Gå direkt till huvudinnehållet

Vaskulär demens

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Allmänna kriterier för demens ska vara uppfyllda. Det finns olika uppsättningar av diagnoskriterier. De flesta kräver bilddiagnostisk bekräftelse på cerebrovaskulär sjukdom och tidsmässigt samband mellan stroke och debut av kognitiv svikt.
Förekomst:
I Sverige beräknas cirka 130 000–150 000 personer ha en demenssjukdom. Upp till 50 % av dessa kan utgöras av blanddemens och vaskulär demens.
Symtom
Kognitiv svikt där nedsättningen av de högre kognitiva funktionerna är ojämn med en del funktioner drabbade och andra relativt väl bevarade. Således kan minnet vara ganska påtagligt påverkat medan tänkande, resonerande och informationsbearbetning kanske bara visar en mindre nedgång.
Kliniska fynd:
Kognitiv svikt som visas med kliniska bedömningsinstrument; MMSE i kombination med klocktest , alternativt RUDAS  (vid annat modersmål/kulturell bakgrund eller låg utbildning). Eventuellt fokalneurologiska fynd.
Diagnostik:
Bedömning av kognitiv svikt med kliniska bedömningsinstrument (se ovan). Anhörigintervju. Strukturerad utredning av funktions- och aktivitetsförmåga. DT hjärna och blodprover för att utesluta reversibla orsaker till kognitiv svikt. Vid eventuell utvidgad utredning görs neuropsykologiska test och ibland lumbalpunktion och/eller ytterligare bilddiagnostiska undersökningar av hjärnan.
Behandling:
Huvudsaklig behandling är organiserade stödåtgärder, personcentrerad omvårdnad och multiprofessionellt omhändertagande. Läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare eller memantin kan bli aktuellt vid samtidig Alzheimers sjukdom (blanddemens). Behandling av kardiovaskulära riskfaktorer. Antikoagulantia vid eventuellt förmaksflimmer.
 1. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning (2017). Socialstyrelsen. roi.socialstyrelsen.se  
 2. Bowler JV. Modern concept of vascular cognitive impairment. Br Med Bull 2007; 83: 291-305. pmid:17675645 PubMed  
 3. Seshadri, S, Beiser, A, Kelly-Hayes, M, Kase, CS, Au, R et al. The lifetime risk of stroke: estimates from the Framingham Study. Stroke 2006; 37(2): 345-50. PMID: 16397184 PubMed  
 4. Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012, Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se  
 5. Akiguchi I, Budka H, Shirakashi Y, et al. . MRI features of Binswanger's disease predict prognosis and associated pathology. Ann Clin Transl Neurol 2014 Oct; 1(10): 813-21. pmid:25493272 PubMed  
 6. Jellinger KA, Attems J, et al. Neuropathological evaluation of mixed dementia. J Neurol Sci 2007 Jun; 15;257(1-2): 80-7. pmid:17324442 PubMed  
 7. Surawan J, Areemit S, Tiamkao S, Sirithanawuthichai T, Saensak S. Risk factors associated with post-stroke dementia: a systematic review and meta-analysis. Neurol Int. 2017 Sep 29;9(3):7216. doi: 10.4081/nir.2017.7216. PMID: 29071041 PubMed  
 8. Roman GC, Tatemichi TK, Erkinjuntti T et al. (1993) Vascular dementia: diagnostic criteria for research studies. Report of the NINDS-AIREN international workshop. Neurology, 43, 250–260. PMID: 8094895 PubMed  
 9. Chui HC, Victoroff JI, Margolin D, Jagust W, Shankle R, Katzman R (1992) Criteria for the diagnosis of ischemic vascular dementia proposed by the State of California Alzheimer’s Disease Diagnostic and Treatment Centers. Neurology, 42, 473–480. PMID: 1549205 PubMed  
 10. American Psychiatric Association. MINI-D 5. Diagnostiska kriterier enligt DSM-5. Stockholm: Pilgrim Press AB, 2015.
 11. Gorelick PB, Scuteri A, Black SE, et al.. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the american heart association/american stroke association. Stroke 2011 Sep; 42(9): 2672-713. pmid:21778438 PubMed  
 12. Chen Y, Denny KG, Harvey D, Farias ST, Mungas D, DeCarli C, Beckett L. Progression from normal cognition to mild cognitive impairment in a diverse clinic-based and community-based elderly cohort. Alzheimers Dement. 2017 Apr;13(4):399-405. doi: 10.1016/j.jalz.2016.07.151. Epub 2016 Aug 30. PMID: 27590706 PubMed  
 13. Gray S L, Anderson ML, Dublin S,et al. Cumulative Use of Strong Anticholinergic Medications and Incident Dementia. JAMA Intern Med. 2015;175(3):401-407. PMID: 25621434. PubMed  
 14. Naqvi RM, Haider S, Tomlinson G, Alibhai S. Cognitive assessments in multicultural populations using the Rowland Universal Dementia Assessment Scale: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2015 Mar 17;187(5):E169-75. PMID: 25691786 PubMed  
 15. SBU. Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU, 2012. www.sbu.se  
 16. Birks JS, Grimley Evans J. Rivastigmine for Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 10;4:CD001191. PMID: 25858345. PubMed  
 17. The Royal College of Radiologists. Making the best use of a Department of Clinical Radiology. Guidelines for doctors. Fourth edition. London: The Royal College of Radiologists, 1998.
