Gå direkt till huvudinnehållet

Antikoagulationsbehandling med warfarin

Faktangranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen

Senast reviderad:


Vad är antikoagulationsbehandling?

Att blodet koagulerar betyder att det levrar sig. Kroppen har ett inbyggt system för koagulation och ett system för att lösa upp blod som levrat sig. Normalt är dessa två system i balans. Om det uppstår skador på blodkärl kan kroppen själv stoppa eller hindra blödningar, och kroppen kan själv lösa upp skadliga blodproppar.

Antikoagulationsbehandling är behandling med läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig. Läkemedlen kallas även för blodförtunnande läkemedel. Om du har ökad risk för att utveckla blodproppar kan du behöva använda sådana läkemedel. Läkemedlet förebygger med andra ord att blodproppar bildas. Över 180 000 personer får sådan behandling i Sverige. Nackdelen är att om du får en blödning kommer den inte vara så lätt att stoppa. 

Ett läkemedel som ofta används är warfarin. Detta läkemedel motverkar effekten av vitamin K, som behövs för kroppens produktion av flera av blodlevringsfaktorerna. Behandlingen gör att det uppstår brist på koagulationsfaktorer och blodet får minskad förmåga att levra sig.

Normalområde

Läkemedlets verkan (dess blodförtunnande förmåga) mäts med ett vanligt blodprov. Svaret anges i en skala som kallas INR (Protrombintid international normalized ratio). INR-värdet berättar hur mycket längre blodets levringstid är jämfört med normalt.

Utan warfarin ska INR-värdet vara cirka 1,0 (0,8–1,20). Under behandling med warfarin eftersträvas INR-värden i området 2,0–3,0 och i särskila fall 2,5–3,5. Ju högre siffra, desto mer "tunnflytande" är blodet. Vilket värde patienten "ställs in" på, beror på orsaken till behandlingen. Det bestäms därför individuellt för den enskilda patienten.

Hur går antikoagulationsbehandlingen till?

I början av behandlingen får du veta hur länge du bör fortsätta med antikoagulationsbehandlingen och på vilken nivå INR-värdet bör ligga. Du bör använda ett schema där INR-värdena förs in. I början tas blodprov ofta – en till två gånger i veckan – och tablettmängden justeras. Känsligheten för warfarin varierar från person till person. Läkaren måste därför prova sig fram till rätt tablettmängd hos varje enskild patient. När INR-värdena är stabila kan det ofta gå flera veckor mellan varje mätning. Det är i det här läget möjligt att som patient utföra självtestning och eventuellt också dosera läkemedlet på egen hand utifrån testresultatet. Dagsdosen av warfarin ska tas vid samma tillfälle och på samma tid varje dag.

Behandlingsstart

Doseringen kan variera något i början. Se till att följa instruktionerna från din läkare. Den rekommenderade startdosen enligt Läkemedelsverket är 7,5–10 mg (tre till fyra tabletter) den första och andra behandlingsdagen (minskad dos vid leversvikt). På dag tre tas blodprov och dosen justeras i förhållande till det INR-värde som uppmättes.

Effekten av en dos warfarin inträder efter ett halvt till ett dygn, men full effekt uppnås först efter tre till fem dagars behandling. I vissa fall är det viktigt att antikoagulationen verkar direkt. I så fall får du sprutor med heparin samtidigt som du börjar ta warfarin, för att få omedelbar verkan. INR-värdet bör ligga i det önskade området i två dygn innan heparinbehandlingen avslutas.

Behandlingsintensitet

I de flesta situationer görs försök att stabilisera INR-värdet i området 2–3 (till exempel efter blodpropp och förebyggande vid hjärtflimmer), men vid vissa sjukdomar är det aktuellt med en ännu kraftigare förtunning med INR uppemot 3,5 (särskilt vid hjärtklaffsjukdom).

Cirka 1 % av befolkningen har långsam nedbrytning av warfarin i kroppen, eftersom mängden av det enzym som bryter ned warfarin är låg. Detta är ett medfött tillstånd och innebär att INR-värdet stiger även om du får en låg warfarindos. Om du tillhör denna grupp med låg enzymmängd är det viktigt att både du själv och läkaren är uppmärksam på möjliga interaktioner mellan warfarin och andra läkemedel – en sådan kombination kan göra att INR-värdet blir farligt högt. Du och din läkare bör alltid kontrollera att eventuella nya mediciner utöver warfarin inte orsakar en sådan interaktion.

Det finns också patienter som behöver mycket stora doser för att uppnå ett acceptabelt INR-värde. Även detta beror på medfödda förändringar i det sätt som kroppen bryter ned warfarin.

