Gå direkt till huvudinnehållet

Reumatisk feber

Reumatisk feber är mycket ovanligt i Sverige, men i vissa delar av världen är det en vanlig orsak till hjärtsjukdom bland unga. Orsaken är en reaktion efter en streptokockinfektion i halsen.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om reumatisk feber

  • Reumatisk feber är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige som kan ge ledvärk och hjärtsjukdom.
  • Utöver ledvärk och hjärtsjukdom kan det finnas feber, utslag och knölar i huden och en rörelsestörning som kallas reumatisk korea.
  • Reumatisk feber utlöses av en tidigare halsinfektion med streptokockbakterier.
  • Diagnosen ställs utifrån symtom, genomgången halsinfektion med streptokocker, blodprover och EKG.
  • Behandlingen är antibiotika, ofta under lång tid, för att undvika fler episoder av reumatisk feber, vilket kan leda till hjärtfel.
  • Det tar veckor eller månader innan akut reumatisk feber går över.  Hjärtinflammationen kan leda till bestående klaffel.

Vad är reumatisk feber?

Reumatisk feber är en reaktion i kroppen som uppträder efter en halsinfektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker. Sjukdomen kan leda till inflammation i leder, hjärta, blodkärl, centrala nervsystemet och huden. De dominerande symtomen är ledinflammationer, hjärtinflammation, knölar i underhuden, utslag och reumatisk korea. Trots namnet har reumatisk feber inget med ledsjukdomen reumatoid artrit att göra, mer än att bägge tillstånd ger inflammation i leder.

Även om akut reumatisk feber kan ge besvärliga symtom, är det de långvariga skadorna på hjärtklaffarna som utgör den stora belastningen – reumatisk hjärtsjukdom med förstörda hjärtklaffar. Reumatisk hjärtsjukdom uppkommer oftast efter upprepade episoder av akut reumatisk feber, men förstagångsinfektion kan i vissa fall leda direkt till reumatisk hjärtsjukdom. 

Förekomst

Reumatisk feber är numera ett mycket sällsynt tillstånd i västvärlden. Det är framförallt den ökade levnadsstandarden, och i mindre grad antibiotika, som har bidragit till att reumatisk feber mycket sällan inträffar. Enligt Socialstyrelsens patientregister vårdades i genomsnitt sju personer årligen i Sverige för akut reumatisk feber under perioden 2013–2021.

Förekomsten av reumatisk feber är högst i centrala Afrika söder om Sahara, på öar i Stilla havet och södra Asien, där reumatisk feber är en vanlig orsak till hjärtsjukdom hos barn och unga vuxna.

Den första episoden med reumatisk feber är vanligast precis före puberteten, avtar i slutet av tonåren och är sällsynt bland vuxna som är äldre än 35 år. Återkommande episoder är särskilt vanligt bland tonåringar och i tidig vuxenålder.

Symtom

Inflammation i hjärtat. Vanligt symtom vid reumatisk feber. Kan uppträda som bröstsmärtor, hjärtrytmrubbningar och hjärtsvikt.

Ledinflammation. Uppträder hos två tredjedelar och kommer två till fyra veckor efter en streptokockinfektion. Varar i en till fem veckor och läker ut helt i vanliga fall. Ledinflammationen flyttar sig ofta från led till led. Ofta varar inflammationen i den enskilda leden bara i några få dagar, för att sedan sprida sig till nästa led.

Utslag (erythema marginatum). Kliande utslag som kan komma och gå.

Knölar i underhuden. Är ett ovanligt symtom hos vuxna, men vanligare hos barn. Håller i sig i dagar och veckor, och kan komma tillbaka.

Reumatisk koreaKan i vissa fall vara det enda symtomet på reumatisk feber. Reumatisk korea är vanligare hos flickor och ses sällan hos vuxna. Vid detta tillstånd uppstår snabba, planlösa och ofrivilliga rörelser samt muskelsvaghet. Även emotionella störningar som irritabilitet och svängningar i humöret är vanligt. Tillståndet är skrämmande, men går nästan alltid över av sig självt.

Orsak

Reumatisk feber uppträder efter en föregående halsinfektion med grupp A-streptokocker (GAS). Tecken på reumatisk feber kommer i regel två till tre veckor efter halsinfektionen, men symtomen kan komma så tidigt som efter en vecka och så sent som efter fem veckor. Troligen beror reumatisk feber på en autoimmun reaktion som utlöses av halsinfektion med grupp A-streptokocker.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån förekomsten av flera av ovanstående symtom eller tecken (Jones kriterier), förhöjd blodsänka (SR) och CRP, samt att pågående eller nyligen genomgången infektion med grupp A-streptokocker påvisas. EKG kan också visa typiska förändringar.

Behandling

Vid reumatisk feber bör man ta det lugnt tills allmäntillståndet har förbättrats och man känner sig mindre sjuk.

Antibiotika, vanligen penicillin, ges som akutbehandling mot streptokocker. Om man har haft reumatisk feber en gång är risken för att nya streptokockinfektioner ska leda till reumatisk feber kraftigt förhöjd. Vid upprepade episoder med reumatisk feber ökar också risken för allvarlig hjärtsjukdom. Därför är det vanligt att barn med reumatisk feber och alla som har haft reumatisk feber med påvisad sjukdom i hjärtat, rekommenderas behandling med antibiotika i flera år efter den första episoden med reumatisk feber.

Smärtor i leder kan lindras med acetylsalicylsyra .

Vid reumatisk korea med mycket besvär finns läkemedel, bland annat epilepsimedicin och antipsykotika som kan minska symtomen.

Prognos

Första episoden med reumatisk feber kan vara i veckor eller månader. Ledsjukdomen går nästan alltid över, men hjärtinflammationen kan leda till bestående klaffel. 

Patientorganisation

Vill du veta mer?