Gå direkt till huvudinnehållet

Multiresistenta bakterier, MRB

Senast reviderad:


Definition:
MRB är bakterier som blivit resistenta mot ≥3 antibiotikagrupper. Exempel är MRSA, VRE, multiresistenta gramnegativa bakterier (MRG) som ESBL och ESBL-CARBA, och andra som multiresistenta Pseudomonas aeruginosa och karbapenemresistenta Acinetobacter.
Förekomst:
Förekomsten av MRB ökar globalt. 2020 sågs en minskning jämfört föregående år kopplat till åtgärder som följd av pandemi covid-19 och minskat resande.
Symtom:
Bärarskap utan symtom är vanligt men bakterierna kan orsaka behandlingskrävande infektioner. 
Kliniska fynd: 
MRSA och VRE kan orsaka hud- och mjukdelsinfektioner, sepsis och endokardit. VRE och ESBL kan infektera urinvägar. Pseudomonas och Acinetobacter kan orsaka vårdrelaterade infektioner som pneumoni, sepsis och sårinfektioner, främst hos personer med lungsjukdom eller nedsatt immunförsvar. 
Diagnostik:
 Diagnostiseras med odling och molekylärbiologiska metoder vid infektion, screening eller smittspårning.
Behandling: 
Infektioner med MRB behandlas utifrån samma riktlinjer som andra bakteriella infektioner men med hänsyn till aktuell resistens. Eventuell behandling av bärarskap, så kallad eradikeringsbehandling, bör ske i samråd med infektionsspecialist med sådan erfarenhet.
  1. Trell K, Gustafsson E, MRB av betydelse för vården. Vårdhandboken 2018 www.vardhandboken.se  
  2. Behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande Enterobacteriaceae och karbapenemresistenta gramnegativa bakterier, Strama 2018, strama.se  
  3. Folkhhälsomyndigheten, statistik och rapportering smittsamma sjukdomar. www.folkhalsomyndigheten.se  
  4. Eurpean Centre for Disease Prevention and control. Surveillance of antimicrobial resistance in Europe 2020 www.ecdc.europa.eu  
  5. Screening för antibiotikaresistenta bakterier. Rapport från en arbetsgrupp med representanter från smittskydd och vårdhygien 2016-17. Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se  
  6. Smittskydd Vårdgivarguiden Kunskapsstöd Region Stockholm 2019-06-10 (hämtad 2022-02-03) vardgivarguiden.se  
  • Veronica Pahlberg, specialist allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas