Gå direkt till huvudinnehållet

Bandmask

Senast reviderad:


Definition:
Bandmaskar, cestoder, är hermafroditiska parasiter som kan leva i människans mag-tarmkanal. Smitta sprids främst genom råa eller dåligt tillagade animalier (kött eller fisk).
Förekomst:
Mycket sällsynt i Sverige men vanligt i andra delar av världen, förekommer i Europa främst som importerade fall.
Symtom:
Bandmaskinfektion ger ofta få eller inga symtom. Illamående, buksmärtor och diarré förekommer.
Kliniska fynd:
Parasiten kan vara svår att upptäcka. Delar av masken kan komma ut med avföringen. Viktnedgång och dålig aptit förekommer.
Diagnostik:
Påvisande av ägg eller mask i avföring med mikroskopi eller mikrobiologiska metoder.
Behandling: 
Antiparasitära medel är i regel effektiv behandling.
  1. Leder K, Weller PF. Tapeworm infections. UpToDate, 2022 UpToDate www.uptodate.com  
  2. Irizarry L. Tapeworm Infestation. Medscape, last updated Dec 06, 2018 emedicine.medscape.com  
  3. Ito A, Budke CM. Culinary delights and travel? A review of zoonotic cestodiases and metacestodiases. Travel Med Infect Dis. 2014;12(6 Pt A):582-591. doi:10.1016/j.tmaid.2014.06.009.PMID: 25069407 PubMed  
  4. Sjukdomsinformation om bandmask. Folkhälsomyndigheten 2013-10-17 (hämtad 2022-04-13) www.folkhalsomyndigheten.se  
  5. Puschmann A, Cronqvist J, Maly P, Englund E, Pessah-Rasmussen H. Neurocysticerkos som orsak till epileptiskt anfall. Infektion med svinbandmask finns sporadiskt i Skandinavien Neurocysticercosis as the cause of epileptic seizure. Rare occurrence of pork tapeworm infection in Scandinavia. Lakartidningen. 2006;103(12):938-942.PMID: 16618038 PubMed  
  6. Eom KS, Rim HJ, Jeon HK. Taenia asiatica: Historical overview of taeniasis and cysticercosis with molecular characterization. Adv Parasitol. 2020;108:133-173. doi:10.1016/bs.apar.2019.12.004.PMID: 32291084 PubMed  
  7. Lesh EJ, Brady MF. Tapeworm. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; September 4, 2021.PMID: 30725839 PubMed  
  8. Neurocysticerkos – ny möjlighet att utvärdera behandling med hjälp av antigentest.Folkhälsomyndigheten. Diagnostikaktuellt. 2017-04-05 (hämtad 2022-04-13). www.folkhalsomyndigheten.se  
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedisin, Trondheim