Antrax

Basfakta

Definition

 • Antrax kallas i folkmun mjältbrand och är en sjukdom som orsakas av bakterien Bacillus anthracis.
 • Hos djur:
  • Antrax är primärt en sjukdom hos större växtätare som får, nötboskap, hästar, getter och svin
  • Tillståndet förekommer också hos vilda djur
 • Hos människor:
  • Bakterien kan överföras till människa och kan förekomma i olika former:
   • Hudantrax
   • Svalgantrax
   • Lungantrax
   • Antrax i mage och tarm
  • Vid spridning kan meningit utvecklas

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.