Varaktighet

Vid blodpropp efter operationer är behandlingstiden normalt tre månader. Vid blodpropp som uppstår av sig själv, utan någon känd anledning, är behandlingstiden sex månader eller längre. Vid vissa sjukdomar är det aktuellt med livslång behandling. Detta gäller till exempel vid återkommande blodpropp i venerna i ben/armar, insättning av konstgjorda hjärtklaffar, cancersjukdomar eller defekter i blodlevringssystemet. Livslång behandling är oftast aktuellt vid permanenta störningar i hjärtrytmen (förmaksflimmer).

Riskmoment

Det är mycket viktigt att kontrollerna följs noggrant. Om INR-värdet blir för lågt (mindre än 1,5) kan det bildas blodproppar. Om INR-värdet blir för högt (över sju) kan det uppstå farliga inre blödningar.

Om du märker en ovanlig tendens till blödning, som till exempel vid rakning eller tandborstning, vid småsår, menstruation, näsblod, blödning under huden (blåmärken), bör du kontrollera att värdet inte har stigit för högt.

Sjukdomar som stör tarmfunktionen, det vill säga kräkningar eller diarré kan leda till förändrad blodförtunning. INR-värdet kan gå både upp och ned, men oftast ökar det. I de flesta fall medför diarré att kroppen tar upp för lite K-vitamin. INR-värdet kan då snabbt bli för högt och ge ökad risk för blödning. Om du kräks upp warfarintabletterna kan INR-värdet gå ned och risken för blodpropp ökar. Det viktigaste är att du tar kontakt med läkaren och kontrollerar INR-nivån oftare om du har kräkningar eller diarré.

Kombination med andra mediciner

Warfarin skall normalt inte kombineras med inflammationsdämpande läkemedel (utan kontakt med läkare) som NSAID-preparat. Warfarin kan kombineras med låga doser acetylsalicylsyra (75–160 mg/dag), men det kan då vara aktuellt att justera ned INR-nivån lite. Warfarin ska inte kombineras med höga doser av acetylsalicylsyra. I allmänhet bör du alltid samråda med din läkare innan du kombinerar warfarin med andra mediciner, kosttillskott eller naturläkemedel.

Warfarin och kost

Vitamin K finns i rikliga mängder i grönsaker som persilja, spenat och broccoli, samt i olika typer av kål. För att säkerställa en stabil blodförtunning är det därför viktigt att du äter ungefär lika mycket grönsaker varje vecka. Om du lägger om kosten till mer grönsaker kan du behöva göra en extra INR-kontroll och eventuellt justera läkemedelsdosen.

Alkohol kan störa blodets koagulering och öka INR-värdet. Särskilt farligt är det med lite större mängder, det vill säga mer än tre enheter (öl, glas vin, starksprit drink) flera dagar i rad, vilket vissa utsätter sig för på semesterresor och liknande. Ett enstaka glas vin eller en öl förefaller inte spela någon roll, men undvik dagligt bruk, och drick så lite som möjligt.

Semesterresor till andra länder kan medföra ändrad kosthållning och dryckesvanor som kan påverka blodförtunningen. Vid semestervistelser i mer än två till fyra veckor rekommenderas det att INR-värdet mäts under resan. Kom ihåg att ta med ett schema som visar doseringen och ger en översikt över tidigare INR-mätningar.

Kan du dra ut tänder och genomgå mindre operationer?

Tandutdragning och motsvarande kirurgiska ingrepp i munhålan kan genomföras om INR-värdet ligger mellan 2,0–3,0. Tandläkaren använder ett munsköljningsmedel med blödningshämmande effekt under och efter ingreppet.

Kirurgiska ingrepp där det går att se och kontrollera eventuella blödningar kan också genomföras under pågående behandling med ett INR-värde i området 2-0-3.0.

Vid andra och större kirurgiska ingrepp görs en avvägning mellan blödningsrisken under ingreppet och risken för blodpropp om warfarinbehandlingen avbryts. Detta hanteras individuellt och tillvägagångssättet avgörs före ingreppet. I de flesta situationer kan en operation genomföras om INR-värdet ligger på <1,5 på operationsdagen.

Warfarin under graviditet

Warfarin ska inte användas under graviditet. Om det används under graviditetens tidiga skede är risken för missbildningar stor, och senare i graviditeten kan det leda till blödningar hos fostret. Om du misstänker att du är, eller planerar att bli gravid måste du alltid ta kontakt med läkaren för att få en annan medicin – heparinsprutor.

Överdosering

Om du skulle få för mycket warfarin så att INR-värdet blir högt kan det hända att läkaren bedömer att ditt INR-värde måste sänkas snabbt. I så fall får du droppar med vitamin K. Om det skulle uppstå en allvarlig blödning kan vitamin K ges direkt i blodet.

Vill du veta mer?