Episodiska födoämnesreaktioner, barn

Basfakta

Definition

  • Födoämnesreaktioner omfattar alla icke-toxiska reaktioner på mat och delas in i två huvudgrupper:1
    • Allergier
    • Intoleranser
  • Allergierna delas in i IgE-medierade och icke-IgE-medierade reaktioner.
  • Intoleranserna omfattar enzymdefekter, farmakologiska effekter och psykiska effekter av mat samt odefinierade mekanismer.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.