Sepsis

 • Definition:Sepsis är ett tillstånd där en infektion har utlöst en självupprätthållande och okontrollerbar organdysfunktion.
 • Förekomst:Speciellt vanligt i definierade riskgrupper, men också i befolkningen i övrigt. 
 • Symtom:Lokaliserad eller systemisk infektion med bland annat feber eller hypotermi, snabb puls och andningsfrekvens, hypotension, förändrat psykiskt status med flera. 
 • Kliniska fynd:Feber, hypotermi, takykardi, takypne, altererat mentalt status, hypotension, hypoperfusion, minskad diures. 
 • Diagnostik:Lokaliserad eller systemisk infektion, samt systemiska tecken på organinvolvering. 
 • Behandling:Syrgastillförsel, intravenös vätska samt intravenöst antibiotika. 

Basfakta

Definition

 • Sepsis:1
  • Livshotande organdysfunktion till följd av stört systemiskt svar på infektion 
 • Septisk chock:1
  • Undergrupp till sepsis. Bakomliggande cirkulatoriska samt cellulära/metabola störningar är så pass uttalade att de tydligt ökar risken för död
 • Bakteriemi:
  • Är en laboratoriediagnos där bakterier påvisas i blodet med hjälp av en odling
  • Synonymt med septikemi
  • Behövs inte för att ställa sepsis-diagnos
 • Centralt i definitionen är alltså reaktionerna (fysiologiska och biokemiska) som kroppen svarar med.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.