Kroniska smärtor i nedre buk/bäcken hos kvinnor

 • Definition:Ett symtomkomplex eller syndrom karakteriserat av smärta från naveln till perineum, eventuellt med utstrålning till korsrygg/sacrum, utan entydigt somatisk orsak, som funnits mer än 6 månader.
 • Förekomst:Tillståndet är inte entydigt definierat och siffror för prevalens blir därför osäkra. En metaanalys (2014) angav en prevalens mellan 6 % och 27 % bland kvinnor.
 • Symtom:Molande och diffus smärta i nedre delen av buken. Kan också beskrivas som intensivt skärande i den ena eller i båda ljumskarna och/eller tvärs över bäckenet.
 • Kliniska fynd:Somatisk undersökning är ofta normal. Ibland kan man palpera stela och ömmande muskler i bäckenbotten (gynekologisk undersökning) och buken samt i muskelgrupper som flekterar, adducerar och utåtroterar höftleden. 
 • Diagnostik:Tilläggsundersökningar för differentialdiagnostisering eller kartläggning av bakomliggande orsaker kan omfatta Hb, CRP, urinsticka/odling, prov från cervix för eventuella cellförändringar, eventuellt vaginalt ultraljud och laparoskopi (endometrios). Kartläggning av eventuella psykiatriska besvär och stressorer.
 • Behandling:Information om tillståndet är mycket viktigt. Hormoner kan ha effekt, liksom kognitiv psykoterapi och fysioterapi.

Basfakta

Definition

 • Ett symtomkomplex eller syndrom karakteriserat av smärta från naveln till perineum, eventuellt med utsrålning till korsrygg/sacrum, utan entydigt somatisk orsak, som funnits mer än 6 månader1-2
 • Typiskt är ständig smärta, men det kan också förekomma recidiverande akuta smärtor:
  • Inbegriper inte smärtor som uteslutande finns vid menstruation eller samlag
 • Ofta har patienten minst två vanliga smärtrelaterade tillstånd, exempelvis endometrions, interstitiell cystit, IBS, fibromyalgi eller levator ani-syndrom:
  • Dessa tillstånd kan vara orsak till, en följd av eller en komponent av kroniska smärtor i nedre buk/bäcken3
 • Se eget symtomdokument om kroniska smärtor i nedre buk/bäcken hos kvinnor.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.