E. coli-infektioner i tarmen

  • Definition:Enterit på grund av infektion med tarmpatogena E. coli-bakterier: EHEC, EIEC, EPEC, ETEC, DAEC, EAggEC.
  • Förekomst:Förekommer både som enstaka fall eller utbrott. Man ser en ökning av förekomsten i Sverige de senaste 10–15 åren.
  • Symtom:Det finns allt från asymtomatiska förlopp, till kraftigt symtomatiska. Symtom som kan ses är magsmärtor med eller utan diarré. I allvarliga fall kan massiva diarreér med blod och pus ses, feber, nedsatt allmäntillstånd, kräkningar, njursvikt. 
  • Kliniska fynd:Bland de milda fallen ses inga specifika kliniska fynd. Vid mer allvarliga fall ses nedsatt allmäntillstånd, feber och dehydering. 
  • Diagnostik:Avföringsprover för att påvisa diarréframkallande agens. Odling kan ske vid positiva screeningsprover eller för kontrollprover efter tidigare fynd av tarmpatogena bakteroer.
  • Behandling:Vanligtvis symtomatisk behandling, eventuellt intravenös vätskebehandling. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och förlopp

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.