Giardia-infektion, giardiasis

  • DEFINITION:Tarminfektion som orsakas av protozoen Giardia lamblia (syn. G. intestinalis, G. duodenalis).
  • FÖREKOMST:Parasiten förekommer förhållandevis ofta som orsak till diarré om man ser till ett globalt perspektiv. Flest smittotillfällen ses i utlandet. I Sverige rapporteras årligen cirka 1 100–1 500 fall till Folkhälsomyndigheten.
  • SYMTOM:Cirka hälften är asymtomatiska, bland barn är siffran än högre. Symtomen vid en akut sjukdom är magsmärtor, diarré, illamående, kräkningar, uppblåsthet och viktnedgång. Detta kan vara 2–4 veckor. 
  • KLINISKA FYND:Om symtomatisk kan ibland buksmärta ses, enstaka tillfällen ses feber. 
  • DIAGNOSTIK:Giardia-specifik nukleinsyrapåvisning (PCR), antigenpåvisning i avföringen eller mikroskopi av avföringen är olika sätt att bekräfta diagnosen på. Sjukdomen är anmälningspliktig.
  • BEHANDLING:Behandlas med tinidazol eller metronidazol. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Uppföljning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.