Gå direkt till huvudinnehållet

Graviditetsrelaterad kardiomyopati

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är graviditetsrelaterad kardiomyopati?

Graviditetsrelaterad kardiomyopati (peripartum kardiomyopati) är ett tillstånd med okänd orsak där tidiga tecken på sviktande hjärta och symtom på hjärtsvikt uppträder i slutet av graviditeten eller månaderna efter förlossningen. Det föreligger också rapporter om liknande sjukdomsbild tidigare i graviditeten som kan förknippas med det här tillståndet.

Kardiomyopati betyder att sjukdomen angriper muskulaturen i hjärtat. Peripartum betyder tidpunkten runt förlossningen. Diagnosen peripartum kardiomyopati ställs genom att utesluta andra orsaker till kardiomyopati.

Ett hjärta som sviktar i det här tillståndet leder till att hjärtat utvidgas – dilateras – blir större. Det ökar risken för att det bildas blodproppar i hjärtat. Sådana blodproppar kan lossna, flyta med blodet och täppa till blodådror på andra ställen i kroppen.

Peripartum kardiomyopati är en ovanlig sjukdom. Det finns inga bra data om hur vanligt tillståndet är I USA antyds att det förekommer cirka 1 fall per 4 000 förlossningar.

Orsak

Orsaken och de underliggande sjukdomsmekanismerna till peripartum kardiomyopati är okända, och många teorier har kommit fram. Näringsrubbningar, autoimmun sjukdom, inflammationssjukdom, virus, blodceller från fostret som överförs till moderns blod samt andra teorier, har inte lett till någon säker slutsats om orsak eller sjukdomsutveckling.

Vi är också osäkra på vilka riskfaktorerna är för att utveckla sjukdomen. Det antyds att följande faktorer kan öka risken: hög ålder hos modern, flera tidigare graviditeter, afrikanskt ursprung, havandeskapsförgiftning, högt blodtryck, tvillingar och bruk av anfallshämmande medel. Trots detta vet vi att cirka en tredjedel av fallen uppträder bland unga förstföderskor.

Symtom och tecken

Tillståndet debuterar vanligen med symtom och tecken på hjärtsvikt. Det finns ökad mängd vatten  i kroppen (svullna ben), andningsproblem vid ansträngning, andningsproblem när du ligger men inte när du sitter, nattliga anfall av andningsproblem, ständig hosta, obehag från magen, hjärtklappning.

Tidiga symtom och tecken förbises ofta och kan kamoufleras av graviditeten, de uppfattas som normala graviditetstecken. I vissa fall uppstår blodpropp med blockering av pulsådror (artärer) i benen (hotande kallbrand), i hjärnan (stroke), i tarmen (hotande kallbrand), i hjärtat (hjärtinfarkt). Sådana komplikationer kan vara livshotande.

Diagnos

Diagnosen innebär att andra möjliga förklaringar till tillstånden har uteslutits. Den viktigaste undersökningen är ultraljud av hjärtat (ekokardiografi). Undersökningen kan både ge beskrivande bilder av omfattningen av hjärtmuskelskadan och bestämma graden av eventuell hjärtsvikt.

Behandling

Eftersom vi inte vet orsaken till sjukdomen kan vi inte heller ge medicin mot själva sjukdomen. Behandlingen inriktas därför mot hjärtsvikten. Läkemedel som ACE-hämmare, betablockerare och digitalis används, liksom vattendrivande läkemedel. Vanlig behandlingstid är minst ett år. I allvarliga fall kan det bli aktuellt med hjärttransplantation.

I övrigt bör du vara försiktig med att använda för mycket salt. Du bör också begränsa alkoholintaget. Det är viktigt att försöka vara fysiskt aktiv.

Prognos

Till skillnad från andra kardiomyopatier blir många med peripartum kardiomyopati friska av sig själva och återhämtar normal hjärtfunktion. I en studie från Sydafrika dog 15 %, medan 23 % hade återfått normal hjärtfunktion efter sex månaders behandling. Förbättring observerades dock också både under andra och tredje året efter att diagnosen hade ställts. Alltså är förbättringsfasen längre än de första sex till tolv månaderna.

En ny graviditet hos en kvinna som haft peripartum kardiomyopati, medför en klart ökad risk för ny hjärtsvikt. Störst är risken för dem som fortfarande har kvar en viss rest av hjärtsvikten från den tidigare graviditeten. En studie visade att hälften av dem som blev gravida på nytt genomgick påföljande graviditet utan tecken på ny sjukdom och hjärtsvikt.

Uppföljning

Behovet av uppföljning beror på responsen från behandlingen. Ekokardiografi efter några veckor är viktigt för att se om det inträder förbättring i hjärtfunktionen. Senare rekommenderas kontroll cirka var sjätte månad tills förbättring uppnåtts.

Vill du veta mer?