Diagnostik vid läkemedelsutlösta allergiska reaktioner

Basfakta

Definition

  • Läkemedelsallergi definieras som en immunologiskt betingad överkänslighet.1-2
  • Reaktionerna kan delas in i IgE-förmedlad allergi och icke IgE-förmedlad allergi.3-4
  • Majoriteten av läkemedelsallergier anses vara antingen IgE-medierade (typ 1-allergi) eller T-cellmedierade (typ 4-allergi).5
  • Utredning av läkemedelsallergi kompliceras av det faktum att samma läkemedel kan orsaka en rad olika reaktioner och att samma reaktion kan orsakas av olika läkemedel.6
  • Multipelt läkemedelsallergisyndrom:
    • Detta förefaller vara en egen entitet
    • En benägenhet att utveckla allergiska reaktioner mot flera olika läkemedel, särskilt antibiotika

Anamnes

Klinisk klassificering

Immunologisk karakterisering

Orsakssamband

Kompletterande undersökningar

Indikation för vidare utredning av läkemedelsallergi


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.