Osteoporos

Sammanfattning

  • Definition:En systemisk skelettsjukdom med minskad benmassa och förändringar i benvävnadens mikroarkitektur som medför skört skelett och ökad risk för frakturer.
  • Förekomst:Förekomsten av osteoporos är mycket högre hos kvinnor än hos män och ökar kraftigt med åldern. I Sverige inträffar varje år cirka 60 000 lågenergifrakturer, varav 18 000 är höftfrakturer.
  • Symtom:Osteoporos ger sällan några symtom innan en fraktur inträffar och den låga bentätheten är viktig att identifiera på grund av att den är en riskfaktor för kommande frakturer.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd är lågt BMI, längdminskning >3 cm jämfört med maxlängd som ung och uttalad thorakal kyfos som tecken på tidigare kotfrakturer.
  • Diagnostik:DXA av höfter och ländrygg är standardmetoden för mätning av bentäthet och rekommenderas om FRAX >15 %.
  • Behandling:Behandlingen består av farmakoterapi med framför allt benspecifika läkemedel, träning av styrka och balans samt rökstopp.

Basfakta

Definition

  • Ofta när man talar om kunskapsområdet osteoporos innefattar begreppet inte enbart patienter med osteoporosvärde vid bentäthetsmätning, utan alla patienter med ökad frakturrisk.
  • Den ursprungliga definitionen på osteoporos:
    • En systemisk skelettsjukdom med minskad benmassa och förändringar i benvävnadens mikroarkitektur som medför skört skelett och ökad risk för frakturer1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.