Gå direkt till huvudinnehållet

Transfusionsreaktioner

Vid en blodtransfusion får man röda blodkroppar, blodplättar eller plasma från en blodgivares blod. Transfusioner är en effektiv och ofta livräddande behandling. Negativa reaktioner i samband med transfusioner är ovanliga men kan bli allvarliga.

Faktagranskad av:Magnus Nordström, överläkare, medicinsk chef Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin, Region Västerbotten

Senast reviderad:


Fakta

  • Blodtransfusion är en ofta viktig och nödvändig behandling vid till exempel allvarlig blodbrist och blödning.
  • Risken att blodtransfusion leder till en allvarlig komplikation är mycket liten.
  • Det görs noggranna kontroller av blodet för att utesluta blodsmitta och säkerställa att det är kompatibelt med mottagaren.
  • Om blod ges med fel blodgrupp kan mottagarens immunförsvar reagera mot de nya blodkropparna och förstöra dem och orsaka allvarliga reaktioner.
  • Det finns andra liknande reaktioner då immunförsvaret reagerar på det främmande blodet.
  • Överkänslighetesreaktioner förekommer och är oftast lindriga, i sällsynta fall allvarliga.

Vad är transfusionsreaktioner?

Blodtransfusioner kan vara en viktig och nödvändig behandling. Blodet tas från frivilliga personer genom blodgivning och genomgår noggranna kontroller. Det utförs cirka en halv miljon blodtransfusioner per år i Sverige. Biverkningar är sällsynta, allvarliga reaktioner sker vid mindre än 1 på 5000 enheter ("blodpåsar"). Dessa oönskade biverknigar vid transfusion benämns transfusionsreaktioner.

I de flesta fall är dessa transfusionsreaktioner ofarliga och går snabbt över av sig själva. I sällsynta fall kan dock reaktionerna bli mycket allvarliga.

Vilka symtom ger transfusionsreaktioner?

Symtom uppkommer ofta under eller ganska snart efter transfusion. I sällsynta fall kan det gå några veckor innan symtom.

Immunologiska reaktioner. Komplikationer till blodtransfusioner kan bero på olika reaktioner av immunförsvaret på det främmande blodet. Därför är det viktigt med blodgruppering både av mottagare och givare. Trots detta kan immunförsvaret reagera i ovanliga fall. I sällsynta fall kan man få en transfusionsrelaterad akut lungskada vars allvarlighetsgrad kan variera. Det händer oftare om det finns någon annan bakomliggande sjukdom.

Allergiska reaktioner. Det kan också uppstå allergiska reaktioner, vanliga symtom är då utslag eller klåda. Allergiska reaktioner är ofta lindriga men kan bli allvarliga. Behandlingen varierar beroende på hur uttalade symtomen är.

Cirkulatorisk överbelastning. Vid cirkulatorisk överbelastning blir transfusionen förhållandevis för stor belastning för blodcirkulationen hos mottagaren. Problem uppstår oftast hos patienter med underliggande sjukdomar, som äldre människor med hjärtsvikt och kan orsaka andfåddhet och vätska i lungorna. 

Infektioner. Det finns blodburna infektioner som kan överföras med blod men de är ovanliga. Blodgivare provtas noga för bland annat hiv och hepatit B och C. Förekomsten av blodsmitta är mycket låg i den svenska befolkningen och risken för transfusionsöverförd smitta i Sverige är idag mycket liten.

Situationen ser annolunda ut i andra delar av världen. Om man fått blod utomlands kan det finnas skäl att testa för blodsmitta.

Diagnos

Transfusionsreaktion konstateras i regel utifrån symtom och eventuellt provtagning. Ofta sker reaktioner på sjukhus i anslutning till blodtransfusionen.

Vid symtom eller obehag i kroppen i samband med eller efter en blodtransfusion bör man kontakta vårdpersonal. Om en transfusionsreaktion konstateras är det viktigt att det dokumenteras och att man berättar det inför en eventuell nästa transfusion.

Behandling

Behandlingen beror på vilken typ av reaktion som det rör sig om. Ofta ska blodtransfusionen stoppas om den fortfarande pågår. 

Om man fått en transfusionsreaktion kan man behöva göra extra kontroller av givar- och mottagarblod innan man kan få transfusion igen om det skulle behövas.

Vill du veta mer?