Aspergers syndrom (autismspektrumtillstånd)

  • Definition:Karakteriseras av varaktiga brister inom social interaktion, kommunikation och beteende (begränsat och/eller stereotypt).
  • Förekomst:Varierande diagnostiska kriterier gör att förekomsten av Aspergers syndrom har en varierande prevalens på 1/250–1/1 000 i olika studier. Tillståndet är cirka 4 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor.
  • Symtom:Problem med social interaktion. Ensidiga och uppslukande intressen. Fungerar ofta väl inom familjen och inom klart definierade ramar.
  • Kliniska fynd:Ibland problem med grovmotorik. Neurologisk undersökning och undersökning av hörsel och syn bör genomföras. 
  • Diagnostik:Neuropsykiatrisk utredning med kartläggning av social utveckling, språkutveckling, beteende och intressen.
  • Behandling:Att omgivningen har förståelse och gör anpassningar är centralt för att förebygga och hantera psykisk ohälsa. Självinsikt, färdighetsträning och kognitiva hjälpmedel kan öka personens förmåga att hantera vardagen.

Basfakta

Definition

  • Begreppet autismspektrumtillstånd (AST), också kallat genomgripande störningar i utvecklingen, är samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och beteenderepertoar.
  • Autismspektrumet omfattar autism, Aspergers syndrom, atypisk autism, Retts syndrom, desintegrativ störning i barndomen och autismliknande tillstånd.
  • Aspergers syndrom ses ofta som en högfungerande form av autism.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.