Kattklössjuka

  • Definition:Infektion med bakterien Bartonella henselae efter bett eller klösning av katt.
  • Förekomst:Vanligast hos barn. Oklar incidens i Sverige, men smittan förekommer mycket sällan hos huskatter i Sverige. 
  • Symtom:Vanligen debut med en eller flera 3–5 mm stora rödbruna papler, efterhand blåsor på inokulationsstället 3–10 dagar efter klösning/bett. En del får också allmänpåverkan med feber, trötthet och huvudvärk.
  • Kliniska fynd:Efterhand lokal lymfadenit. Lymfadeniten kan visa sig först efter att hudförändringarna gått tillbaka.
  • Diagnostik:Serologi kan vara aktuellt, men testen har låg specificitet eftersom många asymtomatiska fall har positiv serologi.
  • Behandling:Tillståndet är självläkande inom 2–8 veckor och inte behandlingskrävande i de flesta fall. Antibiotika kan vara aktuellt.

Basfakta

Definition

  • Infektion med Bartonella henselae efter klösskada eller bett av katt. Leder till sårbildning på bettstället och lokal lymfkörtelsvullnad, men är ofarlig och självbegränsande.1-2
  • På engelska: cat scratch disease.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.