PCR kan bekräfta detta. Eller genom påvisning av antikroppar mot parasiten i patientens blod. Eventuell anemi och eosinofili i akutfasen.
  • Behandling: Läkemedelsbehandling (prazikvantel) är effektiv hos de flesta.

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.