MRSA i primärvården

Sammanfattning

  • Definition:MRSA, meticillinresistent Staphylococcus aureus, innebär att bakterien blivit motståndskraftig (resistent) mot penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer – vilka ingår i gruppen betalaktamantibiotika som är förstahandsalternativ för behandling av stafylokockinfektioner.
  • Förekomst:År 2013 anmäldes 2 464 nya fall i Sverige, vilket är en ökning med 16 % jämfört med 2012. Majoriteten smittas i samhället i Sverige eller utomlands.
  • Symtom:Infektioner med MRSA leder till ökad sjuklighet och dödlighet samt ökade vårdkostnader.
  • Kliniska fynd:MRSA är anmälningspliktig, smittspårningspliktig och klassas som allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen 2004:168.
  • Diagnostik:MRSA påvisas i kliniska odlingar tagna vid infektion eller genom riktade screening- eller smittspårningsodlingar. Diagnostiken kompletteras ofta med PCR-diagnostik.
  • Behandling:Infektioner med MRSA behandlas utifrån samma riktlinjer som infektioner med meticillinkänsliga Staphylococcus aureus (MSSA) men med hänsyn till aktuell resistens. Behandling av bärarskap, så kallad eradikationsbehandling, bör ske i samråd med infektionsspecialist med sådan erfarenhet.

Diagnostik

Vid nyupptäckt MRSA hos patient

MRSA bland vårdpersonal

MRSA hos barn och i förskolan

Behandling av MRSA-bärarskap (eradikeringsbehandling)

Infektioner med MRSA

Förebyggande smittskyddsåtgärder

Ekonomisk kompensation

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.