Gå direkt till huvudinnehållet

Adhd, en översikt

Faktagranskad av: Kerstin Malmberg, med dr och överläkare, BUP Stockholm sektion Västra

Senast reviderad:


Fakta om adhd hos barn

  • Adhd står för attention-deficit/hyperactivity disorder.
  • "Attention-deficit" innebär störningar i koncentrations- och uppmärksamhetsförmågan, och "hyperactivity" betyder att det rör sig om ett tillstånd som präglas av hyperaktivitet och impulsivitet.
  • De bakomliggande orsakerna till adhd är okända. Ärftliga faktorer har sannolikt stor betydelse hos de allra flesta.
  • Diagnosen adhd ska ges enbart om kärnsymtomen hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet har skapat stora problem, både hemma och i skolan, under minst sex månader.
  • Behandlingen är multimodal, det vill säga en kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser, kognitiva hjälpmedel och vid behov även läkemedelsbehandling.
  • Med tiden minskar hyperaktiviteten och impulsiviteten hos många, medan koncentrationssvårigheterna minskar i lägre grad.

Vad är adhd?

Förkortningen adhd står för attention-deficit/hyperactivity disorder. Detta är en grupp långvariga tillstånd som börjar i barndomen och som ibland fortsätter även i vuxen ålder. Förekomsten för adhd hos barn uppskattas till 3–5 % och tillståndet är tre till fyra gånger vanligare hos pojkar än hos flickor.

Symtom

"Attention-deficit" betyder att barnet har störningar i koncentrations- och uppmärksamhetsförmågan, och inte kan fokusera på det det ska göra.

"Hyperactivity" betyder att det rör sig om ett tillstånd som präglas av hyperaktivitet och impulsivitet, en oförmåga att hålla sig lugn och att inte kunna kontrollera sin impulsivitet. Dessa problem berör nästan alla områden i livet.

Barn och unga vuxna med adhd kämpar ofta med sin självbild, har besvärliga relationer till andra människor och gör dåligt ifrån sig i skolan eller på arbetet.

Orsak

De bakomliggande orsakerna till adhd är okända. Det är sannolikt att det handlar om ett samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala förhållanden, och ärftliga faktorer har sannolikt stor betydelse hos de allra flesta. Flera studier tyder på att födelsekomplikationer och låg födelsevikt kan vara medverkande faktorer till adhd. Det finns tecken som tyder på försenad hjärnmognad vid adhd.

Diagnos

Det finns inget enskilt test för att påvisa adhd, och ibland kan det vara svårt att ställa en säker diagnos. Läkarna är eniga om att ett barn inte ska få diagnosen adhd om inte kärnsymtomen hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet har skapat stora problem, både hemma och i skolan, under minst sex månader. Barnet måste uppfylla minst sex av nio enligt särskilda kriterier fastställda symtom på ouppmärksamhet, och likaså minst sex av nio enligt särskilda kriterier fastställda symtom på hyperaktivitet/ impulsivitet.

I många fall kan det dock vara svårt att skilja beteenden hos ett barn med adhd från ett normalt, aktivt barn. Barn som lär sig långsamt eller intelligenta barn som lär sig snabbt och likaså barn med anpassningssvårigheter, visar många av de symtom som finns hos barn med adhd.

Flickor med adhd kan ha en mildare eller mindre alarmerande symtombild utåt sett. Det är mer sannolikt att flickor först blir diagnostiserade som depressiva, ängsliga eller som instabila personlighetsstörningar innan en adhd-diagnos överhuvudtaget beaktas.

Behandling

I Sverige är man någorlunda överens om att de viktigaste åtgärderna för att lösa problemen i barnets liv är rådgivning, speciella anpassningar i skolan samt stöd till familjen och miljön runt barnet. I Sverige ges således så kallad multimodal behandling, det vill säga en kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser, kognitiva hjälpmedel och vid behov även läkemedelsbehandling.

Läkemedelsbehandling kan prövas efter att en grundlig utredning är gjord. Behandlingen är riktad mot hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationsproblem. Om dessa symtom förbättras kan det även få positiv effekt på andra beteendeproblem. Centralstimulerande läkemedel är de mest använda medicinerna vid adhd. Dessa läkemedel kan lindra många symtom vid adhd, men botar inte tillståndet.

Det är mycket fokus på kosthållning vid adhd hos barn, men med dagens kunskap kan ingen speciell kost rekommenderas.

Läs mer om behandlingen av adhd hos barn.

Prognos

Med tiden minskar hyperaktiviteten och impulsiviteten hos många, medan koncentrationssvårigheterna minskar i lägre grad. I vuxen ålder avtar symtomen hos en del med adhd, men cirka två tredjedelar har fortsatta funktionssvårigheter som vuxen.

Experterna är eniga om att utan behandling kommer vissa barn med adhd sannolikt att fortsätta att ha dåliga inlärningsfärdigheter och låg självkänsla. De kan även ha sociala problem som kan kvarstå när de blir vuxna. Men om barn får rätt behandling mot adhd förbättras deras självbild, sociala färdigheter och skolprestationer markant. Tidig diagnos och stöd/behandling/åtgärder är viktigt och kan bidra till att förhindra framtida komplikationer av tillståndet. 

Patientorganisation

Vill du veta mer?