Giardiasis

Basfakta

Definition

  • Tarminfektion orsakad av protozon Giardia lamblia.
  • Tunntarmsprotozo som räknas som den vanligast förekommande protozon hos människa.
  • Spridningen sker vid direkt eller indirekt fekal-oral smitta, eventuellt via vatten eller livsmedel, och smittdosen är låg (10–100 cystor).1
  • Tillståndet anses vara underdiagnostiserat.2

Diagnos

Behandling

Uppföljning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.