Gå direkt till huvudinnehållet

Tics och Tourettes syndrom

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Tourettes syndrom – multipla motoriska tics och minst ett vokalt tics, med debut före 18 års ålder och varaktighet i mer än ett år. Övergående tics – kriterierna för Tourettes syndrom är uppfyllda med undantag för att tics funnits kortare tid än ett år. Ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics – kriterierna för Tourettes syndrom är uppfyllda med undantag för att det bara rör sig om en typ av tics, motoriska eller vokala.
Förekomst:
Prevalensen av Tourettes syndrom är cirka 1 % i åldersgruppen 5–18 år i de flesta länder. Tics är normalt och ses hos 15–20 % av alla barn.
Symtom:
Motoriska och vokala tics definieras som plötsliga, snabba, icke-rytmiska och återkommande rörelser eller läten. Samsjuklighet med ADHD och tvångssyndrom är vanligt.
Kliniska fynd:
Ofrivilliga tics. Tics kan ibland undertryckas kortare tid och behöver därför inte synas vid en läkarundersökning. Filmklipp på barnet när det har symtom kan vara till hjälp.
Diagnostik:
Genomgång av symtomutveckling, samsjuklighet, somatisk och neurologisk undersökning. Skattning med olika formulär och semistrukturerade intervjuer är till hjälp.
Behandling:
Information (psykoedukation) till patient och anhöriga är viktigast som första insats. Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller läkemedelsbehandling övervägs om ticsen ger subjektivt obehag (exempelvis smärta), sociala eller känslomässiga problem eller påverkar skol- eller arbetsprestationer.
  • Kerstin Malmberg, med dr och överläkare, Bup Stockholm sektion Västra
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim