Salmonella, tarminfektion

 • Definition:Tarminfektion med en eller flera serotyper av Salmonella. Överförs vanligtvis via kontaminerad mat, vanligast är färskvaror såsom mjölkprodukter.    
 • Förekomst:Runt 2000 fall rapporteras årligen varav cirka en tredjedel smittas i Sverige.
 • Symtom:Symtomen varierar med serotypen. kräkningar och blodiga diarréer ses vid salmonellaenterit. Trötthet, huvudvärk, magsmärtor och ökande feber ses vid tyfoidfeber (salmonella typhi). 
 • Kliniska fynd:I vissa fall ses dehydrering.
 • Diagnostik:Odling av avföringsprover. Vid tyfoidfeber blododling.
 • Behandling:Infektionen är i stort sätt självbegränsande, och antibiotika är vanligtvis inte indicerat. Rehydrering kan bli nödvändigt. 

Basfakta

Definition

 • Tarminfektion orsakad av salmonella, salmonelloser.
 • Salmonella är en livsmedelsbunden zoonos som vanligtvis leder till akut gastroenterit, och i sällsynta tillfällen bakteriemi (undantaget Salmonella typhi och Salmonella paratyphi som endast finns hos människa).
 • Det finns över 2 000 olika typer (serotyper) av arten Salmonella enterica:
  • S. Enteritidis och S. Typhimurium är vanligast vid sjukdom hos människor i de flesta industriländer
 • Kliniskt kan salmonella delas in i tre kategorier, där akut enterokolit är det dominerande tillståndet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.