Yersiniainfektion

  • DEFINITION:Akut gastrointestinal infektion förorsakad av yersiniabakterier, eventuellt med efterföljande utveckling av reaktiv artrit och/eller erythema nodosum.
  • FÖREKOMST:Incidensen är avtagande. De senaste åren har cirka 230–300 fall, per år setts i Sverige. 2018 var incidensen 2,7 fall per 100 000 invånare (280 fall). Den stora majoriteten smittas inom Sveriges gränser.
  • SYMTOM:Typiska symtom är feber, diarré och magsmärtor. Vanligtvis varar dessa 1–3 veckor.
  • KLINISKA FYND:Få eller inga kliniska fynd, eventuellt ses artrit och/eller erythema nodosum i efterförloppet.
  • DIAGNOSTIK:Aktuella prover är avföringsodling och serologiska prover. 
  • BEHANDLING:De flesta behöver ingen behandling. Tillståndet är självbegränsande. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp och komplikationer

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.