Gå direkt till huvudinnehållet

Behandling av hjärtarytmi

Faktagranskad av: Josef Sayegh, specialist i allmänmedicin, Stockholm

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Om du har fått diagnosen arytmi (hjärtrytmstörningar), kan behandling ibland vara nödvändig medan andra gånger inte. Vanligtvis är behandling bara nödvändig om arytmin ger tydliga besvär eller om den medför en ökad risk för utveckling till en allvarligare arytmi eller en komplikation till arytmin.

Vagusmanöver

Du kan stoppa en supraventrikulär takykardi genom att utföra särskilda åtgärder som att hålla andan, krysta som om du sitter på toaletten, eller hosta. Det finns också andra manövrar som kan stoppa en snabb puls. Dessa manövrar påverkar nervsystemet som bromsar hjärthastigheten (vagusnerven) och får ofta hjärtat att lugna ner sig.

Läkemedel

Det finns olika läkemedel som stoppar, dämpar eller förhindrar uppträdande av en arytmi (antiarytmika). Val av preparat beror på om det handlar om en akut situation, långtidsbehandling eller en komplikation till arytmi. De flesta antiarytmika verkar genom att sakta ned hjärtats hastighet på ett av två olika sätt. Det ena sättet är att dämpa aktiviteten/retbarheten i själva hjärtmuskulaturen som utlöser de alltför snabba impulserna. Det andra sättet fördröjer överföringen av snabba impulser inuti hjärtat.

Antiarytmika kan ibland ha besvärliga biverkningar. Det kan ibland hända att det antiarytmiska preparatet ökar förekomsten av den arytmi läkemedlet egentligen skulle behandla eller så kan det till och med förorsaka nya arytmier som kan vara lika illa eller värre än den som skulle behandlas. Biverkningar som inte är relaterade till hjärtat kan också förekomma.

Elchock

Om du har en förmakstakykardi, till exempel förmaksflimmer, så kan läkaren använda mediciner eller så kallad elkonvertering för att få ditt hjärta att återgå till sin naturliga rytm. Om arytmin varat mer än 48 timmar blir det ofta nödvändigt med att ge blodförtunnande läkemedel tre till fyra veckor före elkonverteringen för att hindra att det uppstår blodkoagel i ditt hjärta.

Elkonverteringen ges under lätt narkos via elektroder som placeras tillfälligt på bröstkorgen. Genom en synkroniserad elektrisk stöt slås de sjuka signalerna ut och patienten återfår normal rytm. Efter elkonvertering behövs många gånger behandling med antiarytmika under en period för att bibehålla den normala rytm under en längre tid. Även om de flesta slår om till normalrytm i samband med elkonvertering kan förmaksflimmer som pågått under en längre tid vara svår att behålla i normalrytm. Man kan behöva pröva olika antiarytmiska läkemedel för att hitta rätt. Ibland lyckas dock inte detta och då får man istället reglera hastigheten på hjärtat under pågående förmaksflimmer.

Det är även möjligt att få en rytmstörning att slå till normalrytm med hjälp av läkemedel. Behandlingen kräver många gånger observation på sjukhus under några timmar. Om behandlingen med läkemedel lyckas kan samma eller ett liknande preparat användas som underhållsbehandling.

Kateterablation

Vid denna procedur för man in en eller flera katetrar genom dina blodkärl till hjärtats hålrum. På katetrarna sitter det elektroder och på så sätt kan man kartlägga var i hjärtat den sjuka struktur är belägen som orsakar rytmstörningen. Elektroden på kateterspetsen värms upp med hjälp av radiofrekvensvågor. På så sätt destrueras den sjuka struktur som orsakar din rytmstörning. Vanligtvis får detta arytmin att upphöra. Kateterablation kan utföras på patienter som har extra eller sjuka ledningsbanor i exempelvis Wolf-Parkinson-White syndrom, AV-nodal återkoppling eller förmaksfladder. Kateterablation kan användas på patienter med förmaksflimmer som uppträder i attacker.

Ofta övervägs kateterablation om läkemedelsbehandling inte ger önskad effekt. Man har inte sett att kateterablation är bättre än behandling med läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar vid förmaksflimmer. Ingreppet är relativt enkelt med få komplikationer, som kan vara en för långsam puls, hjärtskada, infektion eller bildande av blodkoagel. Vanligen ger kateterablation lite eller inget obehag under ingreppet och kan vanligen utföras med hjälp av lätt lugnande medicinering samt under lokalbedövning. 

Pacemaker

Om du har en besvärande långsam puls (bradykardi) som ger symtom och som inte är orsakat av en bakomliggande behandlingsbar sjukdom eller som biverkan av en medicin – så kan behandling med en pacemaker bli aktuell. En pacemaker är en liten batteridriven apparat vanligen lite större än en femkrona, som vanligtvis opereras in under huden lite nedanför nyckelbenet. En eller flera elektroder går från pacemakern via blodkärl till det inre av hjärtats högra sida. Om hjärtrytmen är för långsam eller om hjärtat stannar, registerar pacemakern det och sänder ut elektriska impulser som får ditt hjärta att slå med en jämn normal hastighet. Pacemakern går bara in och hjälper till när det behövs – i annat fall "vilar" den. Pacemakern kan programmeras så att den är "skräddarsydd" för dina behov.

Implanterbar defibrillator

Denna apparat kan implanteras om du har en ökad risk att utveckla elakartade rytmrubbningar från hjärtats kammare och/eller hjärtstopp. Defibrillatorn  är batteridriven och läggs in under huden under vänster nyckelben. En eller flera kablar med en elektrod på änden löper via blodkärl till hjärtat. Defibrillatorn övervakar konstant din hjärtrytm. Om den påvisar att rytmen är för långsam kan den även stimulera hjärtat på samma sätt som en pacemaker kan. Om den påvisar en elakartad för snabb rytmrubbning utgången från hjärtats kammare, sänder den ut en låg- eller högenergichock som återställer hjärtats normala rym. Behandling med defibrillator har visat sig vara mer effektiv än läkemedelsbehandling på patienter med hög risk att utveckla elakartade arytmier från kammaren eller hjärtstopp.

Kirurgi

Maze procedur (Labyrintkirurgi). Detta ingrepp innebär att en serie med kirurgiska snitt görs i förmaken på vissa patienter med svårt symtomgivande förmaksflimmer där kateterablation inte kan bli aktuell. Snitten läker med ärr som så att en labyrint skapas för de elektriska impulserna från sinusknutan ned till AV knutan och impulsordningen sker på ett ordnat sätt. Ingreppet är framgångsrikt till 80–95 %, men eftersom det krävs öppen hjärtkirurgi reserveras den för personer som inte blir hjälpta av annan behandling. 

Kammaraneurysmkirurgi. I mycket sällsynta fall där kateterablation och implantation av defibrillator inte har någon verkan, så kan kirurgi bli nödvändig. Det kan betyda att man behöver avlägsna en eventuell utbuktning på hjärtat (aneurysm) som eventuellt är orsak till arytmin. Genom att avlägsna källan till de onormala impulserna kan man eliminera arytmin. Ingreppet är idag mycket sällsynt förekommande i Sverige då långtidseffekten är tveksam.

Koronar bypass kirurgi. Om du har en allvarlig koronarsjukdom i samband med frekventa kammartakykardier, så kan koronar bypass kirurgi eller ballongsprängning, så kallad PCI, bli aktuell. Dessa behandlingsmetoder kan förbättra blodförsörjningen till hjärtat och därmed reducera tendensen till kammartakykardi.

Vill du veta mer?