Genital klamydiainfektion hos kvinnor

  • Definition:Genital klamydiainfektion orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis.
  • Förekomst:Vanligast i åldersgrupper under 25 år. Det rapporteras mellan 32 000 till 40 000 fall årligen i Sverige, sjukdomen är anmälningspliktig. 
  • Symtom:Ofta asymtomatisk. Kan ge något ökad mängd flytningar och småblödningar, eller dysuri utan tydlig trängningskänsla eller ökad frekvens. 
  • Kliniska fynd:Vid symtomgivande infektion ses i regel flytning från vagina. Lättblödande cervix med mukopurulent sekret kan noteras. Eventuellt moderat palpationsömhet över uterus och adnexa vid bäckeninfektion. 
  • Diagnostik:Företrädelsevis PCR på urin och sekret. CRP kan vara förhöjt om det utvecklats till en bäckeninfektion. 
  • Behandling:Vid okomplicerad sjukdom ges doxycyklin peroralt 100 mg 2 × 1 första dagen och 100 mg × 1 i ytterligare 8 dagar, alternativt doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 1 vecka. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.