Autism (autismspektrumtillstånd)

 • Definition:Karakteriseras av allvarliga och varaktiga bristande förmågor inom social ömsesidighet, icke-verbal kommunikation och att förstå, utveckla och bevara relationer. Ofta ingår begränsat, stereotypt och repetitivt beteende, fobier, sömn- och ätstörningar, raserianfall och självdestruktivt beteende.
 • Förekomst:Prevalensen beror på vilken definition för autism som används, men verkar vara 1-21 barn med autism per 10 000 barn. Tillståndet är tre till fyra gånger vanligare bland pojkar än bland flickor.
 • Symtom:Redan runt 14 månaders ålder kan man bland annat se att barnet är påfallande stilla, inte tittar på andra för att dela sitt intresse för något och inte visar intresse för andra barn.
 • Kliniska fynd:Somatiska sjukdomar kan uppträda tillsammans med autism och det är viktigt med en grundlig medicinsk och neurologisk utredning inkluderande även syn- och hörselundersökning.
 • Diagnostik:Neuropsykiatrisk utredning med kartläggning av social utveckling, språkutveckling, lekbeteende och intressen.
 • Behandling:Det finns ingen kurativ behandling. Många olika insatser och behandlingar används. 

Basfakta

Definition

 • Autism är ett neuropsykiatrisk tillstånd som enligt DSM-5 karakteriseras av allvarliga och varaktiga bristande förmågor inom tre områden:1-2
  • Social ömsesidighet, såsom att närma sig andra, gensvar i samtal med andra och dela intresse/känslor med andra
  • Icke-verbal kommunikation, såsom ögonkontakt och kroppsspråk
  • Förstå, utveckla och bevara relationer
 • Ofta ingår begränsat, stereotypt och repetitivt beteende, fobier, sömn- och ätstörningar, raserianfall och självdestruktivt beteende.
 • Autism är ett av autismspektrumtillstånden. Autismspektrumtillstånden indelas enligt ICD-10 i:
  • Autism i barndomen (autistiskt syndrom)
   • Tydligt före 3 års ålder
   • Störning i (1) samspel, (2) kommunikationssvårigheter samt (3) begränsat, stereotypt och repetitivt beteende
  • Atypisk autism
   • Skiljer sig från autism i barndomen genom senare debut eller genom att inte uppfylla kriterierna på alla de tre områden som karakteriserar autism i barndomen. 
  • Aspergers syndrom
  • Andra specificerade eller ospecificerade genomgripande utvecklingsstörningar
 • Autism beskrevs första gången 1943 av Kanner.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.