 18. O'Brien JT, Thomas A.. Vascular dementia.. Lancet. 2015; Oct 24;386(10004):: 1698-706. pmid:26595643 PubMed  
 19. Sachdev P, Kalaria R, O'Brien J, et al. Diagnostic Criteria for Vascular Cognitive Disorders: A VASCOG Statement. Alzheimer Dis Assoc Disord 2014; 28(3): 206-18. pmid:24632990 PubMed  
 20. Roman GC, Salloway S, Black SE, et al. Randomized, placebo-controlled, clinical trial of donezepil in vascular dementia: differential effects by hippocampal size. Stroke 2010; 41: 1213-21. PMID: 20395618 PubMed  
 21. McShane R, Areosa Sastre A, Minakaran N. Memantine for dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD003154. DOI: 10.1002/14651858.CD003154.pub5. DOI  
 22. Friberg L, Rosenqvist M. Less dementia with oral anticoagulation in atrial fibrillation. Eur Heart J 2017 . pmid:29077849 PubMed  
 23. Williams PS, Rands G, Orrel M, et al.: Aspirin for vascular dementia. Cochrane Database Syst Rev 2000 (4):CD001296. PMID: 11034710 PubMed  
 24. Costello H, Roiser JP, Howard R. Antidepressant medications in dementia: evidence and potential mechanisms of treatment-resistance. Psychol Med. 2023 Feb;53(3):654-667. doi: 10.1017/S003329172200397X. Epub 2023 Jan 9. PMID: 36621964 PubMed  
 25. Malouf R, Grimley Evans J. Folic acid with or without vitamin B12 for the prevention and treatment of healthy elderly and demented people. Cochrane Database Syst Rev 2008; 8: CD004514. PMID: 18843658 PubMed  
 26. Burckhardt M, Herke M, Wustmann T, et al. Omega-3 fatty acids for the treatment of dementia. Cochrane Database Syst Rev 2016 11;4:CD009002. PMID: 27063583 PubMed  
 27. Sydenham E, Dangour AD, Lim WS. Omega 3 fatty acid for the prevention of cognitive decline and dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD005379. DOI: 10.1002/14651858.CD005379.pub3. PMID: 22696350 PubMed  
 28. Passmore P. Vascular dementia. BMJ Best Practice. Last reviewed: 13 Jun 2022, last updated: 26 Aug 2021. bestpractice.bmj.com  
 29. Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom. SBU 2020. www.sbu.se  
 30. Graff MJ, Vernooij-Dassen MJ, Thijssen M et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ 2006; 333: 1196 201. PMID: 17114212 PubMed  
 31. Forbes D, Thiessen EJ, Blake CM, et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 4;12:CD006489.doi: 10.1002/14651858.CD006489.pub3. PMID: 24302466 PubMed  
 32. Groot C, Hooghiemstra AM, Raijmakers PG, et al. The effect of physical activity on cognitive function in patients with dementia: A meta-analysis of randomized control trials. Ageing Res Rev. 2016 Jan;25:13-23. PMID: 26607411 PubMed  
 33. Kognitiv träning för personer med mild till måttlig demens, SBU 2022 www.sbu.se  
 34. Dhana K, Franco OH, Ritz EM, et al. Healthy lifestyle and life expectancy with and without Alzheimer’s dementia: population based cohort study. BMJ 2022; 377: e068390. pmid:35418416 PubMed  
 35. Baumgart M, Snyder HM, Carrillo MC, et al. Summary of the evidence on modifiable risk factors for cognitive decline and dementia: A population-based perspective. Alzheimers Dement. 2015. pmid:26045020 PubMed  
 36. Verghese J, Lipton RB, Katz MJ, et al. Leisure activities and the risk of dementia in the elderly. N Engl J Med 2003; 348: 2508-16. PMID: 12815136 PubMed  
 37. Huntley JD, Gould RL, Liu K, et al.. Do cognitive interventions improve general cognition in dementia? A meta-analysis and meta-regression.. BMJ Open. 2015; Apr 2;5(4): e005247. PMID: 25838501 PubMed  
 38. Wu Z, Pandigama DH, Wrigglesworth J, et al. Lifestyle Enrichment in Later Life and Its Association With Dementia Risk. JAMA Netw Open 2023; 6: 2323690. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.23690 DOI  
 39. Butler M, McCreedy E, Nelson VA et al. Does Cognitive Training Prevent Cognitive Decline?: A Systematic Review. Ann Intern Med. 2018 Jan 2;168(1):63-68.PMID: 29255842 PubMed  
 40. McGuinness B, Craig D, Bullock R, et al. Statins for the prevention of dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2016. pmid:26727124 PubMed  
 41. Price JF, Stewart MC, Deary IJ et al. Low dose aspirin and cognitive function in middle aged to elderly adults: randomised controlled trial. BMJ 2008; 337: a1198. PubMed  
 42. Engedal K. Mortality in the elderly - a 3 year follow-up of an elderly community sample. Int J Geriatr Psychiatry 1996; 11: 467 - 71. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet