Allergiskt och icke-allergiskt kontakteksem

  • Definition:Ett inflammatoriskt hudtillstånd, karaktäriserat av erytem, fjällning och klåda, som utlöses av ett toxiskt agens eller ett allergen.
  • Förekomst:Relativt vanligt tillstånd, särskilt bland personer med riskyrken.
  • Symtom:Erytem och klåda. Vid akut eksem kan vesikler, blåsor, pustler och erosioner uppstå. 
  • Kliniska fynd:Vid akut eksem fynd enligt ovan. Vid kroniskt eksem ofta en mer tjock, erytematös hud med sprickor.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. 
  • Behandling:Undvika exponering. Skyddsåtgärder med mjukgörande och fysiska barriärer. Lokala glukokortikoider vid allergiskt kontakteksem. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.