Hepatit A

  • Definition:Hepatit A är inflammation i levern orsakad av hepatit A-virus.
  • Förekomst:Årligen rapporteras runt 100 fall i Sverige, varav cirka hälften har smittas utomlands. 
  • Symtom:Prodromala allmänsymtom ses cirka en vecka innan debut av ikterus.
  • Kliniska fynd:Fysiska tecken kan ses i form av hepatomegali, splenomegali, bradykardi och lymfadenopati bak på halsen. 
  • Diagnostik:Det föreligger hyperbilirubinemi, förhöjda levertransaminaser och positiv serologi för hepatit A-virus. 
  • Behandling:Det finns ingen specifik behandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.